Tardymo izoliatoriaus pareigūnai sulaukė žadėtų premijų

ŠTI nuo­tr.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ko­lek­ty­vas su­si­ti­ko su tei­sin­gu­mo mi­nist­ru El­vi­nu Jan­ke­vi­čiu­mi. Mi­nist­ras ka­li­nio su­lai­ky­mo ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vu­siems pa­rei­gū­nams įtei­kė pre­mi­jas.
Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je lan­kė­si tei­sin­gu­mo mi­nist­ras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius ir Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Ku­li­kaus­kas.

Mi­nist­ras pa­dė­ko­jo įka­li­ni­mo įstai­gos pa­rei­gū­nams, su­val­džiu­siems su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją, kuo­met nu­teis­ta­sis iki gy­vos gal­vos šiau­lie­tis 34-erių Do­vy­das Kriau­čiū­nas ban­dė iš­trūk­ti į lais­vę.

Pen­kiems ryž­tin­gai ir pro­fe­sio­na­liai su­lai­ky­mo ope­ra­ci­jo­je vei­ku­siems pa­rei­gū­nams bu­vo įteik­tos vie­no vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio pre­mi­jos.

Pa­rei­gū­nei, ku­ri bu­vo paim­ta įkai­te, skir­ta dvie­jų vi­du­ti­nių dar­bo už­mo­kes­čių pre­mi­ja. Pa­si­bai­gus me­di­kų pa­skir­tam am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui, jai bus su­teik­tas rea­bi­li­ta­ci­nis gy­dy­mas.

2003 me­tais už dvie­jų žmo­nių nu­žu­dy­mą ka­lė­ji­mu iki gy­vos gal­vos nu­teis­tas D. Kriau­čiū­nas, pri­si­deng­da­mas pa­rei­gū­ne ir sa­va­dar­be ge­lež­te gra­sin­da­mas fi­zi­niu su­si­do­ro­ji­mu, iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus ban­dė pa­si­ša­lin­ti sau­sio 28-osios va­ka­rą.

Pen­ki tuo me­tu įstai­go­je dir­bę pa­rei­gū­nai, siek­da­mi, kad bū­tų iš­sau­go­ta įkai­te ta­pu­sios ko­le­gės svei­ka­ta ir gy­vy­bė, iš­lei­do ka­li­nį už Tar­dy­mo izo­lia­to­riaus var­tų. Pa­bėg­ti ban­dęs D. Kriau­čiū­nas čia ir bu­vo su­lai­ky­tas.