Puikus kuršėniškių pasirodymas karatė čempionate

DAO nuo­tr.
Še­ši Kur­šė­nų kio­kušin ka­ra­te klu­bo Dao ir Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­niai ta­po Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė vai­kų čem­pio­nais, vie­nas pel­nė bron­zos ap­do­va­no­ji­mą.

Sek­ma­die­nį Kė­dai­nių are­no­je rin­ko­si 2005–2009 me­tais gi­mę vai­kai da­ly­vau­ti 2019 me­tų Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė vai­kų čem­pio­na­te. Į Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mas var­žy­bas, skir­tas iš­siaiš­kin­ti stip­riau­sius Lie­tu­vos ko­vo­to­jus, su­si­rin­ko net 626 da­ly­viai. Tarp jų da­ly­va­vo 16 Kur­šė­nų kio­kušin ka­ra­te klu­bo Dao ir Šiau­lių ra­jo­no Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los auk­lė­ti­nių.

Net pu­sė ko­vo­to­jų tu­rė­jo tei­sę lip­ti ant pri­zi­nin­kų pa­ky­los. 6 iš jų ta­po čem­pio­nais: Teo­do­ra Ka­vec­kai­tė, Mė­ta Sa­ly­gai­tė, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Ti­tas Čer­niaus­kas, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius ir Kris­ti­jo­nas Po­cius. Vi­ce­čem­pio­nu ta­po Pi­jus Blan­kus, o gar­bin­gą tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo To­mas Mi­tu­zas.

Kur­šė­niš­kiai bend­ro­je ko­man­di­nė­je įskai­to­je, pa­gal iš­ko­vo­tus auk­so me­da­lius užė­mė net tre­čią­ją vie­tą. Pir­mą­ją vie­tą pel­nė pen­kiais auk­so me­da­liais dau­giau (11) iš­ko­vo­ju­si "Sho­dan" Klai­pė­

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.