Signataras prašo stabdyti finansavimą "medkirčių" projektams

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Są­jū­džio pir­maei­vis, Ko­vo 11-os Nep­rik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, prieš tris de­šimt­me­čius bu­vo vie­nas iš eko­lo­gi­nio ža­lių­jų ju­dė­ji­mo Šiau­liuo­se ini­cia­to­rių: "Ar ga­lė­jo­me ta­da pa­gal­vo­ti, kad rei­kės gin­tis ir nuo "sa­vos" val­džios."
Šiau­lie­tis Al­gi­man­tas Sė­jū­nas, Ko­vo 11-osios ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, ima­si žy­gių su Vy­riau­sy­bės na­rių pa­gal­ba stab­dy­ti ma­si­nį me­džių kir­ti­mą Šiau­liuo­se. "Jei­gu rei­kės, nuei­sim ir iki Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, bet gal taip to­li ei­ti ne­rei­kės?" – svars­to sig­na­ta­ras.

Nuo laiš­ko fi­nan­sų mi­nist­rui

A. Sė­jū­nas raš­tu krei­pė­si į fi­nan­sų mi­nist­rą Vi­lių Ša­po­ką, pra­šy­da­mas lai­ki­nai stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tams, pa­gal ku­riuos Šiau­liuo­se ma­siš­kai ker­ta­mi me­džiai.

Jis at­krei­pia mi­nist­ro dė­me­sį, jog ša­lies mies­tuo­se vyk­do­mi UR­BAN pro­jek­tai tu­ri "vie­ną ydą – leng­va ran­ka ker­ta­mi bran­dūs me­džiai".

"Lie­tu­vo­je siau­čia me­džiap­jū­tė, o pa­gal­bos šauks­mai ai­di vi­so­je ša­ly­je. Šiau­liuo­se tas pa­ts – jau iš­kirs­ti me­džiai mies­to cent­re: Til­žės, Var­po, Dva­ro gat­vė­se. Vie­to­je iš­kirs­tų me­džių so­di­na­mi eu­ro­pi­niai so­di­nu­kai, ku­rie sun­kiai pri­gy­ja, blo­gai au­ga, dau­ge­lis žū­na", – ra­šo krei­pi­me­si A. Sė­jū­nas.

Jis at­krei­pia mi­nist­ro dė­me­sį, jog Šiau­lių mies­te dar ruo­šia­ma­si iš­kirs­ti 300 bran­džių lie­pų – Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re, Va­sa­rio 16-osios, Po­vi­lo Vi­šins­kio gat­vė­se ir Auš­ros alė­jo­je. Pro­jek­tai pa­tvir­tin­ti, tam skir­tos ES lė­šos.

Jis van­da­liz­mu ir lė­šų švais­ty­mu įvar­di­ja to­kį ma­si­nį me­džių kir­ti­mą.

Ma­nau, me­džių dar ne­kirs iki mies­to gim­ta­die­nio šven­tės, o po jos jau ga­li.

"Ži­nant, kad tik 60–80 nau­jų so­di­nu­kų su­ku­ria to­kią pat tei­gia­mą eko­lo­gi­nę ap­lin­ką kaip vie­na bran­di lie­pa, mies­te tek­tų pa­so­din­ti apie 1 800–2 400 nau­jų so­di­nu­kų. Taip ir su­ku­ria­mas nau­jas vers­las – ker­ti me­dį, per­ki nau­ją (ne­svar­bu, kad ne­tin­ka­mą) ir so­di­ni. Ar čia vis­kas ge­rai? Skaid­ru? Juk by­ra šim­tai tūks­tan­čių eu­rų, – ak­cen­tuo­ja sig­na­ta­ras. – Kaip nu­trauk­ti šią be­pro­ty­bę? Pri­va­lo­me ir ga­li­me!"

Kreip­da­ma­sis į mi­nist­rą pra­šo "iša­na­li­zuo­ti ir įver­tin­ti vi­sų vyk­do­mų pro­jek­tų ei­gą ir būk­lę dėl bū­ti­ny­bės iš­kirs­ti me­džius, pa­vie­šin­ti me­džių kir­ti­mo, nau­jų pir­ki­mo ir so­di­ni­mo kai­nas bei su­mas, įpa­rei­go­ti sa­vi­val­dy­bę at­lik­ti anks­čiau pa­so­din­tų nau­jų me­džių in­ven­to­ri­za­ci­ją, jų būk­lę ir lai­ki­nai su­stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą iki ga­lu­ti­nio su­si­ta­ri­mo su vi­suo­me­nės at­sto­vais".

