Į teismą – už 41 tūkstančio vertės cigarečių kontrabandą

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Dau­giau nei 12 tūks­tan­čių pa­ke­lių ci­ga­re­čių su bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis – tiek kont­ra­ban­di­nių rū­ka­lų ras­ta kur­šė­niš­kio au­to­mo­bi­ly­je ir na­muo­se.
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis kal­ti­na­mas 45-erių me­tų Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas R. K.

Anks­čiau du kar­tus teis­tą vy­rą šių me­tų rug­sė­jo 19 die­ną ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai ties Smil­gių kai­mu su­stab­dė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės pa­rei­gū­nai. Įta­ria­mo­jo au­to­mo­bi­ly­je ras­ta dau­giau nei 5 500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių be ban­de­ro­lių.

Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad ci­ga­re­tes vy­ras pir­ko Vil­niaus ra­jo­ne ir ve­žė į na­mus Kur­šė­nuo­se.

Pa­sak kal­ti­na­mo­jo, įsi­gy­ti ci­ga­re­čių jis vy­ko jau ne pir­mą kar­tą.

Nu­vy­kus į su­tar­tą vie­tą apie 4 va­lan­dą ry­to, kur­šė­niš­kio lau­kė Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­tis, ku­ris pa­dė­jo iš­krau­ti ci­ga­re­tes iš bal­ta­ru­siš­kais nu­me­riais pa­žy­mė­to au­to­mo­bi­lio. Už ci­ga­re­tes su­mo­kė­jo 7 000 eu­rų.

Įta­ria­mo­jo su­lai­ky­mo die­ną jo na­muo­se bu­vo at­lik­ta kra­ta. Pa­rei­gū­nai čia ra­do dar 6 820 pa­ke­lių ci­ga­re­čių be ban­de­ro­lių. Šias ci­ga­re­tes bu­vo įsi­gi­jęs iš to pa­ties Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čio rugp­jū­čio mė­ne­sį. Bend­ra ap­tik­tų ci­ga­re­čių ver­tė – dau­giau nei 41 tūks­tan­tis eu­rų.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis nu­ma­to bau­dą ar­ba lais­vės atė­mi­mą iki aš­tuo­ne­rių me­tų.