Trys joniš­kie­čiai ta­po čem­pio­nais

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kio at­sto­vai (iš kai­rės) tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys ir Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­nai Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius, Pau­lius Po­ne­lis, Pi­jus Bal­dy­šius džiau­gia­si lai­mė­ji­mais.
Ba­lan­džio 12 die­ną Jo­niš­kio spor­to cent­ro im­ty­ni­nin­kai var­žė­si Kel­mė­je su­reng­ta­me Lie­tu­vos jau­nu­čių (gi­mu­sių 2004–2007 me­tais) grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių čem­pio­na­te.

Čem­pio­na­te su­si­run­gė be­veik šim­tas im­ty­ni­nin­kų iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės, Kel­mės, Jo­niš­kio, Vi­sa­gi­no, Anykš­čių, Tau­ra­gės, Ku­piš­kio, Tra­kų, Šal­či­nin­kų, Vil­niaus ir Šiau­lių ra­jo­nų.

Trys jo­niš­kie­čiai, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio, ko­vo­jo per­ga­lin­gai. Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­nais ta­po Ar­nas Ab­ro­ma­vi­čius (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 68 ki­log­ra­mų), Pau­lius Po­ne­lis (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 75 ki­log­ra­mų) ir Pi­jus Bal­dy­šius (svo­rio ka­te­go­ri­ja per 85 ki­log­ra­mus) vi­sus var­žo­vus įvei­kė jau pir­muo­se im­čių kė­li­nu­kuo­se. Ma­lo­niai nu­ste­bi­no A. Ab­ro­ma­vi­čius, jis im­ty­je dėl pir­mosios vie­tos at­li­ko efek­tin­gą me­ti­mą ir ant men­čių pa­gul­dė fa­vo­ri­tu lai­ky­tą klai­pė­die­tį Gied­rių Knys­tau­tą. Lie­tu­vos čem­pio­nų var­dus iš­ko­vo­ję im­ty­ni­nin­kai įgi­jo tei­sę var­žy­tis Eu­ro­pos jau­nu­čių čem­pio­na­te, ku­ris įvyks bir­že­lio mė­ne­sį Len­ki­jo­je.

Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo bu­vęs tre­ne­rio Ry­čio Ker­šio auk­lė­ti­nis Ne­das Ur­bo­nas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 57 ki­log­ra­mų). Jis šiuo me­tu gy­ve­na, mo­ko­si ir spor­tuo­ja Šiau­liuo­se. Penk­tąją vie­tą užė­mė Ka­ro­lis Mikš­tas (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 68 ki­log­ra­mų).

Ko­man­di­nė­je įskai­to­je Jo­niš­kio im­ty­ni­nin­kai užė­mė ant­rąją vie­tą. Jo­niš­kie­čius ap­len­kė Vil­niaus im­ty­ni­nin­kai, iš­ko­vo­ję ke­tu­rias pir­mąsias vie­tas. Tre­čioji vie­ta ati­te­ko Šiau­lių ra­jo­no im­ty­ni­nin­kams, iš­ko­vo­ju­siems dvi pir­mąsias vie­tas. Ko­man­dos, pel­niu­sios pri­zi­nes vie­tas, ap­do­va­no­tos Lie­tu­vos im­ty­nių fe­de­ra­ci­jos įsteig­to­mis tau­rė­mis.