Kalinys laisvės oro įkvėpė tik gurkšnį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
2003 me­tai. Šiau­lie­čiui Do­vy­dui Kriau­čiū­nui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai nu­žu­džius du žmo­nes.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus, pri­si­deng­da­mas pa­rei­gū­ne ir sa­va­dar­be ge­lež­te gra­sin­da­mas fi­zi­niu su­si­do­ro­ji­mu, ban­dė pa­si­ša­lin­ti už 2003 me­tais įvyk­dy­tą dvie­jų žmo­nių itin žiau­rų nu­žu­dy­mą iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas šiau­lie­tis 34 me­tų Do­vy­das Kriau­čiū­nas.
Va­kar Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­rių krė­tė su­stip­rin­tos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos – pas ka­li­nius ieš­ko­ta drau­džia­mų daik­tų, ga­lin­čių kel­ti pa­vo­jų įstai­gos dar­buo­to­jams.

Su­lai­ky­tas už var­tų

Apie de­vin­tą va­lan­dą va­ka­ro Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus re­ži­mi­nio kor­pu­so ko­ri­do­riu­mi ve­da­mas 34 me­tų D. Kriau­čiū­nas, gra­sin­da­mas sa­va­dar­biu du­ria­muo­ju įran­kiu Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus jau­nes­nia­jai spe­cia­lis­tei, pa­si­kė­si­no pa­si­ša­lin­ti iš tar­dy­mo izo­lia­to­riaus.

Ke­tu­ri pa­mai­no­je tuo me­tu dir­bę pa­rei­gū­nai įver­ti­no si­tua­ci­jos pa­vo­jin­gu­mą ir, siek­da­mi ap­sau­go­ti pa­rei­gū­nę nuo su­ža­lo­ji­mų bei kont­ro­liuo­da­mi nu­teis­to­jo ju­dė­ji­mą ir jį ly­dė­da­mi, lei­do ka­li­niui išei­ti iš re­ži­mi­nės te­ri­to­ri­jos.

Už įstai­gos var­tų nu­teis­ta­sis pa­lei­do pa­rei­gū­nę ir ban­dė pa­bėg­ti. Ta­čiau nu­bėg­ti spė­jo tik į ki­tą ke­lio pu­sę: čia jo jau lau­kė pa­rei­gū­nai. Pa­nau­do­jus elekt­ros im­pul­si­nį prie­tai­są "Ta­ser", bėg­lys bu­vo par­griau­tas ant grin­di­nio ir su­lai­ky­tas Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus bei į pa­gal­bą at­sku­bė­ju­sių po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų.

Be­veik me­tus Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je dir­ban­ti pa­rei­gū­nė, ta­pu­si už dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mą nu­teis­to as­mens įkai­te, dėl pa­vir­ši­nių kak­lo su­ža­lo­ji­mų bu­vo pri­sta­ty­ta į gy­dy­mo įstai­gą. Su­tei­kus rei­ka­lin­gą pa­gal­bą, nu­ken­tė­ju­sio­ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Jai tei­kia­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba.

Bus ieš­ko­ma at­sa­ky­mų

Va­kar Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je apie in­ci­den­tą in­for­ma­vo Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Ku­li­kaus­kas bei Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vas Sau­lius Ra­jun­čius. Va­do­vai dau­giau in­ci­den­tų, kuo­met iš ka­li­ni­mo įstai­gos ka­li­nys ban­do bėg­ti pri­si­deng­da­mas pa­rei­gū­nu, ne­pri­si­me­na.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas. Bus aiš­ki­na­ma­si, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis vie­nas ka­me­ro­je gy­ve­nęs nu­teis­ta­sis įgi­jo sa­va­dar­bę ge­lež­tę. Taip pat aiš­ki­na­ma­si, ar ka­li­nį pri­žiū­rė­ję bei su­lai­kę pa­rei­gū­nai tin­ka­mai at­li­ko tar­ny­bi­nes pa­rei­gas.

Pir­mi­nė­mis iš­va­do­mis, pa­mai­no­je dir­bę pa­rei­gū­nai vis­ką at­li­ko pro­fe­sio­na­liai, sau­go­da­mi ko­le­gės svei­ka­tą ir gy­vy­bę. Leis­da­mi ka­li­niui pa­si­ša­lin­ti, jie su­dė­lio­jo jo su­lai­ky­mo pla­ną.

