Kalinys laisvės oro įkvėpė tik gurkšnį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
2003 me­tai. Šiau­lie­čiui Do­vy­dui Kriau­čiū­nui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai nu­žu­džius du žmo­nes.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus, pri­si­deng­da­mas pa­rei­gū­ne ir sa­va­dar­be ge­lež­te gra­sin­da­mas fi­zi­niu su­si­do­ro­ji­mu, ban­dė pa­si­ša­lin­ti už 2003 me­tais įvyk­dy­tą dvie­jų žmo­nių itin žiau­rų nu­žu­dy­mą iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas šiau­lie­tis 34 me­tų Do­vy­das Kriau­čiū­nas.
Va­kar Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių krė­tė su­stip­rin­tos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos – pas ka­li­nius ieš­ko­ta drau­džia­mų daik­tų, ga­lin­čių kel­ti pa­vo­jų įstai­gos dar­buo­to­jams.

Su­lai­ky­tas už var­tų

Apie de­vin­tą va­lan­dą va­ka­ro Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus re­ži­mi­nio kor­pu­so ko­ri­do­riu­mi ve­da­mas 34 me­tų D. Kriau­čiū­nas, gra­sin­da­mas sa­va­dar­biu du­ria­muo­ju įran­kiu Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus jau­nes­nia­jai spe­cia­lis­tei, pa­si­kė­si­no pa­si­ša­lin­ti iš tar­dy­mo izo­lia­to­riaus.

Ke­tu­ri pa­mai­no­je tuo me­tu dir­bę pa­rei­gū­nai įver­ti­no si­tua­ci­jos pa­vo­jin­gu­mą ir, siek­da­mi ap­sau­go­ti pa­rei­gū­nę nuo su­ža­lo­ji­mų bei kont­ro­liuo­da­mi nu­teis­to­jo ju­dė­ji­mą ir jį ly­dė­da­mi, lei­do ka­li­niui išei­ti iš re­ži­mi­nės te­ri­to­ri­jos.

Už įstai­gos var­tų nu­teis­ta­sis pa­lei­do pa­rei­gū­nę ir ban­dė pa­bėg­ti. Ta­čiau nu­bėg­ti spė­jo tik į ki­tą ke­lio pu­sę: čia jo jau lau­kė pa­rei­gū­nai. Pa­nau­do­jus elekt­ros im­pul­si­nį prie­tai­są "Ta­ser", bėg­lys bu­vo par­griau­tas ant grin­di­nio ir su­lai­ky­tas Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus bei į pa­gal­bą at­sku­bė­ju­sių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Be­veik me­tus Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dir­ban­ti pa­rei­gū­nė, ta­pu­si už dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mą nu­teis­to as­mens įkai­te, dėl pa­vir­ši­nių kak­lo su­ža­lo­ji­mų bu­vo pri­sta­ty­ta į gy­dy­mo įstai­gą. Su­tei­kus rei­ka­lin­gą pa­gal­bą, nu­ken­tė­ju­sio­ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Jai tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba.

Bus ieš­ko­ma at­sa­ky­mų

Va­kar Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je apie in­ci­den­tą in­for­ma­vo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Ku­li­kaus­kas bei Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vas Sau­lius Ra­jun­čius. Va­do­vai dau­giau in­ci­den­tų, kuo­met iš ka­li­ni­mo įstai­gos ka­li­nys ban­do bėg­ti pri­si­deng­da­mas pa­rei­gū­nu, ne­pri­si­me­na.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas. Bus aiš­ki­na­ma­si, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis vie­nas ka­me­ro­je gy­ve­nęs nu­teis­ta­sis įgi­jo sa­va­dar­bę ge­lež­tę. Taip pat aiš­ki­na­ma­si, ar ka­li­nį pri­žiū­rė­ję bei su­lai­kę pa­rei­gū­nai tin­ka­mai at­li­ko tar­ny­bi­nes pa­rei­gas.

Pir­mi­nė­mis iš­va­do­mis, pa­mai­no­je dir­bę pa­rei­gū­nai vis­ką at­li­ko pro­fe­sio­na­liai, sau­go­da­mi ko­le­gės svei­ka­tą ir gy­vy­bę. Leis­da­mi ka­li­niui pa­si­ša­lin­ti, jie su­dė­lio­jo jo su­lai­ky­mo pla­ną.

Va­kar izo­lia­to­riu­je vyk­dy­tos vi­suo­ti­nės kra­tos. Kra­tas vyk­dė Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ir apie 30 Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nų.

Pa­tik­ros vy­ko vi­są die­ną, jų me­tu ka­me­ro­se bu­vo su­ras­ti trys sa­va­dar­biai pei­liai, smeig­tu­kas, pa­ga­ląs­tas šaukš­tas nu­smai­lin­tu ga­lu. Ap­tik­ta ir ne­pa­vo­jin­gų bui­ti­nių, ta­čiau ka­me­ro­se lai­ky­ti drau­džia­mų daik­tų.

Šiuo me­tu Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lai­ko­ma 420 suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų, 18 iš jų – nu­teis­ti ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos.

Ti­ki­my­bė išei­ti į lais­vę abe­jo­ti­na

Iš ka­lė­ji­mo pa­bėg­ti ban­dęs nu­teis­ta­sis D. Kriau­čiū­nas į Šiau­lius iš Lu­kiš­kių, kur ka­lė­jo nuo 2003 me­tų, per­vež­tas prieš pu­sę me­tų. Per šį lai­ką jis du kar­tus baus­tas už die­not­var­kės pa­žei­di­mus.

