Girtų dar daugiau

Policijos nuotr.
Kas dešimtą kelių eismo įvykį pernai sukėlė neblaivus asmuo. Pasekmės akivaizdžios.
Nors vie­šo­jo­je erd­vė­je kar­tkartėmis pa­si­džiau­gia­ma, kad sta­tis­ti­ka ro­do al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­žė­ji­mo ten­den­ci­ją, ta­čiau po­li­ci­jos re­gist­ruo­ja­mų įvy­kių su­ves­ti­nė­se gir­ta­vi­mo ma­žė­ji­mo po­žy­mių ne­pas­te­bi­ma: de­šim­tys muš­ty­nių, de­šim­tis eis­mo įvy­kių, ma­sė ki­tų nu­si­kal­ti­mų.

Sta­tis­ti­ka – vis gir­tes­nė

Anot Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos at­sto­vės Gai­lu­tės Smag­riū­nie­nės, po­li­ci­jos fik­suo­ja­mi įvy­kiai ro­do, jog dėl svai­ga­lų po­vei­kio pa­da­ry­tų nu­si­kal­ti­mų ir eis­mo įvy­kių dau­gė­ja.

Per­nai ša­ly­je 30 pro­cen­tų (10,8 tūks­tan­čo) iš­tir­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­rė ne­blai­vūs žmo­nės – vie­nu tūks­tan­čiu dau­giau nei 2017 me­tais.

Kas de­šim­tą ke­lių eis­mo įvy­kį per­nai su­kė­lė ne­blai­vus as­muo. Iš vi­so dėl ne­blai­vių žmo­nių kal­tės po­li­ci­jos re­gist­re bu­vo už­re­gist­ruo­ti 347 eis­mo įvy­kiai, 2017 me­tais to­kių bu­vo 336. Neb­lai­vių vai­ruo­to­jų su­kel­tų eis­mo įvy­kių sta­tis­ti­ka by­lo­ja, jog pa­sta­rų­jų 2018 me­tais, pa­ly­gi­nus su 2017-ai­siais, išau­go net 10 pro­cen­tų.

"La­bai gir­tas sa­vait­ga­lis"

Štai pa­sta­ra­sis sa­vait­ga­lis Šiau­lių ap­skri­ty­je, anot G. Smag­riū­nie­nės, bu­vo "ne­tgi la­bai gir­tas".

Iš 31 penk­ta­die­nį, šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo 22 bu­vo ins­pi­ruo­ti al­ko­ho­lio.

14 iki­teis­mi­nių tyrimų pra­dė­ta dėl gir­tų su­kel­tų in­ci­den­tų, ku­rių pa­sek­mė – pa­tir­ti kū­no su­ža­lo­ji­mai. Dau­giau­sia jų – Šiau­liuo­se ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne. Tar­pu­sa­vy­je smur­ta­vo gir­ti kai­my­nai, su­gy­ven­ti­niai, su­tuok­ti­niai, tė­vai – prieš vai­kus, net anū­kai -- prieš sa­vo se­ne­lius.

Šiau­liuo­se, Gu­ber­ni­jos 7-osios gat­vė­je 55 me­tų gir­tas vy­ras me­džiok­li­niu šau­tu­vu ne­pil­na­me­čio sū­naus aki­vaiz­do­je gra­si­no nu­šau­ti bu­vu­sią su­tuok­ti­nę.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Jo­kū­biš­kių kai­me, šven­čia­mas gim­ta­die­nio va­ka­rė­lis dėl per di­de­lio al­ko­ho­lio kie­kio vir­to muš­ty­nių va­ka­rė­liu – vienas ki­tam į plau­kus ki­bo du vy­rai ir dvi mo­te­rys.

Rad­vi­liš­ky­je 53 me­tų ne­blai­vus vy­ras sa­vo su­gy­ven­ti­nę sek­ma­die­nio ry­tą pa­svei­ki­no, ba­dy­da­mas jai žirk­lė­mis į šlau­nį ir plaš­ta­ką.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų Šiau­liuo­se, Pa­ba­lių gat­vė­je, su­stab­dy­tas ne­blai­vus dvi­ra­ti­nin­kas nie­kaip ne­ga­lė­jo su­tik­ti su pa­rei­gū­nų rei­ka­la­vi­mu nu­lip­ti nuo dvi­ra­čio, nes jį gir­tam ir­gi drau­džia­ma vai­ruo­ti. 43 me­tų vy­ras lei­do sau pa­kel­ti ran­ką prieš pa­tru­lių rink­ti­nės bū­rio va­dą, ku­riam me­di­kai diag­no­za­vo no­sies ir ko­jos pė­dos su­mu­ši­mus, ko­jos pirš­to ir blauz­dos žaiz­das. Dėl to šiau­lie­čiui teks ne tik ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė už dvi­ra­čio vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, bet ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už pa­si­prie­ši­ni­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui.

Į me­dį, į tvo­rą, į ke­lio ženk­lą

Per sa­vait­ga­lį bu­vo pra­dė­ti ir aš­tuo­ni iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl trans­por­to prie­mo­nių vai­ra­vi­mo ap­gir­tus. Tarp su­lai­ky­tų­jų – ne tik vy­rai, bet ir dvi mo­te­rys.

Kur­šė­nuo­se prie "Au­di" vai­ro sė­dė­ju­siai mo­te­riai nu­sta­ty­tas be­veik 3 pro­mi­lių gir­tu­mas.

Pak­ruo­jo ra­jo­ne ras­tas į me­dį at­si­tren­kęs ne­blai­vaus vy­ro vai­ruo­tas "Re­nault Sce­nic". 75 me­tų vy­ras tei­gė, kad ty­čia tren­kė­si į me­dį, nes no­rė­jo nu­si­žu­dy­ti.

Neb­lai­vus ir ne­tu­rin­tis tei­sės vai­ruo­ti Jo­niš­kio gy­ven­to­jas sa­va­va­liš­kai pa­siė­mė sa­vo sū­nė­no au­to­mo­bi­lį ir pa­no­ro juo pa­si­va­ži­nė­ti Jo­niš­kio gat­vė­mis. Nu­va­žia­vo iki tvo­ros, į ku­rią at­si­tren­kęs ap­ga­di­no au­to­mo­bi­lį ir pa­čią tvo­rą.

Šiau­lių ra­jo­ne, Žio­gų kai­me, gir­to vai­ruo­to­jo vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis nu­ver­tė ke­lio ženk­lą. Vai­ruo­to­jas iš įvy­kio vie­tos nu­va­žia­vo, ta­čiau greit at­si­dū­rė areš­ti­nė­je.

Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Va­dak­tų mies­te­ly­je, 67 me­tų vy­ras būdamas vi­du­ti­nio gir­tu­mo nu­ta­rė vai­ra­vi­mo meist­riš­ku­mą pa­de­monst­ruo­ti ke­tur­ra­čiu mo­to­cik­lu, ku­rį vai­ruo­ti tei­sės nė­ra įgi­jęs.

Ka­dan­gi vi­siems prie trans­por­to prie­mo­nės vai­ro sė­dė­ju­siems vai­ruo­to­jams bu­vo nu­sta­ty­tas per 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas, jiems dėl vai­ra­vi­mo iš­gė­rus pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.