Iš Tardymo izoliatoriaus bandė pabėgti iki gyvos galvos nuteistas šiaulietis

Ar­chy­vo nuo­tr.
2003-ie­ji. Už dvie­jų jau­nų mer­gi­nų nu­žu­dy­mą suim­tam šiau­lie­čiui Do­vy­dui Kriau­čiū­nui ta­da bu­vo vos 18 me­tų.

Ant­ra­die­nį, apie 21 va­lan­dą, Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus re­ži­mi­nia­me kor­pu­se už dvi­gu­bą nu­žu­dy­mą iki gy­vos gal­vos 2003 me­tais nu­teis­tas šiau­lie­tis 34 me­tų Do­vy­das Kriau­čiū­nas, sa­va­dar­be ge­lež­te gra­sin­da­mas Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus jau­nes­nia­jai spe­cia­lis­tei, pa­si­kė­si­no pa­si­ša­lin­ti iš Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus.

Pa­mai­no­je dir­bę pa­rei­gū­nai, įver­ti­nę si­tua­ci­ją ir siek­da­mi ap­sau­go­ti pa­rei­gū­nę nuo su­ža­lo­ji­mų, kont­ro­liuo­da­mi nu­teis­to­jo ju­dė­ji­mą ir jį ly­dė­da­mi, lei­do jam išei­ti iš re­ži­mi­nės te­ri­to­ri­jos.

Už įstai­gos var­tų nu­teis­ta­sis pa­lei­do pa­rei­gū­nę ir ban­dė pa­bėg­ti. Ta­čiau, pa­nau­do­jus elekt­ros im­pul­si­nį prie­tai­są "Ta­ser", čia pat bu­vo su­lai­ky­tas ir izo­liuo­tas.

Pa­rei­gū­nė dėl pa­vir­ši­nių kak­lo su­ža­lo­ji­mų bu­vo pri­sta­ty­ta į gy­dy­mo įstai­gą. Su­tei­kus pa­gal­bą, ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Pa­gal­bą pa­rei­gū­nei tei­kia psi­cho­lo­gai.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos val­dy­bo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ka­li­nio pa­bė­gi­mo.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas.