L. Taico atminimo turnyras vyks jau vienuoliktą kartą

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Lio­va Tai­cas (1952–2009) bu­vo ži­no­mas ne vien Šiau­lių, bet ir Lie­tu­vos "Ma­ka­bi" spor­to klu­bo žmo­gus. Jo gar­bei jau vie­nuo­lik­tą kar­tą Šiau­liuo­se or­ga­ni­zuo­ja­mas spor­to tur­ny­ras.
Va­sa­rio 9-ąją Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė "Ka­ne's are­no­je" or­ga­ni­zuo­ja tra­di­ci­nį Lio­vos Tai­co (1952–2009) at­mi­ni­mo spor­to tur­ny­rą. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, da­ly­viai (jų lau­kia­ma apie šim­to) var­žy­sis ke­tu­rio­se rung­ty­se – ma­žo­jo fut­bo­lo, krep­ši­nio 3x3, sta­lo te­ni­so ir šach­ma­tų. Tur­ny­ro ati­da­ry­me pa­si­ro­dys šo­to­kan ka­ra­tė klu­bo "Bal­ta­sis tig­ras" (va­do­vas Egi­di­jus Dak­nys) spor­ti­nin­kai.

Tur­ny­ras vyks­ta nuo 2010 me­tų

Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Sa­nia Ker­be­lis mi­nė­jo, jog ly­giai prieš de­šimt­me­tį pra­dė­to or­ga­ni­zuo­ti tur­ny­ro pro­gra­mo­je iš pra­džių bu­vo vien tik ma­ža­sis fut­bo­las, o da­ly­viai – be­veik vien žy­dų bend­ruo­me­nės na­riai.

"Il­gai­niui su­si­for­ma­vo nau­jos tra­di­ci­jos: dau­gė­jo ne tik rung­čių, bet ir iš­si­plė­tė da­ly­vių geog­ra­fi­ja. Tad da­bar šis at­mi­ni­mo tur­ny­ras jau ta­po at­vi­ras – ja­me no­riai da­ly­vau­ja ne tik žy­dų bend­ruo­me­nių na­riai. Yra var­žę­si ir NA­TO ka­riš­kiai. Lai­kas pa­ro­dė, jog prieš ket­ve­rius me­tus bu­vo pa­si­rink­ta tei­sin­gai," – sa­kė S. Ker­be­lis.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais, tur­ny­re da­ly­vaus re­gio­ni­nių žy­dų bend­ruo­me­nių at­sto­vai – iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Uk­mer­gės, Pa­ne­vė­žio, Ža­ga­rės, Ku­žių bei ke­lių ki­tų vie­tų. Vėl iš Iz­rae­lio at­vyks Lio­vos Tai­co bro­liai, jo duk­ra Ra­šel­la Ga­li­nie­nė (Tai­cai­tė) yra ir vie­na iš or­ga­ni­za­to­rių.

Tarp var­žy­bų da­ly­viams įstei­gu­sių pri­zus yra ir Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja, po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos bei ju­dė­ji­mai.

Su Lie­tu­vos ir "Ma­ka­bi" vė­lia­vo­mis – pir­mie­ji

1988–1989 me­tais at­ku­riant Lie­tu­vos žy­dų "Ma­ka­bi" spor­to klu­bą, ku­ris sa­vo veik­los pra­džią Vil­niu­je skai­čiuo­ja nuo 1916-ųjų, Šiau­liuo­se ak­ty­viai vei­kė L. Tai­cas ir Oser Glei­zer, va­do­va­vę Šiau­lių "Ma­ka­bi" spor­to klu­bui. Iki šio klu­bo L. Tai­cas mė­gė­jiš­kai žai­dė fut­bo­lą, krep­ši­nį, o sek­ma­die­niais dar or­ga­ni­zuo­da­vo krep­ši­nio mė­gė­jų var­žy­bas.

Be­je, Lie­tu­vos "Ma­ka­bi" bu­vo pir­mo­ji res­pub­li­kos spor­to or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri at­ku­ria­mos ne­prik­lau­so­my­bės iš­va­ka­rė­se su­grį­žo į tarp­tau­ti­nę "Ma­ka­bi" spor­to šei­mą. 1989 m. lie­pą Iz­rae­ly­je vy­ku­sio­se pa­sau­lio Ma­ka­bi žai­dy­nė­se (45 vals­ty­bės, 4500 da­ly­vių) bu­vo ir Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja.

Vyks­ta ir Eu­ro­pos žy­dų spor­to žai­dy­nės. Jo­se pui­kiai rung­ty­nia­vo Lie­tu­vos fut­bo­li­nin­kai, pen­kis kar­tus ta­pę žai­dy­nių pri­zi­nin­kais. Tarp jų bu­vo ir ke­le­tas šiau­lie­čių: 1995-ai­siais čem­pio­nais ta­po Ar­ka­di­jus Be­ke­ris, To­mas Klic­ner ir Ni­ko­la­jus Kvit­ko. 2011 m. žai­dy­nių auk­są pel­nė ži­no­mas fut­bo­lo meist­ras Vi­ta­li­jus Da­ni­li­če­vas, ku­ris, be­je, ak­ty­viai pri­si­de­da or­ga­ni­zuo­jant L. Tai­co tur­ny­rus.

Kvies ir į dvi­ra­čių žy­gį, skir­tą pa­mi­nė­ti olim­pie­čiams

Pa­va­sa­rį bend­ruo­me­nė kvies į ir­gi jau tra­di­ci­niu (šie­met vyks tre­čią kar­tą) ta­pu­sį dvi­ra­čių žy­gį, ku­riuo pa­ger­bia­mi su Šiau­lių žy­dais są­sa­jų tu­rin­tys pir­mie­ji Lie­tu­vos olim­pie­čiai dvi­ra­ti­nin­kai – Isa­kas Ano­li­kas bei Juo­zas Vil­pi­šaus­kas. Pir­ma­sis rung­ty­nia­vo 1924 ir 1928 m. olim­pia­do­se, ant­ra­sis – 1928 m.

S. Ker­be­lis įsi­ti­ki­nęs, jog šie neei­li­niai mies­to spor­to is­to­ri­jos met­raš­čio, kaip ir ke­le­tas ki­tų iš­ki­lių spor­to as­me­ny­bių, da­ly­viai tie­siog pri­va­lo bū­ti įam­žin­ti at­mi­ni­mo len­ta, ho­rel­je­fu ar skulp­tū­ra, nes tai – neat­sie­ja­ma ir Šiau­lių kul­tū­ri­nio pa­vel­do da­lis.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.