Re­kor­di­nis jė­gos at­le­tų čem­pio­na­tas

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Kur­šė­niš­kis Al­ber­tas Mo­tie­čius ap­gy­nė per­nai iš­ko­vo­tą Lie­tu­vos čem­pio­no ti­tu­lą.

Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos kla­si­ki­nės (be spe­cia­lios ap­ran­gos) jė­gos tri­ko­vės čem­pio­na­te (kar­tu vy­ko ir ša­lies jau­nių, jau­ni­mo bei ve­te­ra­nų pir­me­ny­bės) sėk­min­gai rung­ty­nia­vo Šiau­lių kraš­to at­le­tai.

Pag­rin­di­nė­se – suau­gu­sių­jų – var­žy­bo­se pir­mi fi­ni­ša­vo K. Ki­ri­les­ku ir L. Šau­lis (abu – Rad­vi­liš­kio TVMC) bei kur­šė­niš­kis A. Mo­tie­čius ir jo eki­pa, pra­no­ku­si vi­sas var­žo­ves vy­rų ko­man­di­nė­je įskai­to­je. Čem­pio­no ti­tu­lą ap­gy­nęs A. Mo­tie­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 74 kg) ne­se­niai rung­ty­nia­vo Bal­ta­ru­si­jo­je su­reng­to­se Eu­ro­pos tau­rės var­žy­bo­se ir ten pa­sie­kė nau­ją sa­vo svo­rio ka­te­go­ri­jos Lie­tu­vos štan­gos spau­di­mo gu­lint ant suo­le­lio re­kor­dą – 175 kg. Da­bar Šiau­liuo­se jis už­fik­sa­vo 167,5 kg.

Ant­rą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo D. Dar­ge­vi­čius, T. Va­ria­ko­jis ir G. Pleč­kaus­kas (vi­si – Kur­šė­nai), rad­vi­liš­kie­tis G. Blė­dis ir M. Bei­no­ra­vi­čius (Pak­ruo­jo "Ext­re­me gym"). Tre­ti li­ko kur­šė­niš­kiai M. Ka­čins­kas, E. Val­čiu­kas, Ž. Mar­ge­vi­čius bei mo­te­rų ko­man­dų įskai­to­je – Rad­vi­liš­kio TVMC.

Suau­gu­sių­jų (iš vi­so var­žy­bo­se už­fik­suo­ta 18 nau­jų re­kor­dų) aukš­čiau­sius pa­sie­ki­mus ge­ri­no K. Ki­ri­les­ku (iki 52 kg, štan­gos at­kė­li­me nuo pa­ky­los – 130 kg), in­di­vi­dua­liai star­ta­vu­si ir tarp mo­te­rų ta­pu­si ab­so­liu­čia nu­ga­lė­to­ja L. Ge­ru­tė (iki 63 kg, Kur­šė­nai, 165,5 kg at­kė­li­me), S. Dai­li­dy­tė (iki 72 kg, pri­tū­pi­muo­se su štan­ga – 140 kg), R. Vai­naus­ky­tė (iki 72 kg, Ma­žei­kių "Švy­tu­rys", 165 kg at­kė­li­me ir 375 kg – tri­ko­vės su­ma); E. Val­čiu­kas (iki 66 kg, pri­tū­pi­muo­se – 220 kg), ab­so­liu­tus nu­ga­lė­to­jas tarp suau­gu­sių­jų Š. Tol­vai­ša (iki 66 kg, Vil­niaus "Sky gym", 243 kg at­kė­li­me ir 585,5 kg su­ma) ir štan­gos spau­di­me gu­lint ant suo­le­lio ati­tin­ka­mai 216,5 kg ir 237,5 kg už­fik­sa­vę P. Mork­vė­nas (iki 105 kg, Bir­žų "Jė­ga") ir N. Straz­daus­kas (per 120 kg, Ma­žei­kių "Švy­tu­rys").

Tarp jau­ni­mo pir­me­ny­bių nu­ga­lė­to­jų – V. Šiau­čiū­nas (Jo­niš­kio "Va­rū­na") ir kur­šė­niš­kiai L. Ka­lei­ni­ko­vai­tė, K. An­ta­no­vas, T. Va­ria­ko­jis bei Ž. Mar­ge­vi­čius, pri­pa­žin­tas ir ab­so­liu­čiu šios am­žiaus gru­pės nu­ga­lė­to­ju.

Ant­rų­jų vie­tų ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti pen­kiems Kur­šė­nų ko­man­dos at­sto­vams – M. Va­ra­na­vi­čiui, E. An­ta­na­vi­čiū­tei, A. Mo­tie­čei, L. Mi­ka­laus­kui ir D. Ur­bie­čiui. Tre­ti li­ko rad­vi­liš­kie­tė G. Tom­ke­vi­čiū­tė ir kur­šė­niš­kis L. Ka­čins­kas.

Jau­nių var­žy­bo­se lai­mė­jo G. Mar­tin­ku­tė (Ven­tos spor­to klu­bas "Li­ga"), S. Bar­kaus­kas (Šiau­liai), K. Poš­kus (Rad­vi­liš­kis), A. Stra­vins­kas (Kur­šė­nai) ir R. Jur­gi­naus­kas ("Va­rū­na"), pel­nęs ir ab­so­liu­taus jau­nių nu­ga­lė­to­jo var­dą. Ant­ri bu­vo A. Bė­čius ir G. Va­lan­čius (abu – "Va­rū­na"). Tre­čią­sias vie­tas pel­nė kur­šė­niš­kiai L. Ka­čins­kas ir D. Bri­lius.

Tarp ve­te­ra­nų pir­ma­vo kur­šė­niš­kė L. Ge­ru­tė, dar pri­pa­žin­ta ir ab­so­liu­čia čem­pio­ne. Ana­lo­giš­kus lai­mė­ji­mus pa­sie­kė ir M. Bei­no­ra­vi­čius ("Ext­re­me gym"). Per­ga­les taip pat iš­ko­vo­jo kur­šė­niš­kiai V. Za­ka­ras bei T. Bla­žys. Ant­rų­jų vie­tų ap­do­va­no­ji­mai įteik­ti Kur­šė­nų at­sto­vams – V. Ma­tie­jaus­kie­nei, S. Ge­ru­čiui, A. Ale­jū­nui ir A. Gvergž­džiui, D. Ja­ku­čio­nie­nei ("Ext­re­me gym") ir A. Rim­kui ("Va­rū­na").

Re­kor­di­nis var­žy­bo­se da­ly­va­vu­sių at­le­tų skai­čius (176) ta­po ne­ma­žu iš­šū­kiu tiek Lie­tu­vos jė­gos tri­ko­vės fe­de­ra­ci­jai, tiek ir or­ga­ni­za­to­riams šiau­lie­čiams – Šiau­lių mies­to jė­gos tri­ko­vės fe­de­ra­ci­jai, va­do­vau­ja­mai Ed­var­do Kry­že­vi­čiaus, ir Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus dar­buo­to­jui, jė­gos spor­to sek­ci­jos va­do­vui Ro­mual­dui Miš­kū­nui. Pir­mą kar­tą vie­nu me­tu te­ko rung­ty­niau­ti ant dvie­jų pa­ky­lų.