Šiaulių tardymo izoliatoriaus darbuotojai degustavo "vaivorykštę" lėkštėje

Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus nuo­tr.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus dar­buo­to­jams mies­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tės pa­tei­kė mi­ty­bos pa­ta­ri­mų.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lan­kė­si Šiau­lių mies­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro Svei­ka­tos stip­ri­ni­mo sky­riaus spe­cia­lis­tės Dia­na Ged­mi­nie­nė ir Mo­ni­ka Juk­ny­tė. Jos į įstai­gą at­vy­ko ne tuš­čio­mis. Sta­las be­re­gint bu­vo nu­dė­tas įvai­rias­pal­vė­mis dar­žo­vė­mis ir vai­siais. Įt­rauk­ti į sa­vo val­gia­raš­tį įvai­rių spal­vų dar­žo­vių ir vai­sių spe­cia­lis­tės pa­ta­rė vi­sus me­tus. Bū­tent "vai­vo­rykš­tė" iš dar­žo­vių ypač veiks­min­gai stip­ri­na or­ga­niz­mą. Tai ak­tua­lu da­bar, kai imu­ni­te­tą iš­ban­do dar­ga­nos ir per­mai­nin­gi orai.

D. Ged­mi­nie­nė ir M. Juk­ny­tė pa­žy­mė­jo, kad Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja re­ko­men­duo­ja per die­ną su­var­to­ti bent 500 g dar­žo­vių ir kumš­čio dy­džio vai­sių po­rci­ją. Vieš­nios pa­nei­gė mi­tus, kad dar­žo­vės – ne­ska­nu. Čia pat, sa­lė­je, jos pa­ga­mi­no avin­žir­nių už­te­pė­lę ir svei­kuo­liš­ką ma­jo­ne­zą, ren­gi­nio da­ly­viams pa­siū­lė dė­tis į lėkš­tes dar­žo­ves bei pa­da­žus. Dar­buo­to­jai ne­gai­lė­jo pa­gy­rų. Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro spe­cia­lis­tės at­sa­kė į su­si­rin­ku­sių­jų klau­si­mus, da­vė pra­ktiš­kų svei­kos mi­ty­bos pa­ta­ri­mų.

"Šiau­lių mies­to Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras ma­lo­niai su­ti­ko pri­si­dė­ti prie mū­sų dar­buo­to­jų svei­ka­tos stip­ri­ni­mo. Vi­lia­mės, kad šis ren­gi­nys – il­ga­lai­kio mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mo pra­džia", – sa­kė Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ra­sa Šo­šič.

Pla­nuo­ja­ma, kad ki­tais me­tais įstai­gos dar­buo­to­jai ga­lės lan­ky­ti Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­skai­tas. Svei­ka­tos gy­ven­se­nos ska­ti­ni­mo už­siė­mi­mai, mankš­tos bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ir pa­čio­je įstai­go­je.