Signataras prašo stabdyti finansavimą "medkirčių" projektams

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Są­jū­džio pir­maei­vis, Ko­vo 11-os Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, prieš tris de­šimt­me­čius bu­vo vie­nas iš eko­lo­gi­nio ža­lių­jų ju­dė­ji­mo Šiau­liuo­se ini­cia­to­rių: "Ar ga­lė­jo­me ta­da pa­gal­vo­ti, kad rei­kės gin­tis ir nuo "sa­vos" val­džios."
Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, ima­si žy­gių su Vy­riau­sy­bės na­rių pa­gal­ba stab­dy­ti ma­si­nį me­džių kir­ti­mą Šiau­liuo­se. "Jei­gu rei­kės, nuei­sim ir iki Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, bet gal taip to­li ei­ti ne­rei­kės?" – svars­to sig­na­ta­ras.

Nuo laiš­ko fi­nan­sų mi­nist­rui

A. Sė­jū­nas raš­tu krei­pė­si į fi­nan­sų mi­nist­rą Vi­lių Ša­po­ką, pra­šy­da­mas lai­ki­nai stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tams, pa­gal ku­riuos Šiau­liuo­se ma­siš­kai ker­ta­mi me­džiai.

Jis at­krei­pia mi­nist­ro dė­me­sį, jog ša­lies mies­tuo­se vyk­do­mi UR­BAN pro­jek­tai tu­ri "vie­ną ydą – leng­va ran­ka ker­ta­mi bran­dūs me­džiai".

"Lie­tu­vo­je siau­čia me­džiap­jū­tė, o pa­gal­bos šauks­mai ai­di vi­so­je ša­ly­je. Šiau­liuo­se tas pa­ts – jau iš­kirs­ti me­džiai mies­to cent­re: Til­žės, Var­po, Dva­ro gat­vė­se. Vie­to­je iš­kirs­tų me­džių so­di­na­mi eu­ro­pi­niai so­di­nu­kai, ku­rie sun­kiai pri­gy­ja, blo­gai au­ga, dau­ge­lis žū­na", – ra­šo krei­pi­me­si A. Sė­jū­nas.

Jis at­krei­pia mi­nist­ro dė­me­sį, jog Šiau­lių mies­te dar ruo­šia­ma­si iš­kirs­ti 300 bran­džių lie­pų – Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re, Va­sa­rio 16-osios, Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vė­se ir Auš­ros alė­jo­je. Pro­jek­tai pa­tvir­tin­ti, tam skir­tos ES lė­šos.

Jis van­da­liz­mu ir lė­šų švais­ty­mu įvar­di­ja to­kį ma­si­nį me­džių kir­ti­mą.

Ma­nau, me­džių dar ne­kirs iki mies­to gim­ta­die­nio šven­tės, o po jos jau ga­li.

"Ži­nant, kad tik 60–80 nau­jų so­di­nu­kų su­ku­ria to­kią pat tei­gia­mą eko­lo­gi­nę ap­lin­ką kaip vie­na bran­di lie­pa, mies­te tek­tų pa­so­din­ti apie 1 800–2 400 nau­jų so­di­nu­kų. Taip ir su­ku­ria­mas nau­jas vers­las – ker­ti me­dį, per­ki nau­ją (ne­svar­bu, kad ne­tin­ka­mą) ir so­di­ni. Ar čia vis­kas ge­rai? Skaid­ru? Juk by­ra šim­tai tūks­tan­čių eu­rų, – ak­cen­tuo­ja sig­na­ta­ras. – Kaip nu­trauk­ti šią be­pro­ty­bę? Pri­va­lo­me ir ga­li­me!"

