Aš­tuo­nio­lik­me­tis de­biu­ta­vo tarp suau­gu­sių­jų ir lai­mė­jo si­dab­rą

As­me­ni­nė nuo­tr.
Eu­ro­pos kio­ku­šin ka­ra­tė suau­gu­sių­jų čem­pio­na­to de­biu­tan­tas Pau­lius Ži­man­tas lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį.

Nau­jo­sios Ak­me­nės Ra­mu­čių gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Pau­lius Ži­man­tas de­biu­ta­vo Eu­ro­pos kio­ku­šin ka­ra­tė suau­gu­sių­jų čem­pio­na­te ir lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį.

Per­nai jis pel­nė du šios spor­to ša­kos aukš­čiau­sius ti­tu­lus Eu­ro­pos čem­pio­na­tuo­se – tarp jau­nių, pa­skui ir jau­ni­mo gru­pė­je.

Spor­ti­nin­ko tre­ne­ris Vla­di­mi­ras Sil­vaš­ko pa­ska­ti­no auk­lė­ti­nį de­biu­tuo­ti tarp suau­gu­sių­jų, nors įpras­ta čia var­žy­tis vy­res­niems ne­gu dvi­de­šimt­me­čiams.

Pir­mo­je dvi­ko­vo­je tarp dau­giau kaip 95 ki­log­ra­mų svo­rio ka­ra­tis­tų P. Ži­man­tas per 15 se­kun­džių įvei­kė Uk­rai­nos vi­ce­čem­pio­ną Ar­tio­mą Jas­ke­vi­čių po smū­gio ke­liu į var­žo­vo gal­vą.

Su ant­ruo­ju var­žo­vu Ma­teu­šu Kap­tu­ru iš Len­ki­jos pir­mą­jį pu­sę taš­ko ak­me­niš­kis pel­nė per 2 se­kun­des – po tie­saus smū­gio ko­ja į var­žo­vo gal­vą jis par­vir­to ant grin­dų. Len­kas dar ko­vo­jo per pu­sant­ros mi­nu­tės, o vė­liau tei­sė­jai ne­be­lei­do tęs­ti ko­vos, ne­pa­jė­gus at­rem­ti Pau­liaus se­ri­jos smū­gių ran­ko­mis į krū­ti­nę.

Pus­fi­na­lio lai­mė­to­ju P. Ži­man­tas pa­skelb­tas be ko­vos, kai at­si­sa­kė ant ta­ta­mio išei­ti veng­ras And­ra­sas Da­vi­das, ku­ris iki tol nu­ga­lė­jo Grai­ki­jos ir Šve­di­jos at­sto­vus.

Fi­na­le ak­me­niš­kis var­žė­si su vie­nu ti­tu­luo­čiau­sių čem­pio­na­to da­ly­vių, il­ga­me­čiu Len­ki­jos čem­pio­nu, de­vy­ne­riais me­tais vy­res­niu Ma­cie­ju­mi Ma­zu­ru. Iš pra­džių jis vien gy­nė­si nuo stip­rių smū­gių į vir­šu­ti­nę kū­no da­lį. Ga­liau­siai ata­ka­vo ke­lio smū­giu į krū­ti­nę. Po to P. Ži­man­tui įskai­ty­tas pra­lai­mė­ji­mas, jam ati­te­ko vi­ce­čem­pio­no ti­tu­las.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.