Sėkmingi kultūristų startai Jonavoje ir Maltoje

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Jus­tas Po­lia­kus prie per­ga­lės Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo čem­pio­na­te šie­met pri­dė­jo dar vie­ną lai­mė­ji­mą – tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re Jo­na­vo­je.

Be­si­reng­da­mi Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo čem­pio­na­tui Is­pa­ni­jo­je, ku­ris vyks ge­gu­žės 3–5 die­no­mis, Šiau­lių kraš­to kul­tū­ris­tai ban­dė sa­vo jė­gas tri­juo­se tarp­tau­ti­niuo­se tur­ny­ruo­se, vy­ku­siuo­se Jo­na­vo­je ir Mal­to­je.

Jo­na­vo­je su­reng­ta­me "Va­lio Pro­feel" tau­rės tur­ny­re trys šiau­lie­čiai ta­po nu­ga­lė­to­jais: Ais­tė Bi­ti­nai­tė ("Fit hou­se", tre­ne­ris Ar­man­das Na­ru­šis), Jus­tas Po­lia­kus ("For­tū­na", Arū­nas Van­dys) ir Aud­rius Pet­rė­nas ("Spor­to ko­das", Vi­ta­li­jus Smac­kis).

Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė ("For­tū­na"), tre­čias li­ko To­mas Pet­rė­nas ("Spor­to ko­das").

Tur­ny­re Jo­na­vo­je be lie­tu­vių taip pat var­žė­si at­le­tai iš Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos bei Es­ti­jos.

Tą pa­čią die­ną iš­kart dve­jos tarp­tau­ti­nės var­žy­bos vy­ko Kav­ro­je (Mal­ta). "Dei­man­ti­nės tau­rės" se­ri­jos mė­gė­jų tur­ny­re Li­na Kud­ric­kė ("Fit hou­se") bi­ki­nio rung­ties ūgio ka­te­go­ri­jo­je iki 169 cm tarp try­li­kos da­ly­vių fi­ni­ša­vo ant­ro­jo­je vie­to­je. 30-me­tė spor­ti­nin­kė, ne­se­niai ta­pu­si Lie­tu­vos ab­so­liu­čia čem­pio­ne, vos ke­liais taš­kais nu­si­lei­do Es­ti­jos at­sto­vei.

Min­dau­gas Ur­bai­tis (Nau­jo­sios Ak­me­nės "Par­ti­nis gym"), rung­ty­nia­vęs kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je, li­ko aš­tun­tas.

Ant­ra­ja­me ten pat vy­ku­sia­me tur­ny­re var­žė­si IFBB Eli­te Pro pro­fe­sio­na­lai, tarp ku­rių bu­vo ir sa­vo kar­je­rą Šiau­liuo­se pra­dė­jęs, da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Dei­vi­das Du­bi­nas. Jis iš­ko­vo­jo ket­vir­tą­ją vie­tą.

Ge­gu­žės 11-ąją pa­jė­giau­si ša­lies bei kai­my­ni­nių vals­ty­bių at­le­tai rung­ty­niaus Šiau­liuo­se vyk­sian­čia­me tra­di­ci­nia­me tarp­tau­ti­nia­me XXI "Sau­lės tau­rės" tur­ny­re bei mies­to 42-osio­se pir­me­ny­bė­se.