Kontrabandos verslu vertėsi miręs žmogus?

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Jei įta­ria­muo­ju ta­pu­sio vy­ro tė­vas bū­tų gy­vas, sū­nus jam bū­tų "pa­do­va­no­jęs" bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už ver­ti­mą­si ci­ga­re­čių kont­ra­ban­da.
Sau­sio 13-osios ry­tą Jo­niš­ky­je, Ža­ga­rės gat­vė­je, au­to­mo­bi­liu kont­ra­ban­di­nius rū­ka­lus ga­be­nęs 55 me­tų jo­niš­kie­tis at­sa­ko­my­bės pa­mė­gi­no iš­veng­ti kal­tę vers­da­mas sa­vo tė­vui, ku­ris, paaiš­kė­jo, yra mi­ręs.

Įvai­rio­se pa­tik­rin­ti su­stab­dy­to au­to­mo­bi­lio "Au­di 80" sa­lo­no vie­to­se pa­tru­liai ap­ti­ko 88 pa­ke­lius ci­ga­re­čių "Minsk Ca­pi­tal", "Minsk Su­pers­lims", "NZ Gold", ne­pa­ženk­lin­tų lie­tu­viš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis.

Au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas aiš­ki­no ci­ga­re­tes įsi­gi­jęs sa­vo reik­mėms iš ne­pa­žįs­ta­mo as­mens prie Jo­niš­kio tur­gaus. Vi­so bend­ra­vi­mo su pa­rei­gū­nais me­tu vy­ras nuo­lat kal­bė­jo mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu, kaž­kam ža­dė­da­mas kaž­ką tuoj pat at­vež­ti. Pa­rei­gū­nams ki­lo įta­ri­mas, kad jo­niš­kie­tis po iš­si­sky­ri­mo su jais vėl ga­li vež­ti kont­ra­ban­di­nes ci­ga­re­tes, tad nu­ta­rė pa­tik­rin­ti.

Prie dau­gia­bu­čio na­mo, ku­ria­me vy­ras gy­ve­na, jo au­to­mo­bi­lio ne­bu­vo. "Au­di" pra­dė­ta ieš­ko­ti mies­te.

Pa­rei­gū­nai ne­ti­kė­tai pa­ste­bė­jo į Pak­luo­nių gat­vė­je esan­tį ga­ra­žų ma­sy­vą įsu­kan­tį au­to­mo­bi­lį. Tam­so­je įžvelg­ti mar­kę bu­vo neį­ma­no­ma, ta­čiau ne­tru­kus paaiš­kė­jo, kad tai – tas pa­ts "Au­di 80".

Iš­li­pęs iš au­to­mo­bi­lio, vai­ruo­to­jas at­ro­dė ge­ro­kai per trum­pą lai­ką pa­sto­rė­jęs. Paaiš­kė­jo, kad po striu­ke jis jau bu­vo spė­jęs su­si­kiš­ti 30 pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių "Fest".

Vy­ras, ban­dy­da­mas nu­kreip­ti pa­rei­gū­nų dė­me­sį nuo ga­ra­žo, nu­ro­dė ci­ga­re­tes paė­męs iš sa­vo tė­vo na­mų. Ta­čiau pa­rei­gū­nai vis tik pir­miau pa­no­ro ap­žiū­rė­ti ga­ra­žą, iš ku­rio jo­niš­kie­tis bu­vo ką tik išė­jęs. Čia bu­vo ras­ta dar per ke­tu­ris tūks­tan­čius kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų. Iš vi­so iš vy­ro bu­vo paim­ta 4 347 pa­ke­liai ci­ga­re­čių su ne­lie­tu­viš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis.

Jo­niš­kie­tis aiš­ki­no da­lį ci­ga­re­čių pa­siė­męs iš sa­vo tė­vo. Ta­čiau vė­liau paaiš­kė­jo, kad jo tė­vas mi­rė prieš ket­ve­rius me­tus.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, tęs­da­mi ty­ri­mą, at­li­ko kra­tas ir ra­do dar 1 000 pa­ke­lių vy­rui pri­klau­san­čių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, Jo­niš­kio gy­ven­to­jui pa­reikš­tas įta­ri­mas.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas tam, kas pa­žeis­da­mas nu­sta­ty­tą tvar­ką įgi­jo, lai­kė, ga­be­no, siun­tė, nau­do­jo ar rea­li­za­vo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mas pre­kes, ku­rių ver­tė vir­ši­ja 250 MGL dy­džio su­mą, nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki aš­tuo­ne­rių me­tų.