Šiauliuose vėl įsikūrė „Monmartro respublika“

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Laip­tų ga­le­ri­jos" di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė (kairėje) svei­ki­na uk­rai­nie­čius dai­li­nin­kus, ku­rie tik ką iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio po pu­sant­ros pa­ros ke­lio­nės į Šiau­lius.
Šiau­liuo­se va­kar pra­si­dė­jo tra­di­ci­nis dai­lės fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ka“. Ja­me su­lauk­ta per 20 me­ni­nin­kų, at­sto­vau­jan­čių ke­tu­rioms ša­lims. Pen­kias die­nas tę­sis fes­ti­va­lio pro­gra­ma. Ren­gi­niai vyks ir Jo­niš­ky­je, Ža­ga­rė­je.

Fes­ti­va­lio da­ly­vius, tik at­vy­ku­sius į Šiau­lius, mies­to Sa­vi­val­dy­bė­je priė­mė ir pa­svei­ki­no vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius, ap­da­li­jo su­ve­ny­rais.

Į sve­čių de­le­ga­ci­jas vi­ce­me­ras krei­pė­si ne tik lie­tu­viš­kai, bet ir lat­viš­kai, ang­liš­kai, ru­siš­kai.

Fes­ti­va­lio ren­gė­jos „Laip­tų ga­le­ri­jos“ di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė pa­brė­žė, jog fes­ti­va­lio mi­si­ja – kū­ry­bos lais­vė, kū­ry­bos džiaugs­mas. Nuo 2002 me­tų ren­gia­ma­me fes­ti­va­ly­je iš vi­so jau yra da­ly­va­vę 200 me­ni­nin­kų.

Šie­met fes­ti­va­lis vyks­ta sep­ty­nio­lik­tą kar­tą. Jam yra su­teik­tas mies­to rep­re­zen­ta­ci­nio ren­gi­nio sta­tu­sas.

Fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ja Lat­vi­jos, Olan­di­jos, Uk­rai­nos ir Lie­tu­vos dai­li­nin­kai, me­no­ty­ri­nin­kai. Iš vi­so – 24 da­ly­viai. Lie­tu­vai at­sto­vau­ja vil­nie­čiai ir šiau­lie­čiai dai­li­nin­kai.

Va­ka­re „Laip­tų ga­le­ri­jo­je“ fes­ti­va­lis bu­vo ati­da­ry­tas vie­nos žy­miau­sių šiuo­lai­ki­nio me­no kū­rė­jų Lie­tu­vo­je, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tės Da­lios Kas­čiū­nai­tės pa­ro­da „Juoda/Balta“.

Per priė­mi­mą Sa­vi­val­dy­bė­je D. Kas­čiū­nai­tė pa­si­džiau­gė kvie­ti­mu su­reng­ti pa­ro­dą per fes­ti­va­lį.

„Ne taip daž­nai ren­giu per­so­na­li­nes pa­ro­das, tu­rė­jau me­tus lai­ko, – sa­kė ji. – Pra­lei­dau kū­ry­bin­gus me­tus, daug įtemp­to dar­bo bu­vo, tik da­bar at­si­pa­lai­da­vau ir lin­kiu mums vi­siems ge­rai pra­leis­ti lai­ką „Mon­mart­re“.

Iš Uk­rai­nos at­vy­kęs dai­li­nin­kas Mat­ve­jus Vais­ber­gas tei­gė esąs su­jau­din­tas šil­to priė­mi­mo. Į Sa­vi­val­dy­bę uk­rai­nie­čiai at­vy­ko tie­siai iš pu­sant­ros pa­ros tru­ku­sios ke­lio­nės au­to­mo­bi­liu.

„Yra ir „Ki­je­vo Mon­mart­ras“ ir „Ode­sos Mon­mart­ras“, – sa­kė M. Vais­ber­gas, pri­si­min­da­mas, jog pa­ts kū­ry­bos ke­lią pra­dė­jo kaip gat­vės dai­li­nin­kas. – Tas žo­dis mus jun­gia lyg sva­jo­nė, tai nuo­sta­bus for­ma­tas.“

Fes­ti­va­lio ren­gi­niuo­se kar­tu su dai­li­nin­kais da­ly­vau­ja ir ka­me­ri­nės mu­zi­kos at­li­kė­jai. Per ati­da­ry­mą skam­bė­jo pran­cū­ziš­ka mu­zi­ka.

Šian­dien 21 val. skam­bės Vals­ty­bi­nio Vil­niaus kvar­te­to kon­cer­tas-per­for­man­sas – Mo­des­to Mu­sorgs­kio „Pa­ro­dos pa­veiks­lė­liai“ (pa­gal Vik­to­ro Hart­ma­no kū­ry­bą).

Fes­ti­va­lio dai­li­nin­kų ce­chas rugp­jū­čio 8, 9, 10 die­no­mis dirbs Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio so­de prie „Laip­tų ga­le­ri­jos“. Vie­ša­me ple­ne­re „Mė­ly­na ir ki­tos dvi spal­vos“ lau­kia­mi vi­si šiau­lie­čiai, mies­to sve­čiai.

Fes­ti­va­lis pri­pil­dys ir Šiau­lių šv. