Šiauliuose sulaikytas kontrabandinis krovinys

VSAT nuo­tr.
Da­lis rū­ka­lų bu­vo su­dė­ta Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jui pri­klau­san­čio au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne.
Pa­sie­nie­čiams Šiau­liuo­se įkliu­vo Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas, au­to­mo­bi­liu ga­be­nęs bei ga­ra­že lai­kęs 6 000 pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Au­to­mo­bi­lį "Volks­wa­gen Pas­sat" Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nės Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riaus pa­rei­gū­nai su­stab­dė Šiau­liuo­se, prie vie­no ga­ra­žų ma­sy­vo. Trans­por­to prie­mo­nę vai­ra­vo 50-me­tis Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jas.

Au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je ir sa­lo­ne ras­tos dė­žės, ku­rio­se bu­vo 4 000 pa­ke­lių ci­ga­re­čių "Minsk Su­pers­lims", "NZ Gold" ir "Fest".

Pa­tik­ri­nę mi­nė­tam pi­lie­čiui pri­klau­san­tį ga­ra­žą, pa­sie­nie­čiai ra­do dar 2 000 pa­ke­lių ci­ga­re­čių "Minsk Ca­pi­tal QS" ir "NZ Gold". Vi­si rū­ka­lai bu­vo pa­žy­mė­ti bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis.

Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis VSAT Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nės pa­sie­nie­čiai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Su­lai­ky­ta­sis po ap­klau­sos pa­leis­tas. Ga­ben­ti rū­ka­lai ir au­to­mo­bi­lis "Volks­wa­gen Pas­sat" sau­go­mi Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­do­je.