Gegužių progimnazijos krepšininkės iškovojo taurę

Pro­gim­na­zi­jos nuo­tr.
Fi­na­li­nė­se Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių Šiau­lių mies­to mer­gai­čių krep­ši­nio var­žy­bo­se su­si­ti­ko "Ro­mu­vos" ir Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jų ko­man­dos. Nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos krep­ši­nin­kės (mė­ly­na ap­ran­ga).

Bai­gė­si Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių Šiau­lių mies­to mer­gai­čių krep­ši­nio var­žy­bos. Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je fi­na­li­nė­se var­žy­bo­se su­si­ti­ko "Ro­mu­vos" ir Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jų ko­man­dos.

Po emo­cin­gos ir įnir­tin­gos ko­vos per­ga­lą re­zul­ta­tu 35:16 iš­ko­vo­jo ir nu­ga­lė­to­jų tau­rę pel­nė Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos ko­man­da. Jai at­sto­va­vo K. Men­de­ly­tė, G. Mi­la­šaus­kai­tė, A. Stan­ke­vi­čiū­tė, U. Va­si­liaus­kai­tė, U. Ka­va­liaus­kai­tė, V. Šim­ku­tė, M. Ber­no­tai­tė. Ko­man­dos tre­ne­ris – A. Ka­če­raus­kas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.