Jo­niš­kie­tė ta­po vi­ce­čem­pio­ne

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO nuo­tr.
As­me­ni­nia­me čem­pio­na­te tarp 36 var­žo­vių pa­si­ro­džiu­si Jo­niš­kio ra­jo­no ly­de­rė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė užė­mė ant­rąją vie­tą.

Šal­či­nin­kuo­se vy­ku­sia­me Lie­tu­vos sta­lo te­ni­si­nin­kų jau­nu­čių (gi­mu­sių 2005 me­tais ir jau­nes­nių) komandiniame–asmeniniame čem­pio­na­te jo­niš­kie­tė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo ant­rąją vie­tą.

As­me­ni­nia­me čem­pio­na­te tarp 36 var­žo­vių pa­si­ro­džiu­si Jo­niš­kio ra­jo­no ly­de­rė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė pa­ro­dė pui­kų žai­di­mą. Ji, ar­tė­da­ma link pa­ky­los, var­žo­ves įvei­kė vie­ną po ki­tos, kol pa­sie­kė fi­na­lą. Pas­ku­ti­nia­me le­mia­ma­me su­si­ti­ki­me dėl čem­pio­nės ti­tu­lo S. Rim­ke­vi­čiū­tė su­kry­žia­vo ra­ke­tes su sos­ti­nės at­sto­ve Luk­re­ci­ja Juch­nai­te. Gra­ži per­mai­nin­ga ly­gių var­žo­vių dvi­ko­va vy­ko taš­kas į taš­ką, tik vi­sų tri­jų se­tų pa­bai­go­se spor­ti­nė sėk­mė nu­si­su­ko nuo jo­niš­kie­tės ir ji pra­lai­mė­jo 0:3.

Čem­pio­na­te taip pat run­gė­si ir ke­lia­la­pį at­ran­kos var­žy­bo­se lai­mė­ju­si Jo­niš­kio spor­to cent­ro mer­gai­čių ko­man­da: Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, Ru­gi­lė Ul­py­tė, Gre­ta Bo­sych ir Aist­rė Ba­ri­šaus­kai­tė. Ta­čiau šį­kart fi­na­le tarp de­šim­ties stip­riau­sių Lie­tu­vos ko­man­dų te­ko džiaug­tis sep­tin­tą­ja vie­ta. Jau mi­nė­ta S. Rim­ke­vi­čiū­tė ir čia pa­si­ro­dė pui­kiai – ji iš 10 žais­tų ko­man­di­nių su­si­ti­ki­mų lai­mė­jo net 9.