Suimtųjų ir nuteistųjų resocializacijai – kūrybiška erdvė

ŠTI nuo­tr.
Ka­lin­tie­ji nuo šiol tu­rės at­ski­rą pa­tal­pą kū­ry­bi­nei veik­lai.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rius, siek­da­mas suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų re­so­cia­li­za­ci­jos pro­ce­są pa­da­ry­ti ko­ky­biš­kes­nį ir izo­lia­to­riu­je lai­ko­miems as­me­nims su­da­ry­ti dau­giau užim­tu­mo ga­li­my­bių, įren­gė erd­vę, skir­tą suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų as­me­nų lais­va­lai­kiui. Šio­je pa­tal­po­je Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lai­ko­mi as­me­nys ga­li žais­ti lo­gi­nius sta­lo žai­di­mus, už­siim­ti kū­ry­bi­ne veik­la.

Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tai ir įstai­go­je ap­si­lan­kan­tys sa­va­no­riai jau­kio­je pa­tal­po­je ga­li or­ga­ni­zuo­ti švie­tė­jiš­kus ir edu­ka­ci­nius ren­gi­nius, dis­ku­si­jas ir mo­ty­va­ci­nius se­mi­na­rus. Kol kas bal­tas užim­tu­mo kam­ba­rio sie­nas atei­ty­je pla­nuo­ja­ma pa­puoš­ti kū­ry­biš­kų ka­lin­čių­jų pie­ši­niais, o pa­tal­pos erd­ves nau­do­ti ir suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų me­niš­kų dar­bų pa­ro­doms reng­ti.

1911 me­tais sta­ty­ta­me Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je su­dė­tin­ga at­ras­ti nū­die­nos po­rei­kius ati­tin­kan­čių erd­vių čia lai­ko­mų as­me­nų užim­tu­mo or­ga­ni­za­vi­mui. To­dėl pa­tal­pa lais­va­lai­kio ir užim­tu­mo po­rei­kiams vir­to ap­leis­tas ga­ra­žas. Užim­tu­mo erd­vė įreng­ta nau­do­jant vi­di­nius įstai­gos re­sur­sus: pa­tal­pą da­žė ir bal­dus jai iš ne­be­nau­do­ja­mų su­lū­žu­sių ra­kan­dų pa­ga­mi­no ūkio bū­rio nu­teis­tie­ji. Re­so­cia­li­za­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jai pa­si­rū­pi­no, kad pa­tal­pą pa­puoš­tų suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų pa­ga­min­ti dar­bai.