Pa­tys įren­gė spor­to aikš­te­lę

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
Nau­ja Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos edu­ka­ci­nė erd­vė – pa­čių įreng­ta spor­to aikš­te­lė.
Be­si­bai­giant moks­lo me­tams, Rad­vi­liš­kio Liz­dei­kos gim­na­zi­jo­je at­si­ra­do nau­ja erd­vė spor­tui bei tre­ni­ruo­tėms. Ją reng­ti pa­dė­jo ir mo­ki­niai.

Idė­ją su­kur­ti nau­ją edu­ka­ci­nę erd­vę, skir­tą la­vin­ti kū­ną, iš­tver­mę bei jė­gą, gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­siū­lė kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas eks­per­tas Ro­ber­tas Škė­ma.

Jis pa­ren­gė pro­jek­tą, aikš­tės brė­ži­nius. Mo­ky­to­jo idė­ja to­kia: su­kur­ti erd­vę lau­ke, kad mo­ki­niai ga­lė­tų spor­tuo­ti gry­na­me ore.

Ko­le­gą pa­lai­kė gim­na­zi­jos tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­jas Nag­lis Vil­bi­kas, pri­si­dė­jo ir gim­na­zis­tai, ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo dar­buo­to­jai.

Vi­sų bend­ro­mis pa­stan­go­mis aikš­te­lė­je at­si­ra­do kliū­čių ruo­žas, ly­giag­re­tės, sker­si­niai, me­ta­li­nės ko­pe­tė­lės. Kai ku­riems įren­gi­niams bu­vo pa­nau­do­tos sa­vo funk­ci­jas jau at­li­ku­sios ža­lia­vos – iš nau­do­tų pa­dan­gų pa­da­ry­tas kliū­čių bei tre­ni­ruo­čių ruo­žas, tad jos pri­kel­tos ant­ram gy­ve­ni­mui.

Šis mo­ky­to­jo R. Škė­mos pro­jek­tas "Pa­si­da­ryk pa­ts" – ne­be pir­mas jo pa­siū­ly­mas, skir­tas di­din­ti moks­lei­vių fi­zi­nį ak­ty­vu­mą.

Pe­da­go­go ini­cia­ty­va gim­na­zi­jo­je yra įreng­ta ir ki­ta edu­ka­ci­nė erd­vė – tre­ni­ruok­lių sa­lė su vi­sa kū­no ren­gy­bai bei jė­gai la­vin­ti rei­kia­ma įran­ga.

Ši sa­lė jau ta­po mė­gia­ma ir tarp moks­lei­vių, ir tarp mo­ky­to­jų. Ti­ki­ma­si, kad ir lau­ko aikš­te­lė su­lauks lan­ky­to­jų. Juo­lab kad ja ga­lės nau­do­tis ne tik mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, bet ir spor­tuo­ti no­rin­tys Liz­dei­kos mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Ne tik šią, bet ir ki­tas įdo­mias ini­cia­ty­vas pa­lai­kan­ti gim­na­zi­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja ti­ki­si, kad kiek­vie­nas ino­va­ty­vus, iš ki­tų iš­si­ski­rian­tis bei kū­ry­biš­kas pro­jek­tas ga­li pa­dė­ti mo­ky­mą­si pa­da­ry­ti pa­trauk­les­nį, la­biau mo­ty­vuo­ti nau­jo­vių iš­troš­ku­sius mo­ki­nius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.