Narkotikų kontrabanda sulaikyta prie Lietuvos sienos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nors kvai­ša­lų kont­ra­ban­dos ga­ben­to­jų Vy­tau­to Bar­ta­šiaus (kai­rė­je) ir Sau­liaus Bur­kaus kal­tė įro­dy­ta, abu vy­rai nei­gia nu­si­kal­tę.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas va­kar pa­skel­bė nuo­spren­dį 58 me­tų šiau­lie­čiui Vy­tau­tui Bar­ta­šiui ir 59-erių Sau­liui Bur­kui iš Jo­niš­kio ra­jo­no. Ankš­čiau ne­teis­ti vy­rai da­bar kal­tais pri­pa­žin­ti dėl la­bai di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių me­džia­gų kont­ra­ban­dos ir ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gink­lu bend­ri­nin­kų gru­pė­je.

Vil­ki­kas kon­fis­kuo­tas

Teis­mas kons­ta­ta­vo, jog abie­jų vy­rų kal­tė yra įro­dy­ta by­lo­je su­rink­ta me­džia­ga, liu­dy­to­jų pa­ro­dy­mais, taip pat kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos prie­mo­nė­mis su­rink­tais duo­me­ni­mis. Už pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus V. Bar­ta­šiui ir S. Bur­kui skir­tos 11 me­tų lais­vės atė­mi­mo baus­mės.

Kar­do­mą­sias prie­mo­nes iki pa­skir­tos baus­mės vyk­dy­mo pra­džios teis­mas V. Bar­ta­šiui pa­li­ko tas pa­čias – 15 000 eu­rų už­sta­tą, ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą neiš­vyk­ti, įpa­rei­go­ji­mą pe­rio­diš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je ir do­ku­men­tų paė­mi­mą. S. Bur­kui – 12 000 eu­rų už­sta­tą, ra­šy­ti­nį pa­si­ža­dė­ji­mą neiš­vyk­ti, įpa­rei­go­ji­mą pe­rio­diš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je ir do­ku­men­tų paė­mi­mą.

Teis­mo spren­di­mu, V. Bar­ta­šiaus bend­ro­vės vil­ki­kas kon­fis­kuo­tas.

Su­lai­ky­tas grįž­tan­tis su nar­ko­ti­kais

2017 me­tų sau­sio 23 die­ną vil­ki­kų bend­ro­vės sa­vi­nin­kas ir va­do­vas V. Bar­ta­šius vai­ruo­to­jui S. Bur­kui da­vė nu­ro­dy­mus, kad šis vil­ki­ko prie­ka­bą iš Lie­tu­vos nu­ga­ben­tų į Ny­der­lan­dus ir ten ją pa­lik­tų. Prie­ka­bo­je bu­vo įreng­ta slėp­tu­vė, o jo­je pa­slėp­tas la­bai di­de­lis kie­kis nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Vie­ta, ku­rio­je bu­vo pa­lik­ta prie­ka­ba, ir slėp­tu­vę įren­gę bei jo­je pa­slė­pę nar­ko­ti­kus as­me­nys ne­nus­ta­ty­ti.

Va­sa­rio 2 die­ną prie­ka­bą V. Bur­kus, kaip ir įsa­kė bend­ro­vės sa­vi­nin­kas, nu­ga­be­no į Ny­der­lan­dus.

Maž­daug po po­ros sa­vai­čių S. Bur­kus, to­liau vyk­dy­da­mas bend­ro­vės va­do­vo nu­ro­dy­mus, prie vil­ki­ko pri­ka­bi­no mi­nė­tą prie­ka­bą ir ją ga­be­no at­gal į Lie­tu­vą.

Va­sa­rio 22 die­ną ker­tant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną per Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos Laz­di­jų rink­ti­nės Kal­va­ri­jos už­kar­dą, S. Bur­kaus vai­ruo­ja­mas vil­ki­kas bu­vo su­lai­ky­tas.

Prie­ka­bo­je įreng­to­je slėp­tu­vė­je bu­vo ap­tik­ta dau­giau kaip 300 ki­log­ra­mų ka­na­pių der­vos ir 27 tab­le­tės psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kant dau­giau kra­tų pas V. Bar­ta­šių ir S. Bur­kų ras­ta po vie­ną skir­tin­gų mo­de­lių ne­tei­sė­tai įgy­tą ir lai­ky­tą du­ji­nį pis­to­le­tą.

Teis­me abu vy­rai kal­tę dėl nar­ko­ti­kų kont­ra­ban­dos ka­te­go­riš­kai pa­nei­gė. Ne­nei­gė kal­tės tik dėl pas juos ras­tų šau­na­mų­jų gink­lų.