Automobilyje – kontrabandos krovinys

VSAT nuo­tr.
Teis­mo dėl ana­lo­giš­ko nu­si­kal­ti­mo šiuo me­tu lau­kian­tys as­me­nys ir vėl pri­si­dir­bo.
Tre­čia­die­nį VSAT Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės Šiau­lių pa­sie­nio už­kar­dos pa­rei­gū­nai Rad­vi­liš­ky­je su­stab­dė au­to­mo­bi­lį "Volks­wa­gen Pas­sat", ku­riuo du tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nams ži­no­mi vy­rai ga­be­no še­šis tūks­tan­čius pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių.

Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 45-erių Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas. Vai­ruo­to­jo duk­rai pri­klau­san­čiu au­to­mo­bi­liu kar­tu vy­ko 50-me­tis šiau­lie­tis.

Pa­sie­nie­čiai "Volks­wa­gen Pas­sat" vi­du­je ap­ti­ko 12 dė­žių, ku­rio­se bu­vo 2,5 tūks­tan­čio pa­ke­lių ci­ga­re­čių "NZ Gold" ir 3,5 tūkst. pa­ke­lių ci­ga­re­čių "Minsk Ca­pi­tal QS" su bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis.

Šiau­lie­čio na­muo­se ne­tru­kus at­lik­tos kra­tos me­tu bei jo au­to­mo­bi­ly­je pa­sie­nie­čiai ap­ti­ko dar 500 pa­ke­lių kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių "LM" be ban­de­ro­lių.

Abu su­lai­ky­tie­ji yra ži­no­mi tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nams ir dėl ne­tei­sė­to ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ga­be­ni­mo šiuo me­tu jau lau­kė teis­mo.

VSAT Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis vy­rams gre­sia bau­da ar­ba lais­vės atė­mi­mas iki aš­tuo­ne­rių me­tų. Šiau­lie­tis ir Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas po ap­klau­sos pa­leis­ti. Jiems skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės ra­šy­ti­niai pa­si­ža­dė­ji­mai neiš­vyk­ti ir įpa­rei­go­ji­mai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jo­je.

Au­to­mo­bi­lis ir ci­ga­re­tės sau­go­mi Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė­je.