D. Kriau­čiū­nas ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė ir nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio ri­zi­kos ver­ti­ni­mo, dėl to jo ri­zi­ka įver­tin­ta kaip aukš­ta. Ka­li­nys at­si­sa­kęs ir psi­cho­lo­gų pa­gal­bos.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad ant­ra­die­nio "nuo­ty­kis" ša­ly­je be­ne jau­niau­siam nu­teis­ta­jam iki gy­vos gal­vos ka­li­niui už­ve­ria ga­li­my­bę išei­ti į lais­vę po 20 me­tų. Tai nu­ma­to per­nai įsi­ga­lio­ju­sios įsta­ty­mo pa­tai­sos.

Iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas žmo­gus po 20 me­tų ga­li pra­šy­ti teis­mo per­žiū­rė­ti baus­mę. Įver­ti­nęs nu­teis­to­jo el­ge­sį, teis­mas ga­li ka­lė­ji­mo iki gy­vos gal­vos baus­mę pa­keis­ti į ter­mi­nuo­tą lais­vės atė­mi­mo baus­mę nuo pen­ke­rių iki de­šim­ties me­tų. Ta­čiau ši ga­li­my­bė įma­no­ma tik nu­teis­tie­siems, ku­rių nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio ri­zi­ka ir pa­vo­jin­gu­mas yra mak­si­ma­liai su­ma­žė­jęs.

Pro­tu ne­su­vo­kia­mas žiau­ru­mas

D. Kriau­čiū­ną ga­li­ma va­din­ti ne tik jau­niau­siu nu­teis­tuo­ju iki gy­vos gal­vos Lie­tu­vo­je, bet ir vie­nu iš žiau­riau­sių.

Dvi aš­tuo­nio­lik­me­tes šiau­lie­tes 2003 me­tų bir­že­lio 25 die­ną Šiau­liuo­se, Ly­ros gat­vė­je, ta­da tik prieš mė­ne­sį 18-os me­tų su­lau­kęs D. Kriau­čiū­nas nu­žu­dė itin žiau­riai. Užė­jęs į pa­žįs­ta­mos mer­gi­nos bu­tą, jis šei­mi­nin­kei tren­kė kumš­čiu į vei­dą. Po to grie­bė me­ta­li­nį stry­pą ir smo­gė jai į gal­vą.

Ki­tą mer­gi­ną smur­tau­to­jas su­tal­žė stry­pu, vir­tu­vi­niu pei­liu per­rė­žė abi ran­kas. Sug­rį­žęs į vir­tu­vę žu­di­kas pri­bai­gė ir dar gy­vą pir­mą­ją au­ką.

Išei­da­mas iš na­mų žmog­žu­dys iš bu­to pa­si­gro­bė įvai­rių daik­tų. Vie­ną iš tri­jų pa­vog­tų te­le­fo­nų tą pa­čią die­ną pa­siū­lė sa­vo drau­gei.

Va­ka­re, su­grį­žęs į bu­tą, ku­ria­me gu­lė­jo dvie­jų nu­žu­dy­tų drau­gių kū­nai, D. Kriau­čiū­nas iš­si­ne­šė te­le­vi­zo­rių, mu­zi­ki­nį cent­rą. Gro­bį jis ban­dė par­duo­ti lom­bar­de.

Nu­si­kal­tė­lis bu­vo suim­tas 2003 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je, kai Ly­ros gat­vės dau­gia­bu­ty­je bu­vo ras­ti abie­jų nu­žu­dy­tų­jų kū­nai.

By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu, dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mam D. Kriau­čiū­nui, teis­mui sua­be­jo­jus dėl jo so­cia­li­nės bran­dos, bu­vo at­lik­ta psi­cho­lo­gi­nė eks­per­ti­zė. Spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad žu­di­ko so­cia­li­nė bran­da ati­ti­ko jo am­žių. Jei eks­per­tų iš­va­da bū­tų bu­vu­si prie­šin­ga, kal­ti­na­ma­jam bū­tų grė­suo­se 10 me­tų ne­lais­vė.

2004 me­tais Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas D. Kriau­čiū­ną nu­tei­sė ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos. Ši nu­tar­tis ap­skųs­ta Ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris baus­mę nu­teis­ta­jam pa­kei­tė į ka­lė­ji­mą 20 me­tų. Ta­čiau Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas. grą­ži­no Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį.

Skun­dą Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui bu­vo pa­tei­kęs ir pa­ts D. Kriau­čiū­nas. Žu­di­kas at­kak­liai nei­gė sa­vo kal­tę ir pra­šė­si iš­tei­si­na­mas.

Pas­kui D. Kriau­čiū­nas dar ke­lis kar­tus krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­mas at­nau­jin­ti by­lą dėl ne­va nau­jų paaiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių. Pra­šy­muo­se nu­teis­ta­sis aiš­ki­no, kad mer­gi­nas nu­žu­dė ne jis, o du ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys.

Vi­sus D. Kriau­čiū­no pra­šy­mus pro­ku­ro­rai ta­da at­me­tė kaip ne­pag­rįs­tus.