Kontrabandininkui gresia 6 000 eurų bauda

VSAT nuo­tr.
Dau­giau nei pu­sant­ro tūks­tan­čių pa­ke­lių bu­vo pa­slėp­ta au­to­mo­bi­lių du­re­lių ert­mė­se.
Nau­jo­sios Ak­me­nės ga­ra­žų ma­sy­vuo­se sto­vė­ju­sia­me au­to­mo­bi­ly­je pa­sie­nie­čiai ap­ti­ko iš­slaps­ty­tų kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Au­to­mo­bi­lį "Volks­wa­gen Trans­por­ter" lie­tu­viš­kais nu­me­riais Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nės Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riaus pa­rei­gū­nai pa­tik­ri­no ant­ra­die­nį.

Ap­žiū­ros me­tu po du­re­lių ap­dai­lo­mis esan­čio­se ert­mė­se ap­tik­ta 1519 pa­ke­lių ci­ga­re­čių "NZ Gold" su bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis.

Net­ru­kus prie mi­nė­to au­to­mo­bi­lio pa­sie­nie­čiai su­lai­kė ir 45-erių Nau­jo­sios Ak­me­nė gy­ven­to­ją. Jis pri­si­pa­ži­no, kad dvie­juo­se ga­ra­žuo­se ir bu­te lai­ko kont­ra­ban­dinių ci­ga­re­čių.

VSAT pa­rei­gū­nai, pa­tik­ri­nę nu­ro­dy­tas vie­tas, ra­do 549 pa­ke­lius ci­ga­re­čių "Minsk Ca­pi­tal QS", "Fest" ir "Wins­ton blue". Da­lis šių rū­ka­lų pa­žy­mė­ti bal­ta­ru­siš­kais ak­ci­zo mo­kes­čio ženk­lais, ki­ta da­lis – be ban­de­ro­lių. Vi­sos ope­ra­ci­jos me­tu ap­tik­ti 2068 pa­ke­liai.

Nau­jo­sios Ak­me­nės gy­ven­to­jui gre­sia bau­da nuo 5 200 iki 6 000 eu­rų.

Au­to­mo­bi­lis ir ci­ga­re­tės lai­ki­nai sau­go­mi Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nė­je.