"Ti­kiuo­si, iš­gel­bė­sim lie­pas"

A. Sė­jū­nas pa­lai­kė ini­cia­ty­vi­nės gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" pa­stan­gas ir pro­tes­tuo­jant, ir ban­dant įti­kin­ti Sa­vi­val­dy­bės va­do­vus ne­kirs­ti ma­siš­kai me­džių.

Bet mies­to val­džia ig­no­ra­vo vi­suo­me­nės at­sto­vų ar­gu­men­tus ir ma­si­nės me­džių pjū­ties neat­si­sa­ko nei Vil­niaus gat­vės bul­va­re, nei ki­to­se gat­vė­se.

"Ap­gai­les­tau­ju, kad mies­to va­do­vams trūks­ta hu­ma­ni­ta­ri­nio su­pra­ti­mo, jog ne vien trin­ke­lės mums tu­ri rū­pė­ti. Tik džiau­giuo­si, kad yra daug pi­lie­tiš­kų žmo­nių, su­vo­kian­čių eko­lo­gi­nes pro­ble­mas, gi­nan­čių me­džius, o ma­no pa­rei­ga jiems pa­dė­ti", – tei­gė sig­na­ta­ras.

"Aš ti­kiuo­si, kad tik­rai iš­gel­bė­si­me bul­va­ro lie­pas, – sa­kė A. Sė­jū­nas. – Tik lai­ko tu­ri­me ne­daug. Ma­nau, me­džių dar ne­kirs iki mies­to gim­ta­die­nio šven­tės, o po jos jau ga­li."

Vil­niu­je jis pra­dė­jo min­ti slenks­čius. Ka­dan­gi fi­nan­sų mi­nist­rui – ato­sto­gos, jis su­si­ti­ko su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos sky­riaus va­do­vu, ku­riam nag­ri­nė­ti yra nu­kreip­tas jo laiš­kas. Lan­kė­si ir Cent­ri­nė­je pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ro­je.

Penk­ta­die­nį sig­na­ta­ras su­lau­kė ži­nios, jog šiau­lie­čių me­džių gy­nė­jų de­le­ga­ci­ją priims nau­jo­ji vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė. Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja fi­nan­suo­ja sa­vi­val­dy­bių vyk­do­mus UR­BAN pro­jek­tus.

"Va­žiuo­sim pas mi­nist­rę vi­sų or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios nu­ta­rė­me ne­pa­si­duo­ti, at­sto­vai. Kal­bė­sim ir apie Šiau­lius, ir apie vi­są Lie­tu­vą, ti­kiuo­si su­si­tik­ti ir su Prem­je­ru, – pa­si­da­li­jo A. Sė­jū­nas.

Apie me­džių pjū­ties pro­ble­mą jis kal­bė­jo­si ir su ka­den­ci­ją bai­gian­čiu eu­ro­ko­mi­sa­ru Vy­te­niu Po­vi­lu And­riu­kai­čiu. Abu ket­vir­ta­die­nį da­ly­va­vo Vy­riau­sy­bė­je su­reng­ta­me Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio mi­ne­ji­me.

" V. P And­riu­kai­tis pri­ta­rė, jog pro­ble­ma la­bai ak­tua­li, o prie Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos vei­kia di­rek­to­ra­tas, ku­ris rū­pi­na­si žel­dy­nų ap­sau­gos rei­ka­lais, ga­li­ma ir jį kreip­tis. Bet gal mums ne­rei­kės taip to­li ei­ti? – svars­tė sig­na­ta­ras. – Ti­kiuo­si, kad tą trau­ki­nį čia su­stab­dy­sim."

Komentarai

miestietis    Sek, 2019-08-25 / 08:43
Jei dabartiniai aukšti Vilniaus klerkai prisimintu, kokią žalą būsimai Lietuvai padarė buvę Atgimimo Žalieji, kurių gretose trynėsi Algimantas Sėjūnas, su savo netoliaregiškomis tuometinėmis iniciatyvomis, tai, kartoju, dabartiniai valdininkai laikytu tuos per patrankos šūvį, o ne su jais dar diskutuotu. Tie buvę Žalieji tegul džiaugiasi, kad žmonės turi trumpą atmintį, nes neprisimena, jog ta trumparegių kompanija sužlugdė Kruonio loginę plėtrą, kur šiandien generuoja daug mažesnę ekonominę naudą, ne tokią, kokią būtų galima generuoti nūnai. Neduokdie, tokių veikėjų artyn prisileisti, ir linkiu dabartiniams mūsų miesto vadovams stiprybės atsikertant tokiems mažapročiams ir dėmesio ištroškusiems veikėjams.
Ramus    Sek, 2019-08-25 / 09:45

