Pris­ta­tė ne­tra­di­ci­nę spor­to ša­ką spar­du­ką

JŽŪM ar­chy­vo nuo­tr.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai – Tel­šių re­gio­no pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ro ko­man­da su va­do­vu Rim­vy­du Šiaud­ku­liu ir spar­du­ko su­ma­ny­to­ju mo­ky­to­ju Adol­fu Paš­ke­vi­čiu­mi (ket­vir­tas iš kai­rės).

Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­lo­je vy­ko ne­tra­di­ci­nio spor­ti­nio žai­di­mo "Spar­du­kas" se­mi­na­ras – pa­ro­do­ma­sis tur­ny­ras Adol­fo Paš­ke­vi­čiaus tau­rei lai­mė­ti.

2002 me­tais bu­vęs mo­kyk­los mo­ky­to­jas Adol­fas Paš­ke­vi­čius, no­rė­da­mas paį­vai­rin­ti kū­no kul­tū­ros ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo už­siė­mi­mus, su­gal­vo­jo nau­ją žai­di­mą spar­du­ką, ku­ris yra dvie­jų spor­to ša­kų – te­ni­so ir fut­bo­lo – jun­gi­nys. No­rint už­siim­ti šia spor­to ša­ka rei­kia fut­bo­lo ka­muo­lio, aikš­tės, tink­lo ir še­šių žai­dė­jų.

Šiau­lių re­gio­no kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jams se­mi­na­re bu­vo pri­sta­ty­ta spar­du­ko žai­di­mo is­to­ri­ja, tai­syk­lės. Se­mi­na­ro da­ly­viai tu­rė­jo ga­li­my­bę ste­bė­ti pa­ro­do­mą­jį pen­kių ko­man­dų tur­ny­rą, ku­ria­me iš­ryš­kė­jo žai­di­mo su­bti­ly­bės, gin­čy­ti­nos si­tua­ci­jos ir jų spren­di­mo bū­dai.

Pa­ro­do­mą­jį tur­ny­rą lai­mė­jo Tel­šių re­gio­ni­nio pro­fe­si­nio mo­ky­mo cent­ro ko­man­da, va­do­vau­ja­ma Rim­vy­do Šiaud­ku­lio. Ant­rą vie­tą iš­ko­vo­jo Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los (ko­man­dos va­do­vas Re­mi­gi­jus Vaiš­no­ras) at­sto­vai. Tre­ti li­ko Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los žai­dė­jai (va­do­vas Da­lius Kub­lic­kas).

Ge­riau­siais pa­ro­do­mo­jo tur­ny­ro žai­dė­jais pri­pa­žin­ti Ne­das Pa­lu­bec­kas iš Jo­niš­kio "Auš­ros" gim­na­zi­jos, Rim­vy­das Gai­žaus­kas ir Do­vy­das Kir­na iš Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los, Jus­tas Ja­ka­vic­kas iš Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los ir Ne­das Ur­ni­kis iš Tel­šių re­gio­ni­nio mo­ky­mo cent­ro.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.