Šiaulių pareigūnai pričiupo neblaivų kolegą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gir­tam prie vai­ro sė­du­siam ki­no­lo­gui gre­sia ne tik at­lei­di­mas iš dar­bo, bet ir teis­tu­mas.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos areš­ti­nė­je at­si­dū­rė gir­tas pa­rei­gū­nas – Pat­ru­lių rink­ti­nės Ki­no­lo­gų bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis G. G.

Gy­ven­to­jo pra­ne­ši­mą, kad Šiau­liuo­se, Kvie­čių gat­ve va­žiuo­ja grei­čiau­siai ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, po­li­ci­ja ga­vo prieš sep­tin­tą va­lan­dą ry­to. Ope­ra­ty­viai su­rea­ga­vę pa­rei­gū­nai nu­vy­ko į pi­lie­tiš­ko šiau­lie­čio pa­mi­nė­tą gat­vę ir su­stab­dė nu­ro­dy­tą au­to­mo­bi­lį "Opel Vect­ra".

Paaiš­kė­jo, kad už vai­ro – ko­le­ga, 23 me­tų po­li­ci­jos ki­no­lo­gas.

Iš pra­džių tik­rin­tis gir­tu­mą jis at­si­sa­kė. Vis tik po va­lan­dos jo gir­tu­mas bu­vo nu­sta­ty­tas al­ko­ho­lio ma­tuok­liu. Paaiš­kė­jo, kad pa­tru­lis vai­ra­vo bū­da­mas vi­du­ti­nio gir­tu­mo – 1,55 pro­mi­lės. Pa­kar­to­ti­nio pū­ti­mo me­tu nu­sta­ty­ta 1,46 pro­mi­lės.

Dėl trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo, kai vai­ruo­ja ne­blai­vus as­muo, pa­rei­gū­no at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos Imu­ni­te­to ir vi­daus ty­ri­mų sky­rius pra­dė­jo tar­ny­bi­nį pa­tik­ri­ni­mą dėl ga­li­mo pa­rei­gū­no var­do pa­že­mi­ni­mo.

Kons­ta­ta­vus to­kią pa­rei­gū­no vei­ką, pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą at­si­ran­da pa­grin­das pa­rei­gū­ną at­leis­ti iš tar­ny­bos. Bū­tent, to­kia per­spek­ty­va ir lau­kia su­lai­ky­to­jo.

Pat­ru­lis au­to­mo­bi­lį gir­tas vai­ra­vo ne tar­ny­bos me­tu – jis šiuo me­tu ato­sto­gau­ja.

G. G. po­li­ci­jo­je dir­ba tre­jus me­tus. Iki pa­sta­ro­jo nu­si­žen­gi­mo nei draus­mi­nių nuo­bau­dų, nei pa­ska­ti­ni­mų ne­tu­rė­jo.