Šiauliuose varžėsi moterų imtynių atstovės

Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos nuo­tr.
Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos R. Bag­do­no var­do im­ty­nių sa­lė­je vy­ko tra­di­ci­nis mo­te­rų im­ty­nių jau­ni­mo iki 21 me­tų tur­ny­ras SUN CI­TY OPEN, ku­ria­me pui­kiai se­kė­si šei­mi­nin­kėms.

Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ko tra­di­ci­nis mo­te­rų im­ty­nių jau­ni­mo iki 21 me­tų tur­ny­ras SUN CI­TY OPEN, ku­ria­me ko­vo­jo de­vy­nios ko­man­dos iš še­šių ša­lių. Ko­man­di­nia­me rei­tin­ge nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po šei­mi­nin­kės – Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos rink­ti­nė, ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Mo­gi­lio­vo olim­pi­nio re­zer­vo ko­man­da (Bal­ta­ru­si­ja), tre­čią­ją vie­tą užė­mė Uk­rai­nos ko­man­da.

As­me­ni­nė­se įskai­to­se pa­gal svo­rio ka­te­go­ri­jas čem­pio­nė­mis ta­po Ka­mi­lė Gau­čai­tė (iki 76 kg) ir Lau­ra Sta­ne­ly­tė (iki 55 kg).

Ant­rą­sias vie­tas lai­mė­jo Gre­ta Če­po­ny­tė (iki 76 kg), Vik­to­ri­ja Au­gus­taus­kai­tė (iki 62 kg), Kor­ne­li­ja Zai­ce­vai­tė (iki 59 kg), Auk­sė Rut­kaus­kai­tė (iki 57 kg), Ga­bi­ja Di­ly­tė (iki 53 kg). Tre­čią­ją vie­tą lai­mė­jo Ka­mi­lė Šer­naus­kai­tė (iki 53 kg).

Vi­sos me­da­li­nin­kės tre­ni­ruo­ja­si Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jo­je ir Šiau­lių spor­to cent­re "At­ža­ly­nas".

Po tur­ny­ro Šiau­liuo­se tre­ni­ruo­tis pa­si­li­ko vi­sos ko­man­dos. Tra­di­ci­nė­je tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lo­je, ku­ri vyks de­šimt die­nų, mer­gi­nos tęs pa­si­ruo­ši­mą svar­biau­siems šių me­tų star­tams: Eu­ro­pos jau­ni­mo ir jau­nių čem­pio­na­tui, Pa­sau­lio jau­ni­mo ir jau­nių čem­pio­na­tui, Olim­pi­niam jau­ni­mo fes­ti­va­liui Ba­ku (Azer­bai­dža­nas) ir Eu­ro­pos žai­dy­nėms Mins­ke (Bal­ta­ru­si­ja).

Vis­ką vai­ni­kuos Pa­sau­lio čem­pio­na­tas Ka­zachs­ta­ne, Sul­tan­be­ko mies­te, spa­lio pa­bai­go­je, ku­ria­me, pla­nuo­ja­ma, ko­vos net trys Šiau­lių mies­to im­ty­ni­nin­kės dėl 2020 me­tų To­kyo olim­pi­nių žai­dy­nių li­cen­ci­jų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.