Šiaulietis išgirdo 21-ąjį nuosprendį

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
21-ąjį kar­tą tei­sia­mas Via­čes­la­vas Ziu­li­ko­vas ne­lais­vė­je pra­leis be­veik tre­jus me­tus.
Šiau­lių au­to­bu­sų sto­ty­je žmo­gų pei­liu su­ža­lo­ju­siam, o vė­liau po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je gais­rą su­kė­lu­siam anks­čiau 20 kar­tų teis­tam 46 me­tų Via­čes­la­vui Ziu­li­ko­vui skir­ta dve­jų me­tų ir 9 mė­ne­sių lais­vės atė­mi­mo baus­mė.

Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo kal­tu pri­pa­žin­tas vy­ras be­veik 411 eu­rų tu­rės su­mo­kė­ti už nu­ken­tė­ju­sio­jo gy­dy­mą ir be­veik 210 eu­rų – po­li­ci­jai už pa­da­ry­tus nuo­sto­lius.

V. Ziu­li­ko­vo at­sa­ko­my­bę leng­vi­nan­čių ap­lin­ky­bių by­lo­je ne­nus­ta­ty­ta, jo at­sa­ko­my­bę sun­ki­na tai, kad nu­si­kals­ta­mas vei­kas pa­da­rė bū­da­mas ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio (nu­sta­ty­tas 1,63 pro­mi­lės gir­tu­mas) ir bū­da­mas jau teis­tas, teis­tu­mas neiš­ny­kęs, re­ci­dy­vis­tas.

Šių me­tų va­sa­rio 3 die­ną V. Ziu­li­ko­vas Šiau­lių au­to­bu­sų sto­ty­je, ties au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­le, dū­rė pei­liu nu­ken­tė­ju­sia­jam į kirkš­nį, vi­jo­si jį bei gra­si­no pei­liu, ku­rį lai­kė ran­ko­je. Tai įvy­ko dėl men­ka­ver­tės prie­žas­ties – nu­ken­tė­ju­sy­sis už­kal­bi­no kal­ti­na­mą­jį, ku­ris gu­lė­jo ant suo­liu­ko.

Tos pa­čios die­nos va­ka­rą Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to areš­ti­nė­je vy­ras ty­čia pa­de­gė pa­klo­dę ir su­kė­lė ka­me­ro­je gais­rą. Per gais­rą su­de­gė pa­klo­dė, su­ga­din­tos ka­me­ros du­rys, ka­me­ros du­rų gro­tos, sie­nos, lu­bos. Nuos­to­lis pa­da­ry­tas už be­veik 210 eu­rų.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu V. Ziu­li­ko­vas nu­ro­dė, kad nie­ko neat­si­me­na ir nie­ko ne­ga­li paaiš­kin­ti. Ta­čiau teis­me kal­ti­na­ma­sis tvir­ti­no, kad au­to­bu­sų sto­ty­je įvy­kio me­tu sa­vo veiks­mų ne­sup­ra­to, o po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­klo­dė už­si­de­gė dėl neat­sar­gu­mo, jam rū­kant.

Tai, kad kal­ti­na­ma­sis, su­si­pa­ži­nęs su by­los me­džia­ga, pri­si­mi­nė įvy­kius ir tei­kė paaiš­ki­ni­mus, teis­mas ver­ti­na kaip gy­ny­bi­nę ver­si­ją. Be to, ki­ti by­los duo­me­nys, nu­ken­tė­ju­sių­jų, liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mai, per­žiū­rė­ta vaiz­do me­džia­ga, vi­siš­kai pa­nei­gia kal­ti­na­mo­jo vė­les­nius pa­ro­dy­mus.

Iš vaiz­do me­džia­gos aki­vaiz­du, kad jo­kių nu­ken­tė­ju­sio­jo pro­vo­kuo­jan­čių veiks­mų ne­bu­vo.

Teis­mas kons­ta­ta­vo, kad V. Ziu­li­ko­vas pa­žei­dė vie­šą­ją tvar­ką ir ne­sun­kiai su­ža­lo­jo žmo­gų dėl chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų.