Kur­šė­niš­kiai – Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė rink­ti­nė­je

DAO nuo­tr.
š kai­rės: tre­ne­ris Vy­gan­das Mi­lieš­ka, spor­ti­nin­kai Gvi­das Rim­kus ir Lu­kas Nei­man­tas bei tre­ne­ris Val­de­ma­ras Mit­kus džiau­gia­si iš­ko­vo­to­mis per­ga­lė­mis ir ga­li­my­be at­sto­vau­ti Lie­tu­vos rink­ti­nei.

Po pen­ke­rių me­tų per­trau­kos kur­šė­niš­kiai ir vėl Lie­tu­vos gar­bę gins Eu­ro­pos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te. Tai paaiš­kė­jo po šeš­ta­die­nį Kė­dai­niuo­se įvy­ku­sio Lie­tu­vos jau­nu­čiu, jau­nių, jau­ni­mo kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­to. Pas­ku­ti­nį kar­tą Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rės bu­vo Ei­man­tė Le­liu­kai­tė-Lau­ce­vi­čie­nė ir Emi­li­ja Li­dy­tė, 2014 me­tais da­ly­va­vu­sios Eu­ro­pos čem­pio­na­te Kau­ne.

Į Lie­tu­vos čem­pio­na­tą su­si­rin­ko per 300 da­ly­vių. Vi­si jie var­žė­si sa­vo ka­te­go­ri­jo­se dėl ga­li­my­bės pa­tek­ti į Lie­tu­vos rink­ti­nę. Iš še­šių U16 am­žiaus gru­pė­je be­si­var­žiu­sių kur­šė­niš­kių ge­riau­siai se­kė­si Gvi­dui Rim­kui ir Lu­kui Nei­man­tui. Jau­nu­čiai ta­po sa­vo ka­te­go­ri­jų čem­pio­nais, o tai už­tik­ri­no ga­li­my­bę at­sto­vau­ti Lie­tu­vai bir­že­lio 28 die­ną vyk­sian­čia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te Pra­ho­je (Če­ki­ja).

Gvi­do ka­te­go­ri­ja (iki 65 kg) bu­vo pa­ti gau­siau­sia, dėl dvie­jų ke­lia­la­pių į Če­ki­ją var­žė­si net 33 ge­riau­si Lie­tu­vos ko­vo­to­jai. No­rint tap­ti čem­pio­nu jam rei­kė­jo lai­mė­ti 5 ko­vas iš ei­lės. Su pa­na­šia už­duo­ti­mi pui­kiai su­si­tvar­kė ir Lu­kas, da­ly­va­vęs ab­so­liu­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 75 kg. Jis ta­po ge­riau­siu iš 15 ko­vo­to­jų.

Ki­ti kur­šė­niš­kiai – Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Ro­kas Jan­kaus­kis, Ge­ral­das Dva­rio­nas, ir Kor­ne­li­jus Ka­vec­kas – pus­fi­na­lio bar­je­ro ne­per­žen­gė.

Val­de­ma­ro Mit­kaus tre­ni­ruo­ja­mi auk­lė­ti­niai nuo­sek­liai spor­tuo­ja 8–9 me­tus. Kar­tu su Vy­gan­du Mi­lieš­ka, va­do­vau­jan­čiu "Kur­šė­nų Kyo­kus­hin ka­ra­te klu­bui DAO", or­ga­ni­zuo­ja sto­vyk­las, var­žy­bas, ke­lio­nes į tarp­tau­ti­nius tur­ny­rus.

"To ne­pa­da­ry­tu­me be Šiau­lių ra­jo­no kū­no kul­tū­ros ir spor­to pro­gra­mos pa­ra­mos. Spor­ti­nių re­zul­ta­tų ne­pa­siek­tu­me be Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los su­teik­tų są­ly­gų ne tik mo­ky­ti vai­kus, kel­ti jų meist­riš­ku­mo ly­gį, bet ir su­da­ry­ti ga­li­my­bes man kel­ti sa­vo, kaip mo­ky­to­jo, kva­li­fi­ka­ci­ją. Prie spor­to ša­kos ma­siš­ku­mo Šiau­lių ra­jo­ne pri­si­de­da Ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo krep­še­lio lė­šos, ku­rių dė­ka įgy­ven­di­na­mos pro­gra­mos pri­trau­kia vis dau­giau no­rin­čių spor­tuo­ti ir su­si­pa­žin­ti su šia ry­tų ko­vos me­nų ša­ka. Ti­kė­ti­na, kad pui­kio­mis są­ly­go­mis spor­tuo­jan­tys vai­kai taip pat sieks aukš­tų re­zul­ta­tų ir kiek­vie­nais me­tais tu­rė­si­me vis dau­giau kur­šė­niš­kių Lie­tu­vos kio­ku­šin ka­ra­tė rink­ti­nė­je", – sa­ko V. Mit­kus.