Imtynių čem­pio­na­te lydėjo sėkmė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čiaus per­da­vė Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jos skir­tą pa­dė­kos me­da­lį il­ga­me­čiam lais­vų­jų im­ty­nių tre­ne­riui Al­giui La­die­tai.

Šiau­liuo­se, spor­to cent­ro „At­ža­ly­nas“ im­ty­nių sa­lė­je, vy­ko Lie­tu­vos lais­vų­jų im­ty­nių ir mo­te­rų im­ty­nių vai­kų U-13 čem­pio­na­tas, į ku­rį at­vy­ko 10 vai­ki­nų ir 7 mer­gi­nų ko­man­dos iš vi­sos Lie­tu­vos, per 200 spor­ti­nin­kų.
Čem­pio­na­te sėk­mė ly­dė­jo ir šei­mi­nin­kus. Auk­so me­da­liais pa­si­puo­šė Re­na­to Di­jo­ko auk­lė­ti­niai Ar­nas Lin­ke­vi­čius, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 58 kg (9 da­ly­viai) ir No­jus Di­jo­kas (iki 62 kg, 8 da­ly­viai) bei tre­ne­rio Jo­no Kem­zu­ros auk­lė­ti­nis Lu­kas Bal­sai­tis, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 80 kg (5 da­ly­viai).
Si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo J. Kem­zu­ros mo­ki­niai Pet­ras Ul­či­nas (iki 73 kg, 8 da­ly­viai) ir Jo­nas Vyš­niaus­kas (iki 80 kg, 8 da­ly­viai).
Bron­zos me­da­liais puo­šė­si svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 44 kg, ku­rio­je var­žė­si 8 da­ly­viai, tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jęs R. Di­jo­ko auk­lė­ti­nis Ar­man­das Gri­gai­tis, bei J. Kem­zu­ros auk­lė­ti­niai Gvi­das Ig­no­tas, rung­ty­nia­vęs svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 50 kg (8 da­ly­viai), Ig­nas Mer­ke­vi­čius ir Si­mo­nas Jo­cas (abu iki 80 kg, 8 da­ly­viai).
Pui­kiai se­kė­si ir mer­gai­tėms, ku­rias tre­ni­ruo­ja J. Kem­zu­ra. Jo­rė Bal­sy­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 27 kg (4 da­ly­vės) iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, Vil­tė Bal­sy­tė svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 38 kg (8 da­ly­vės) – tre­čią­ją vie­tą.
Tarp vai­ki­nų pir­mą­ją ko­man­di­nę vie­tą iš­ko­vo­jo vil­nie­čiai, ant­rą­ją – vos vie­nu auk­so me­da­liu at­si­li­kę šiau­lie­čiai, tre­čią­ją – Kel­mės spor­ti­nin­kai. Tarp mer­gi­nų ge­riau­siai pa­si­ro­dė vil­ka­viš­kie­tės, ant­ros – Vil­niaus im­ty­ni­nin­kės, tre­čios – Anykš­čių spor­ti­nin­kės.
Čem­pio­na­tą pri­zais pa­rė­mė bend­ro­vės „Do­ra“, „Rū­ta“, „Cit­ma“ ir „Gu­ber­ni­ja“.
Čem­pio­na­to ati­da­ry­mo me­tu už il­ga­me­tę spor­ti­nę veik­lą 80-me­čio pro­ga spe­cia­liu Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to pa­dė­kos me­da­liu ap­do­va­no­tas il­ga­me­tis im­ty­nių tre­ne­ris Al­gis La­die­ta.