In reply to by miestietis

Miestieti, toji Kruonio statybos savikaina buvo kaip pastatyti antrą Vilniaus miestą, o jos paskirtis buvo balansuoti Ignalinos atominės elektrinės srovės tiekimą. Kai Ponas Briuselis nutarė uždaryti Ignaliną, tai ir Kruonis neteko prasmės. Dar pridėk kad Sėjūnas Mažeikius pardavė už vieną litą amerikonui, o ne Kristinai Brazauskienei, tai ir būsi visiškas ikanamistas. Sėjūnas joks žaliasis, jis tiesiog lancbergistas.
miestieti,    Pir, 2019-08-26 / 12:34

In reply to by miestietis

Tipo - Atgimimo žalieji prisidirbo, tai leiskim ir šiandieniniams pasidergliavoti - nušnioti medžius be atodairos? Ar čia tokia tamstos logika?
miestietis    Sek, 2019-08-25 / 11:19
Prašau nedezinformuoti skaitančių, nes užtikrintai pamenu, tai, kad Kruonio HAE finansavo TSRS biudžetas ir buvo numatytas 1600 MW projektinis galingumas. Nepriklausomybės aušroje žalieji pūtė į pasipriešinimo santvarkai dūdą, ir gerai darė, bet savo veiklumą nukreipė ne į tą vektorių. Vietoje to, kad pultų prieš tikrai gamtą teršiančią gamybą, karinius dalinius ir panašiai, tie vaišviliniai puolė jau bevežamus Kruonin numatytus generatorius. Žinoma, Maskva daug nesispyriojo ir juos nukreipė kitur, o Lietuva liko be labai svarbaus objekto projektinės plėtros, kurios pagalba, naktinė pigi elektra, dieną virsta taip reikalinga energija valstybės ūkiui, o jei ir būtų reikalas, galimas ir pardavimas svetur. Dar neteko niekur matyti, kad už tokią buvusią veiklą kas nors būtų pagyręs buvusius vaišvilinius, ir kiek pamenu, ir mūsų medžių gynėjas ten trindavosi.
Ramus    Sek, 2019-08-25 / 12:32

In reply to by miestietis

Nemunas būtų kasdien keitęs vandens paviršių vienu metru. Ryte užtveria, kai Ignalinos elektrą suryja fabrikai, o naktį įjungia galingus siurblius, kurie naudodami atominės energijos perteklių perpumpuotų vandenį virš užtvankos. Štai ir visa nauda. Taip buvo numatyta, be atominės Kruonis liko absurdu. Per mažas debitas ištisai gaminti elektrai. Taip kad būkim sąžiningi. Kokios būtų buvusios Nemuno pakrantės? Numanom?
Staselė    Sek, 2019-08-25 / 11:20
Vai, kaip sukruto Europinių babkių tratintojai. Visai nedaug tetrūksta, kad aną dar į holokausto vykdytojus įrašytų. Ko spirgat, vyručiai ir moterytės, regis, sentimentai baigėsi. Prasideda reali kova už tikus medžius. Šalin mutantus iš gatvių ir valdžios rūmų!
miestietis    Sek, 2019-08-25 / 12:30
Pritariu- šalin apsišaukėlius ,kurie pasislėpę po liepų lajomis, sutartinai pučia į dūdelę tų, kuriems bet koks progresas ir tvarka mieste yra tarsi kilpa po kaklu, ir jei jiems pradžiai 4-5 metrų aukščio pasodinti medžiai nesuteiks pavėsio ir atgaivos, tai tuomet tikruosius kėslus nesunku nuspėti, kieno čia barzdelės kyšo.
Staselė    Sek, 2019-08-25 / 12:36
Miestieti tu miestieti, pakelk galvą Šiauliuose ar Vilniuje (Gedimino prospekte) ir atkreipk dėmesį, kaip miršta arba jau mirę styro ne tik 4-5, bet ir 8-10 metrų siauralapiai medžiai mutantai. Jeigu čia progresas, tai kokie invaziniai bebrai Šiaulių tarybą užėmė?
miestietis    Sek, 2019-08-25 / 13:28
Diskusija apie naujų medžių rūšį bulvare man patinka, tad tegul veiklieji tuo ir užsiima, bet, kiek žinau, ta tema kai kam iš neodendrologų iš esmės netenkina.
Savivaldybės miestiečiui    Sek, 2019-08-25 / 14:37
Darbais Šiaulių miestely užsiims arogantiškoji valdžiukė, o ką ir kaip jiems veikti, įstatymų numatyta tvarka, paaiškins rinkėjai. Beje, pastarieji jau ruošia privalomąjį standartą politikams, kaip šie turės bendrauti su rinkėjais.
Vietartas    Sek, 2019-08-25 / 17:36
Kada realiai bus baudžiami tie valdininkai, kurie taip taško veltui pinigus ir neatsižvelgia i miestiečių poreikius? Lai susikiša jie tas trinkeles ir tuos sodinukus euroinius sau šiknon
Šiaulietė     Pir, 2019-08-26 / 10:05
Dar vienas bebras išlindo. Per rinkimus miestiečiai aiškiai parodė, kad nori tvarkos, nori atsinaujinimo. Su sena valdžia sėdėjom žolėse iki papų, niekas netvarkoma buvo - nedarėt savu laiku ir tylėkit dabar. Greičiau pradėtų tą bulvarą tvarkyt, per daug čia ilgai užsitęsė diskusijos su taia bebrais.
miestietis    Pir, 2019-08-26 / 10:48
Jau sunku kai kam čia savo komentarais užsimaskuoti, kad bet koks reikalingas vykdomas projektas Šiauliuose, jiems yra nepalankus. Bulvaro darbai jau pasiekė savo starto tiesiąją ir dabar įvairaus plauko stabdžiams yra įsakyta šturmuoti netgi Vilniaus atsakingas kontoras, kad tik mūsų mieste viskas žlugtu, o jau tuomet, vėl visokie politinės atplaišėlės savo pirštukais rodys į laikinai asfaltu užlopytas duobes, ir vėl kviesis centrines televizijas bei įrodinės, kad bulvaras tai žvyrkelis, ir vėl knaisiosis koks pas ką pažymėjimas, ir taip be galo ir taip be krašto. Paprastiems šiauliečiams pabodo tos politinės batalijos ir jie nori, kad pagaliau ir patys kuo greičiau galėtu saugiai vaikščioti bulvaru, ir prieš svečią nebūtų gėda. Miesto savivaldybės administracijai linkiu nekreipti dėmesio į suvaikėjusius algimantus ir tęsti savo užsibrėžtus darbus.
Paprasta šiaulietė miestiečiui    Pir, 2019-08-26 / 12:45

