Kontrabandininkei teks sumokėti 8 000 eurų baudą

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
115 tūks­tan­čių eu­rų – to­kia kont­ra­ban­di­nio kro­vi­nio ver­tė, ku­rią "sa­vo reik­mėms" ga­be­no va­ly­to­ja dir­ban­ti Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ja.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas va­kar bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu kal­ta pri­pa­ži­no Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ją 44 me­tų Gra­ži­ną Snit­kie­nę. Va­ly­to­ja dir­ban­ti mo­te­ris nu­teis­ta už ci­ga­re­čių kont­ra­ban­dą.

Už įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą G. Snit­kie­nė tu­rės su­mo­kė­ti aš­tuo­nių tūks­tan­čių eu­rų bau­dą. Ka­dan­gi nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo prie­mo­nę – au­to­mo­bi­lio, ku­riuo bu­vo ga­ben­ta kont­ra­ban­da, kon­fis­kuo­ti neį­ma­no­ma, nes jis pri­klau­so ki­tam as­me­niui, iš G. Snit­kie­nės, teis­mo spren­di­mu, bus išieš­ko­ta au­to­mo­bi­lio ver­tę ati­tin­kan­ti pi­ni­gų su­ma – 3960 eu­rų.

Anks­čiau ne­teis­ta mo­te­ris sa­vo kal­tės ne­nei­gė ir teis­mo pra­šė griež­tai jos ne­baus­ti. Ji anks­čiau ne­teis­ta.

By­los duo­me­ni­mis, nu­si­kal­ti­mas pa­da­ry­tas šių me­tų lie­pos pa­bai­go­je.

Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­rei­gū­nams įta­ria­mo­ji pa­pa­sa­ko­jo, kad vie­na­me iš in­ter­ne­ti­nių pa­žin­čių po­rta­lų su­si­pa­ži­no su vy­ru, ku­ris pri­si­sta­tė Jo­nu. Ji su vy­ru ži­nu­tė­mis su­si­ra­ši­nė­ju­si bui­ti­nė­mis te­mo­mis.

Lie­pos 30 die­ną Jo­nas pa­siū­lęs iš jo pirk­ti 70 dė­žių ci­ga­re­čių pa­tiks­lin­da­mas, kad kiek­vie­no­je dė­žė­je yra po 500 pa­ke­lių ir vie­na to­kia dė­žė kai­nuo­jan­ti 500 eu­rų. Ka­dan­gi mo­te­ris tu­rė­ju­si pa­kan­ka­mai pi­ni­gų ir pa­ti rū­kan­ti, nu­ta­rė ci­ga­re­tes nu­si­pirk­ti sau ir su Jo­no pa­siū­ly­mu su­ti­ko.

G. Snit­kie­nė ir Jo­nas su­si­ta­rė su­si­tik­ti lie­pos 31 die­ną Kau­ne, ma­gist­ra­lės Kaunas–Vilnius ša­lu­ti­nia­me ke­liu­ke. Į su­tar­tą vie­tą at­va­žia­vo ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras, ku­ris jo lau­ku­siai mo­te­riai paaiš­ki­no, jog Jo­nas at­vyk­ti ne­ga­lė­jo. Ne­pa­žįs­ta­ma­sis per­sė­do į G. Snit­kie­nės au­to­mo­bi­lį ir iš­va­žia­vo par­vež­ti ci­ga­re­čių. Pak­rau­ta ma­ši­na jis grį­žo maž­daug po 15–20 mi­nu­čių. Mo­te­ris vy­rui su­mo­kė­jo 35 tūks­tan­čius eu­rų.

Pa­ke­liui į na­mus G. Snit­kie­nę su­stab­dė pa­sie­nie­čiai. Mo­ters au­to­mo­bi­ly­je jie ra­do 35 tūks­tan­čius pa­ke­lių ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų ci­ga­re­čių "LF Red", ku­rios ne­bu­vo pa­ženk­lin­tos ban­de­ro­lė­mis. Kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių ver­tė – 115 tūks­tan­čių eu­rų.