Girto vairuotojo automobilis pakibo ant mokyklos laiptų

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Laip­tai ne­blai­viam vai­ruo­to­jui ta­po neį­vei­kia­mi. Da­bar kau­nie­čio lau­kia bau­džia­mo­ji by­la, ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė bei teks at­ly­gin­ti mo­kyk­lai pa­da­ry­tus nuo­sto­lius už su­nio­ko­tą tur­tą.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Vai­tie­kū­nų kai­me, krikš­ty­nų šven­tė­je da­ly­va­vęs ir su ki­tu jų da­ly­viu su­si­py­kęs ne­blai­vus 44 me­tų kau­nie­tis sėdo prie au­to­mo­bi­lio vai­ro ir iš­va­žia­vo. Vy­rą su­stab­dė tik mo­kyk­los laip­tai.

Au­to­mo­bi­lis "Ford Ga­la­xy" apie 3 va­lan­dą nak­ties bu­vo pa­ste­bė­tas Grin­kiš­kio mies­te­ly­je pa­ki­bęs ant laip­tų, ve­dan­čių prie mo­kyk­los pa­grin­di­nio įė­ji­mo du­rų.

To­kį vaiz­dą iš­vy­do pro mo­kyk­lą nak­tį va­žia­vęs vai­ki­nas. Priė­jęs prie ap­dau­žy­to au­to­mo­bi­lio, jis pa­ma­tė prie vai­ro mie­gan­tį vy­rą. Nu­bė­gęs į ša­lia mo­kyk­los esan­tį bu­din­čių ug­nia­ge­sių pa­sta­tą, at­si­ve­dė vie­ną iš vy­rų. Mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu prie vai­ro sė­din­tį vai­ruo­to­ją nu­fo­tog­ra­fa­vo ir tik ta­da jį pa­ža­di­no.

Vai­ruo­to­jas iš pra­džių pra­šė ne­pra­neš­ti po­li­ci­jai, o po to pės­čio­mis pa­si­ša­li­no iš įvy­kio vie­tos.

Apie 4 va­lan­dą Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kau­nie­tį su­ra­do žings­niuo­jan­tį Grin­kiš­kio mies­te­ly­je, prie So­dų gat­vė­je esan­čios už­tvan­kos.

Su­lai­ky­ta­jam nu­sta­ty­tas 1,58 pro­mi­lės gir­tu­mas. Vai­ruo­to­jas bu­vo už­da­ry­tas į areš­ti­nę.

Už trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mą esant ne­blai­viam (kai nu­sta­ty­tas 1,51 ir dau­giau pro­mi­lės) kau­nie­čiui pa­reikš­tas įta­ri­mas. Už tai gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki vie­ne­rių me­tų.

Areš­ti­nė­je at­si­dū­ręs vy­ras eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bių dėl sa­vo gir­tu­mo paaiš­kin­ti ne­ga­lė­jo. Jis tik pri­si­mi­nė, kad da­ly­va­vo krikš­ty­no­se, ten su kaž­kuo ap­si­py­ko ir iš­va­žia­vo. Kaip ap­ga­di­no mo­kyk­los te­ri­to­ri­jo­je sto­vin­tį ke­lio ženk­lą, nu­nio­ko­jo gė­ly­nus ir krū­mus bei at­si­dū­rė ant mo­kyk­los laip­tų, ne­pri­si­mi­nė.