In reply to by miestietis

Tenoriu, kad išliktų liepos, kad mūsų išrinktoji valdžia nesielgtų kaip barbarai - rudenį pažadėję palikti medžius, pavasarį jau kirvius galanda. Man prieš svečią jau teko patirti gėdą, kai pasivaikščiojome "modernizuotose" mūsų gatvėse. Mankurtų sprendimai, taip įvardijo svečias. Tikiu kad A. Sėjūnui pasiseks apginti liepas, čia jau principo reikalas. Ir labai palaikau.
šiaulietei    Pir, 2019-08-26 / 10:49
o jūs akla kaip kurmis, jei nematote, kokia betvarkė dabar Šiauliuose- parodykit, kur yra nupjauta žolė? Eilę metų parkas netvarkomas, net žolė nenupjaunama, nekalbant apie lapų išvežimą. O parkas gi miesto centras, tai kas darosi pakraščiuose?
aha    Pir, 2019-08-26 / 13:27
niekas vysuskio nesustabdys, jei jau sumanė, tai kirs iš peties iki galo. Kaip su kirviu. Juk sportininkas - bet ką "sutvarkys" (numarins).
Mano manymu    Pir, 2019-08-26 / 16:42
Viskas gerai su dabartiniu Sėjūno ryžtu, bet aktyviai jo ir "valstietijos" veiklai, agituojant prieš Naująjį Ignalinos projektą, leidusiai pakišti Vilniaus panosėj Maskavos atominiukę, niekuomet nepritarsiu.
Margarita    Pir, 2019-08-26 / 17:07
Sveiki, nebūtų pikta , jei naujai pasodinti medžiai būtų laistomi. Pažiūrėkite Pramonės gatvėje, kiek pasodinta daug medelių, ir ? Beveik sisi nudžiūvę. Keikiame tarybinius laikus, bet tada laistydavo ir medžius ir gatves plaudavo gausiai.
Miestietė    Ant, 2019-08-27 / 16:07
Eilę metų neprižiūri medžių, tai po to reikia pasipinigaut. Juk liepos medį gali genėti ir gražiai performuoti, kad ir sena. Oi kaip norisi pinigo. Kaip ir centukų aikštę neseniai tvarkė, dabar pertvarko, įrenginėjo verkiančią mergaitę, dabar išgabeno (kiek paslauga kainavo?). Kai du kartus tą patį darai, tai pinigėliai byra. Juk namie remontą padarius po kelių metų nedarai, gyveni bent 8 m. jei ne ilgiau. O čia juk miesto biudžetas...
Šiaulietė    Ant, 2019-09-10 / 08:45
Man panašu, kad p. Sėjūnas sujudo, nes kitamet rinkimai. Vėl atgimė viltis, gal į seimą kandidatuos :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.