Va­kar izo­lia­to­riu­je vyk­dy­tos vi­suo­ti­nės kra­tos. Kra­tas vyk­dė Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ir apie 30 Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to pa­rei­gū­nų.

Pa­tik­ros vy­ko vi­są die­ną, jų me­tu ka­me­ro­se bu­vo su­ras­ti trys sa­va­dar­biai pei­liai, smeig­tu­kas, pa­ga­ląs­tas šaukš­tas nu­smai­lin­tu ga­lu. Ap­tik­ta ir ne­pa­vo­jin­gų bui­ti­nių, ta­čiau ka­me­ro­se lai­ky­ti drau­džia­mų daik­tų.

Šiuo me­tu Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lai­ko­ma 420 suim­tų­jų ir nu­teis­tų­jų, 18 iš jų – nu­teis­ti ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos.

Ti­ki­my­bė išei­ti į lais­vę abe­jo­ti­na

Iš ka­lė­ji­mo pa­bėg­ti ban­dęs nu­teis­ta­sis D. Kriau­čiū­nas į Šiau­lius iš Lu­kiš­kių, kur ka­lė­jo nuo 2003 me­tų, per­vež­tas prieš pu­sę me­tų. Per šį lai­ką jis du kar­tus baus­tas už die­not­var­kės pa­žei­di­mus.

D. Kriau­čiū­nas ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kė ir nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio ri­zi­kos ver­ti­ni­mo, dėl to jo ri­zi­ka įver­tin­ta kaip aukš­ta. Ka­li­nys at­si­sa­kęs ir psi­cho­lo­gų pa­gal­bos.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad ant­ra­die­nio "nuo­ty­kis" ša­ly­je be­ne jau­niau­siam nu­teis­ta­jam iki gy­vos gal­vos ka­li­niui už­ve­ria ga­li­my­bę išei­ti į lais­vę po 20 me­tų. Tai nu­ma­to per­nai įsi­ga­lio­ju­sios įsta­ty­mo pa­tai­sos.

Iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas žmo­gus po 20 me­tų ga­li pra­šy­ti teis­mo per­žiū­rė­ti baus­mę. Įver­ti­nęs nu­teis­to­jo el­ge­sį, teis­mas ga­li ka­lė­ji­mo iki gy­vos gal­vos baus­mę pa­keis­ti į ter­mi­nuo­tą lais­vės atė­mi­mo baus­mę nuo pen­ke­rių iki de­šim­ties me­tų. Ta­čiau ši ga­li­my­bė įma­no­ma tik nu­teis­tie­siems, ku­rių nu­si­kals­ta­mo el­ge­sio ri­zi­ka ir pa­vo­jin­gu­mas yra mak­si­ma­liai su­ma­žė­jęs.

Pro­tu ne­su­vo­kia­mas žiau­ru­mas

D. Kriau­čiū­ną ga­li­ma va­din­ti ne tik jau­niau­siu nu­teis­tuo­ju iki gy­vos gal­vos Lie­tu­vo­je, bet ir vie­nu iš žiau­riau­sių.

Dvi aš­tuo­nio­lik­me­tes šiau­lie­tes 2003 me­tų bir­že­lio 25 die­ną Šiau­liuo­se, Ly­ros gat­vė­je, ta­da tik prieš mė­ne­sį 18-os me­tų su­lau­kęs D. Kriau­čiū­nas nu­žu­dė itin žiau­riai. Užė­jęs į pa­žįs­ta­mos mer­gi­nos bu­tą, jis šei­mi­nin­kei tren­kė kumš­čiu į vei­dą. Po to grie­bė me­ta­li­nį stry­pą ir smo­gė jai į gal­vą.

Ki­tą mer­gi­ną smur­tau­to­jas su­tal­žė stry­pu, vir­tu­vi­niu pei­liu per­rė­žė abi ran­kas. Sug­rį­žęs į vir­tu­vę žu­di­kas pri­bai­gė ir dar gy­vą pir­mą­ją au­ką.

Išei­da­mas iš na­mų žmog­žu­dys iš bu­to pa­si­gro­bė įvai­rių daik­tų. Vie­ną iš tri­jų pa­vog­tų te­le­fo­nų tą pa­čią die­ną pa­siū­lė sa­vo drau­gei.

