Lietuvos regbio-7 čempionate dominavo šiauliečių komanda

LRF nuo­tr.
Lie­tu­vos vy­rų reg­bio-7 čem­pio­na­to ant­ra­ja­me eta­pe už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo Si­gi­to Ku­kuls­kio ir To­mo Zi­bo­lio tre­ni­ruo­ja­ma Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos ko­man­da.

Sa­vait­ga­lį Vil­niu­je vy­ko Lie­tu­vos vy­rų reg­bio-7 čem­pio­na­to ant­ra­sis eta­pas, ku­ria­me 10 ko­man­dų ko­vo­jo dėl tri­jų ke­lia­la­pių į fi­na­li­nį tur­ny­rą. Eta­pe už­tik­rin­tai nu­ga­lė­jo Si­gi­to Ku­kuls­kio ir To­mo Zi­bo­lio tre­ni­ruo­ja­ma Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos ko­man­da.

Jau­nie­ji šiau­lie­čiai per ket­ve­rias rung­ty­nes pel­nė net 146 taš­kus, o pra­lei­do vos 19.

Ly­de­rių gru­pė­je Šiau­lių spor­to gim­na­zi­ja 28:7 nu­ga­lė­jo Ry­gos "Li­vo­nia-2" (Lat­vi­ja) ko­man­dą ir 33:0 pra­no­ko "RK Tau­ro-Cit­mos" klu­bą. Ge­riau­siu žai­dė­ju čem­pio­nų gre­to­se pri­pa­žin­tas Dei­vi­das Vo­ra­šil­ka.

Ant­rą­ją vie­tą užė­mė "RK Tau­ro-Cit­mos" eki­pa, ku­ri 14:7 įvei­kė "Li­vo­nia-2" ko­man­dą. Tris pir­mą­sias vie­tas užė­mu­sios eki­pos pa­te­ko į fi­na­li­nį eta­pą – Lie­tu­vos čem­pio­na­to "Grand Prix" tur­ny­rą.

Ket­vir­tą­ją vie­tą užė­mė Vil­niaus "VRA-To­mos­ta", penk­tą­ją – Vil­niaus "Ge­le­ži­nis vil­kas", šeš­tą­ją – "Šiau­liai". To­liau iš­si­ri­kia­vo Šiau­lių "Balt­rex-PRC", Pa­ne­vė­žio "Kle­vo", Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no (OGB) ir Plun­gės "Dor­bės-Per­kūno" klu­bai.

Ge­riau­siais žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Er­nes­tas Nor­kus ("RK Tau­ras-Cit­ma"), D. Vo­ra­šil­ka (Šiau­lių spor­to gim­na­zi­ja), Nor­tas Al­ba­vi­čius ("Kle­vas"), Mo­des­tas Ka­va­liaus­kas ("Dor­bė-Per­kū­nas"), Ar­nas Prie­lai­das ("Balt­rex-PRC"), Lau­ry­nas Mar­cin­kus ("Ge­le­ži­nis vil­kas"), Ju­lius Mel­ni­kas ("VRA-To­mos­ta"), Kas­pa­ras Bre­zins­kis ("Li­vo­nia-2") ir Lu­kas Dzel­vė (OGB).

Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se še­šios stip­riau­sios Lie­tu­vos ko­man­dos tar­pu­sa­vy­je aiš­kin­sis, ku­ri iš jų pa­ti stip­riau­sia. Prie tri­jų stip­riau­sių II eta­po klu­bų pri­si­jungs praė­ju­sių me­tų Lie­tu­vos pir­me­ny­bių pri­zi­nin­kai – Šiau­lių "Balt­rex-Šiau­lių", Kau­no "Žal­gi­rio" ir Šiau­lių "Vai­ro-Kal­vio" reg­bi­nin­kai. Ko­man­dos li­ku­sios už še­še­tu­ko ri­bų, ko­vos Lie­tu­vos reg­bio-7 tau­rės var­žy­bo­se. Vi­so šių me­tų Lie­tu­vos čem­pio­na­te rung­ty­niau­ja 18 eki­pų.