Iškovojo visų spalvų medalius

Asmeninė nuotr.
Jo­niš­kie­čiai spor­ti­nin­kai (iš kai­rės) Klai­das Sa­ka­laus­kas, Ai­nius Po­vi­laus­kas, Ar­nas Pui­pa – su vi­sų spal­vų me­da­liais.
Ge­gu­žės 8 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai Vil­niu­je su­reng­ta­me Lie­tu­vos graikų–romėnų im­ty­nių vai­kų U11 (gi­mu­sių 2008–2011 me­tais) čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo po vie­ną vi­sų spal­vų me­da­lį.

Ar­nas Pui­pa (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 38 ki­log­ra­mų) vi­sus var­žo­vus įvei­kė įti­ki­na­mai ir ta­po Lie­tu­vos čem­pio­nu. Si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jo Ai­nius Po­vi­laus­kas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 23 ki­log­ra­mų). Jis tris var­žo­vus pa­gul­dė ant men­čių, ta­čiau at­kak­lio­je im­ty­je dėl pir­mos vie­tos taš­kais pra­lai­mė­jo vil­nie­čiui Ki­ri­lui Var­ta­no­vui. Bron­zos me­da­lį pel­nė Klai­das Sa­ka­laus­kas (svo­rio katego­ri­ja iki 26 ki­log­ra­mų). Spor­ti­nin­kas lai­mė­jo dvi im­tis ir pa­ty­rė vie­ną pra­lai­mė­ji­mą. Vi­si lai­mė­to­jai – tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­niai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.