Girtas vairuotojas nepataikė į kelią

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Ne­val­do­ma ma­ši­na kir­to gy­ven­to­jo skly­po tvo­rą ir, nu­ver­tu­si ją, su­sto­jo ant pie­vos.
Tre­čia­die­nį gir­tas Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jas ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, rė­žė­si į gy­ve­na­mo­jo na­mo tvo­rą.
Ava­ri­ja įvy­ko Ty­tu­vė­nų se­niū­ni­jo­je esan­čia­me Sko­ga­lio kai­me.

Anot po­li­ci­jos, au­to­mo­bi­lį "Opel Vect­ra" vai­ra­vęs 27-erių vy­ras ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio bei, neat­siž­velg­da­mas į me­teo­ro­lo­gi­nes oro są­ly­gas, san­kry­žo­je ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio, nu­va­žia­vo nuo ke­lio ir ap­ga­di­no gy­ve­na­mo­jo na­mo tvo­rą. Per ava­ri­ją nie­kas ne­su­ža­lo­tas – re­mon­to pri­reiks tik gy­ven­to­jų skly­po tvo­rai ir su­kne­žin­tam au­to­mo­bi­liui.

Paaiš­kė­jo, kad in­ci­den­to su­kė­lė­jas – vi­siš­kai gir­tas (nu­sta­ty­tas 2,45 pro­mi­lės gir­tu­mas), be to, jis vai­ra­vo ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti, nes to­kios tei­sės ir ne­bu­vo įgi­jęs.

Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas. Jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vai­ra­vi­mo ir eis­mo įvy­kio su­kė­li­mo esant ne­blai­viam.