Kreip­da­ma­sis į mi­nist­rą pra­šo "iša­na­li­zuo­ti ir įver­tin­ti vi­sų vyk­do­mų pro­jek­tų ei­gą ir būk­lę dėl bū­ti­ny­bės iš­kirs­ti me­džius, pa­vie­šin­ti me­džių kir­ti­mo, nau­jų pir­ki­mo ir so­di­ni­mo kai­nas bei su­mas, įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bę at­lik­ti anks­čiau pa­so­din­tų nau­jų me­džių in­ven­to­ri­za­ci­ją, jų būk­lę ir lai­ki­nai su­stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą iki ga­lu­ti­nio su­si­ta­ri­mo su vi­suo­me­nės at­sto­vais".

"Ti­kiuo­si, iš­gel­bė­sim lie­pas"

A. Sė­jū­nas pa­lai­kė ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" pa­stan­gas ir pro­tes­tuo­jant, ir ban­dant įti­kin­ti Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus ne­kirs­ti ma­siš­kai me­džių.

Bet mies­to val­džia ig­no­ra­vo vi­suo­me­nės at­sto­vų ar­gu­men­tus ir ma­si­nės me­džių pjū­ties neat­si­sa­ko nei Vil­niaus gat­vės bul­va­re, nei ki­to­se gat­vė­se.

"Ap­gai­les­tau­ju, kad mies­to va­do­vams trūks­ta hu­ma­ni­ta­ri­nio su­pra­ti­mo, jog ne vien trin­ke­lės mums tu­ri rū­pė­ti. Tik džiau­giuo­si, kad yra daug pi­lie­tiš­kų žmo­nių, su­vo­kian­čių eko­lo­gi­nes pro­ble­mas, gi­nan­čių me­džius, o ma­no pa­rei­ga jiems pa­dė­ti", – tei­gė sig­na­ta­ras.

"Aš ti­kiuo­si, kad tik­rai iš­gel­bė­si­me bul­va­ro lie­pas, – sa­kė A. Sė­jū­nas. – Tik lai­ko tu­ri­me ne­daug. Ma­nau, me­džių dar ne­kirs iki mies­to gim­ta­die­nio šven­tės, o po jos jau ga­li."

Vil­niu­je jis pra­dė­jo min­ti slenks­čius. Ka­dan­gi fi­nan­sų mi­nist­rui – ato­sto­gos, jis su­si­ti­ko su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos sky­riaus va­do­vu, ku­riam nag­ri­nė­ti yra nu­kreip­tas jo laiš­kas. Lan­kė­si ir Cent­ri­nė­je pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ro­je.

Penk­ta­die­nį sig­na­ta­ras su­lau­kė ži­nios, jog šiau­lie­čių me­džių gy­nė­jų de­le­ga­ci­ją priims nau­jo­ji vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja fi­nan­suo­ja sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mus UR­BAN pro­jek­tus.

"Va­žiuo­sim pas mi­nist­rę vi­sų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios nu­ta­rė­me ne­pa­si­duo­ti, at­sto­vai. Kal­bė­sim ir apie Šiau­lius, ir apie vi­są Lie­tu­vą, ti­kiuo­si su­si­tik­ti ir su Prem­je­ru, – pa­si­da­li­jo A. Sė­jū­nas.

Apie me­džių pjū­ties pro­ble­mą jis kal­bė­jo­si ir su ka­den­ci­ją bai­gian­čiu eu­ro­ko­mi­sa­ru Vy­te­niu Po­vi­lu And­riu­kai­čiu. Abu ket­vir­ta­die­nį da­ly­va­vo Vy­riau­sy­bė­je su­reng­ta­me Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio mi­ne­ji­me.

" V. P And­riu­kai­tis pri­ta­rė, jog pro­ble­ma la­bai ak­tua­li, o prie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vei­kia di­rek­to­ra­tas, ku­ris rū­pi­na­si žel­dy­nų ap­sau­gos rei­ka­lais, ga­li­ma ir jį kreip­tis. Bet gal mums ne­rei­kės taip to­li ei­ti? – svars­tė sig­na­ta­ras. – Ti­kiuo­si, kad tą trau­ki­nį čia su­stab­dy­sim."