Lietuvos motociklų kroso čempionatas prasidės Pakruojyje

LMSF nuo­tr.
Sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo Pet­ra­šiū­nų tra­so­je star­tuos Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­tas.
Ar­tė­jan­tį sa­vait­ga­lį pra­si­dės Lie­tu­vos mo­to­cik­lų kro­so čem­pio­na­tas. Pir­ma­sis iš še­šių 2019 m. se­zo­ne nu­ma­ty­tų eta­pų vyks Pak­ruo­jo ra­jo­ne esan­čio­je Pet­ra­šiū­nų tra­so­je.

Ge­rai pa­žįs­ta­ma tra­sa

"Pir­ma­sis ša­lies čem­pio­na­to eta­pas vi­sa­da yra la­bai svar­bus. Jis pa­ro­do, kaip spor­ti­nin­kai pra­lei­do žie­mą – kas il­sė­jo­si, o kas sten­gė­si pa­lai­ky­ti spor­ti­nę for­mą. Daug spor­ti­nin­kų pa­kei­čia kla­ses – pra­de­da va­žiuo­ti ga­lin­ges­niu mo­to­cik­lu ir var­žy­tis su grei­tes­niais. To­dėl pir­mas eta­pas vi­sa­da yra ne­nus­pė­ja­mas ir tai ypa­tin­gai ža­vi ren­gi­nio žiū­ro­vus", – sa­ko Lie­tu­vos mo­to­cik­lų spor­to fe­de­ra­ci­jos (LMSF) pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Be­ne­dik­ta­vi­čius.

Gre­ta Pet­ra­šiū­nų kar­je­ro įkur­ta tra­sa yra ge­rai ži­no­ma Lie­tu­vos spor­ti­nin­kams – ša­lies čem­pio­na­to var­žy­bos jo­je pir­mą kar­tą vy­ko dar 2001 me­tais. Tai 1 450 m il­gio tra­sa su daug tramp­li­nų ir tie­sių­jų, o pa­ti siau­riau­sia jos vie­ta – vos 6 met­rai.

Pa­ti tra­sos dan­ga yra ne­tra­di­ci­nė – ji įreng­ta se­niau bu­vu­sio­je sta­ty­bi­nių at­lie­kų aikš­te­lės vie­to­je. Grun­te iki šių die­nų yra iš­li­kęs do­lo­mi­to skal­dos sluoks­nis, to­dėl tra­sos pa­vir­šius dau­ge­liui yra neįp­ras­tas – jis kie­tes­nis nei ki­tur, ta­čiau la­bai sli­dus. Anks­čiau čia ne­lenk­ty­nia­vu­siems spor­ti­nin­kams prie nau­jos dan­gos pri­si­tai­ky­ti nė­ra pa­pras­ta.

Kai ku­rie po­sū­kiai yra stai­gūs, bū­din­gi tik šiai tra­sai, jie rei­ka­lau­ja di­de­lio meist­riš­ku­mo ir la­biau pa­ty­rę spor­ti­nin­kai to­se at­kar­po­se su­ge­ba iš­loš­ti daug lai­ko.

Pet­ra­šiū­nų kar­je­ras ži­no­mas ne tik mo­to­cik­lų kro­so ger­bė­jams – čia vyks­ta ir en­du­ro cross-count­ry var­žy­bos. Žie­mą ant už­ša­lu­sio kar­je­ro le­do vyks­ta au­to­mo­bi­lių spor­to var­žy­bos bei ki­ti ren­gi­niai.

Tre­ni­ruo­tė prieš Eu­ro­pos čem­pio­na­tą

Praė­ju­siais me­tais šio­je tra­so­je meist­riš­ku­mą de­monst­ra­vo Do­man­tas Jaz­daus­kas – jis MX1 kla­sė­je bu­vo ne­pra­len­kia­mas abie­juo­se va­žia­vi­muo­se. MX2 kla­sė­je grei­čiau­sias bu­vo lat­vis Niks Nik­lavs Su­na, o mo­to­cik­lų iki 125 kub. cm – Er­lan­das Mac­ko­nis. Nu­ga­lė­ję Pet­ra­šiū­nuo­se, tie pa­tys spor­ti­nin­kai vė­liau ta­po ir Lie­tu­vos mo­tok­ro­so čem­pio­nais.

Šie­met Pak­ruo­jo ra­jo­no tra­so­je lau­kia­ma at­vyks­tant apie 200 spor­ti­nin­kų, ku­rie var­žy­sis vi­so­se čem­pio­na­to kla­sė­se – nuo pa­čių ma­žiau­sių­jų (mo­to­cik­lų iki 50 kub. cm), iki pa­grin­di­nių MX1 ar MX2 bei mo­to­cik­lų su prie­ka­bo­mis.

Šių me­tų čem­pio­na­te nu­ma­ty­ta vie­na svar­bi nau­jo­vė. Pats blo­giau­sias iš dvy­li­kos čem­pio­na­to va­žia­vi­mų (6 eta­puo­se po 2) bus ne­skai­čiuo­ja­mas vi­so se­zo­no įskai­to­je – tai leis klai­dą vie­na­me va­žia­vi­me pa­da­riu­siems mo­to­cik­li­nin­kams to­liau ko­vo­ti dėl ša­lies čem­pio­no var­do ir ne­pra­ras­ti vil­čių užim­ti aukš­tas po­zi­ci­jas dar se­zo­no pra­džio­je. To­kia tai­syk­lė nau­din­ga tech­ni­nė­se spor­to ša­ko­se, nes var­žy­bų me­tu įvyks­tan­čių mo­to­cik­lų ge­di­mų nu­ma­ny­ti kar­tais neį­ma­no­ma, o vie­na tech­ni­nė pro­ble­ma anks­čiau ga­lė­jo pa­lai­do­ti vil­tis užim­ti aukš­tą vie­tą se­zo­ne.

Var­žy­bos Pet­ra­šiū­nų tra­so­je spor­ti­nin­kams svar­bios ne tik kaip Lie­tu­vos čem­pio­na­to ati­da­ry­mas, bet ir pa­ti ge­riau­sia tre­ni­ruo­tė prieš vos sa­vai­te vė­liau vyk­sian­tį Eu­ro­pos čem­pio­na­to eta­pą Šiau­liuo­se, Alek­sand­ri­jos tra­so­je. Čia su­si­rinks grei­čiau­si EMX65 ir EMX85 kla­sių spor­ti­nin­kai iš Šiau­rės ry­tų Eu­ro­pos, o "EMX Open" – iš vi­sos Eu­ro­pos. Var­žy­bo­se da­ly­vaus ir ne­ma­žai spor­ti­nin­kų iš Lie­tu­vos.

Tai ne pir­mas kar­tas, kai Lie­tu­va prii­ma to­kio ran­go var­žy­bas. 2014 m. EMX65 ir EMX85 kla­sių Eu­ro­pos čem­pio­na­to eta­pas vy­ko to­je pa­čio­je Pet­ra­šiū­nų tra­so­je.