Sustojo ant stogo, bet sužalojimų išvengė

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Neb­lai­vus ir tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­rin­tis vai­ruo­to­jas au­to­mo­bi­lį "Peu­geot 307" su­stab­dė tik nu­skri­dęs nuo ke­lio ir ap­si­ver­tęs.

Bir­že­lio 17-osios va­ka­rą, po 23 va­lan­dos, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Grin­kiš­kio mies­te­ly­je, 34 me­tų vy­ras, vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį "Peu­geot 307", ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­si­ver­tė.

Paaiš­kė­jo, kad vai­ruo­to­jas prie vai­ro sė­do ne­blai­vus, jam nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis – be­veik dvie­jų pro­mi­lių – gir­tu­mas. Ta­čiau ne tik gir­tu­mas pa­ki­šo vai­ruo­to­jui ko­ją – paaiš­kė­jo, kad jis vai­ra­vo ir ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti.

Vai­ruo­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jis per ava­ri­ją ne­su­ža­lo­tas.