Va­ka­re, su­grį­žęs į bu­tą, ku­ria­me gu­lė­jo dvie­jų nu­žu­dy­tų drau­gių kū­nai, D. Kriau­čiū­nas iš­si­ne­šė te­le­vi­zo­rių, mu­zi­ki­nį cent­rą. Gro­bį jis ban­dė par­duo­ti lom­bar­de.

Nu­si­kal­tė­lis bu­vo suim­tas 2003 me­tų bir­že­lio pa­bai­go­je, kai Ly­ros gat­vės dau­gia­bu­ty­je bu­vo ras­ti abie­jų nu­žu­dy­tų­jų kū­nai.

By­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu, dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mam D. Kriau­čiū­nui, teis­mui sua­be­jo­jus dėl jo so­cia­li­nės bran­dos, bu­vo at­lik­ta psi­cho­lo­gi­nė eks­per­ti­zė. Spe­cia­lis­tai nu­sta­tė, kad žu­di­ko so­cia­li­nė bran­da ati­ti­ko jo am­žių. Jei eks­per­tų iš­va­da bū­tų bu­vu­si prie­šin­ga, kal­ti­na­ma­jam bū­tų grė­suo­se 10 me­tų ne­lais­vė.

2004 me­tais Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas D. Kriau­čiū­ną nu­tei­sė ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos. Ši nu­tar­tis ap­skųs­ta Ape­lia­ci­niam teis­mui, ku­ris baus­mę nu­teis­ta­jam pa­kei­tė į ka­lė­ji­mą 20 me­tų. Ta­čiau Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas. grą­ži­no Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nuo­spren­dį.

Skun­dą Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui bu­vo pa­tei­kęs ir pa­ts D. Kriau­čiū­nas. Žu­di­kas at­kak­liai nei­gė sa­vo kal­tę ir pra­šė­si iš­tei­si­na­mas.

Pas­kui D. Kriau­čiū­nas dar ke­lis kar­tus krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­šy­da­mas at­nau­jin­ti by­lą dėl ne­va nau­jų paaiš­kė­ju­sių ap­lin­ky­bių. Pra­šy­muo­se nu­teis­ta­sis aiš­ki­no, kad mer­gi­nas nu­žu­dė ne jis, o du ne­nus­ta­ty­ti as­me­nys.

Vi­sus D. Kriau­čiū­no pra­šy­mus pro­ku­ro­rai ta­da at­me­tė kaip ne­pag­rįs­tus.

 

Komentarai

Nn    Ket, 2020-01-30 / 16:56
Nesekit pasaku. Koks dar gali but tarnybinis patikrinimas jei pats generalinis komisaras yra iš Šiaulių, o kalejimo departamentas yra jo draugai kuriame jis dirbo. Dar nurodo kad atvyko policijos pareigūnai kratas daryti kamerose. Čia labai panasu į kažkokių didelių pinigų slapta pervedimą Šiauliu teisesaugai kad nebūtų įtarimų. Sugalvojo kad nuteistasis bandė pabėgti, o po to nurodo per televiziją kad tiems pareigūnams bus išmokėtos premijos. Tikra kažkokia slapta valstybės pinigų pervedimo operacija Šiaulių teisėsaugai. Iš savo praktikos kiek aš ten dirbau galiu pasakyti kad visa Šiaulių teisėsauga kiekvieną dieną kuria planus kaip pasipelnyti iš valstybės ir žmogaus pinigų.
R    Ket, 2020-01-30 / 18:55

In reply to by Nn

Sąmokslo teorijos tuo ir geros, kad viską paaiškina. Šiaip siūlau išgerti šalto vandens, nepakenktų dar ir pas psichiatrą konsultacijai užsiregistruoti.
Nn    Pen, 2020-01-31 / 22:19
Geriausias dalykas šiais laikais yra viešuma. Tik tokiu būdu visi aiškumą sužino kokia Šiaulių visa teisėsauga ir kad ja negalima pasitikėti. "angelai sargai". Gėda. Vietoje angelų sargų geriau sakytų "korupcijos mėgėjai". Nors ką ten korupcijos, jei ir stt vadovas yra iš Šiaulių. Turi pinigų, laimėsi byla, neturi pinigų, busi nuteistas kad ir nekaltas esi.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.