Iš Tardymo izoliatoriaus bandė pabėgti iki gyvos galvos nuteistas šiaulietis

Ar­chy­vo nuo­tr.
2003-ie­ji. Už dvie­jų jau­nų mer­gi­nų nu­žu­dy­mą suim­tam šiau­lie­čiui Do­vy­dui Kriau­čiū­nui ta­da bu­vo vos 18 me­tų.

Ant­ra­die­nį, apie 21 va­lan­dą, Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus re­ži­mi­nia­me kor­pu­se už dvi­gu­bą nu­žu­dy­mą iki gy­vos gal­vos 2003 me­tais nu­teis­tas šiau­lie­tis 34 me­tų Do­vy­das Kriau­čiū­nas, sa­va­dar­be ge­lež­te gra­sin­da­mas Sau­gu­mo val­dy­mo sky­riaus jau­nes­nia­jai spe­cia­lis­tei, pa­si­kė­si­no pa­si­ša­lin­ti iš Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus.

Pa­mai­no­je dir­bę pa­rei­gū­nai, įver­ti­nę si­tua­ci­ją ir siek­da­mi ap­sau­go­ti pa­rei­gū­nę nuo su­ža­lo­ji­mų, kont­ro­liuo­da­mi nu­teis­to­jo ju­dė­ji­mą ir jį ly­dė­da­mi, lei­do jam išei­ti iš re­ži­mi­nės te­ri­to­ri­jos.

Už įstai­gos var­tų nu­teis­ta­sis pa­lei­do pa­rei­gū­nę ir ban­dė pa­bėg­ti. Ta­čiau, pa­nau­do­jus elekt­ros im­pul­si­nį prie­tai­są "Ta­ser", čia pat bu­vo su­lai­ky­tas ir izo­liuo­tas.

Pa­rei­gū­nė dėl pa­vir­ši­nių kak­lo su­ža­lo­ji­mų bu­vo pri­sta­ty­ta į gy­dy­mo įstai­gą. Su­tei­kus pa­gal­bą, ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.

Pa­gal­bą pa­rei­gū­nei tei­kia psi­cho­lo­gai.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos val­dy­bo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ka­li­nio pa­bė­gi­mo.

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­tik­ri­ni­mas.

Komentarai

miestietis    Tre, 2020-01-29 / 14:17
Mamytės nuglostytas peniūkšlis pasijautė kietu. Galėtu tokiam duoti tiek sunkaus darbo, kad nebepavilktu kojų, bet kur tau- ES draudžia auklėti darbu.
Mila    Ket, 2020-01-30 / 11:15

In reply to by miestietis

Kalbant apie mamyte,reikia ją pažinoti nes dabartiniais laikais neįmanoma nei nei Lietuvos televizijos žiūrėti,nei tranzistoriaus klausimus visą tiesą yra iškreipta.
Milai    Pir, 2020-02-03 / 12:34

In reply to by Mila

Tu melagis. Galbut, ta "mamyte". O gal seselis CCCP . Va tada tai melas buvo , nesakau, kad dabar visada tiesa, bet Lietuvos televizijos meluoja ryskiai maziau nei Rusijos. Ir mamytes nereikia ginti, gera ispera isaugino. Ar ne ?
IR VĖL TAS PATS    Tre, 2020-01-29 / 16:45
Rusijoje yra kalėjimas vadinasi „Juodasis delfinas”.Ten pareigūnai dirba griežtai,o kaliniai kaip vaikai klauso visko ka pasako pareigūnai.Galima internete pažiūrėt kaip ten gyvena mirties bausme nuteisti asmenys.
bate    Tre, 2020-01-29 / 19:56

In reply to by IR VĖL TAS PATS

dar yra "Balta gulbė" Solikamsko mieste, kur tokie šiukšlės kali įpatingomis sąlygomis. Kameros šiuolaiknės, sutvarkytos, bet su tais elgiamasi atitinkamai, kaip numatyta taisyklėse.
miestietis    Tre, 2020-01-29 / 23:07

In reply to by IR VĖL TAS PATS

Rusai dar yra arčiau žemės, todėl jie, kaip nepraradę nei sveikos nuovokos, o ir veikimo laisvės, gali tokiems vienturčiams proto invalidams sukurti gyvenimą, kurio jie nusipelnė, o tuo tarpu mes daugiausia galime tik patarškinti kompiuterio klavišais, o ką nors pakeisti galime tik popieriuje, bet ne realybėje, nes laisvę pardavėme už alaus butelį ir skalbimo miltelių pokelį.
miestietis    Ket, 2020-01-30 / 12:50

In reply to by kike

Šiuo klausimu galėtu pasisakyti pareigūnai vyrai- ar juos veža toks mergelių veržimąsi į tokias pavojingas tarnybas, ir ar jiems dar užtenka laiko kovoti su nusikaltėliais ir dar tuo pačiu metu saugoti mūsų geltonkasias pupas?
Nesamone    Ket, 2020-01-30 / 13:33
Koks dar gali būti tarnybinis patikrinimas jei pats generalinis komisaras yra iš Šiaulių. Dar nurodo kad atvyko policijos pareigūnai kratas daryti kamerose. Čia labai panasu į kažkokių didelių pinigų slapta pervedimą Šiauliu teisesaugai kad nebūtų įtarimų. Sugalvojo kad nuteistasis bandė pabėgti, o po to nurodo per televiziją kad tiems pareigūnams bus išmokėtos premijos. Tikra kažkokia slapta valstybės pinigų pervedimo operacija Šiaulių teisėsaugai.
chi chi    Ket, 2020-01-30 / 15:34

In reply to by Nesamone

o tamsta skiri Kalėjimų departamentą nuo Policijos departamento? Žinok, kad tai skirtingos struktūros. SWu jumis sutinku tik dėl premijų. Ne premijas reikia skirti, o nuobaudas. Viešoje erdvėje nereikėtų iš anksto girtis kas bus, o ko nebus, po to ir sklando visokios pasakos.
Nesamone    Pen, 2020-01-31 / 22:25
Labai aiškiai skiriu. Generalinis komisaras yra iš Šiaulių, prieš šias pareigas dirbo kalėjimo departamente, todėl liko jo visi draugai kalėjimo departamente. Todėl negalima pasitikėti.
chi chi    Sek, 2020-02-02 / 14:47

In reply to by Nesamone

kaip galima taip nusikalbėt. Taip generolas yra šiaulietis, čia gimęs ir augęs, čia pradėjęs tarnybą. Bet Kalėjimų departamento įstaigose niekada nedirbo. Prieš paskiriant policijos generaliniu komisaru R. Požėla dirbo Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.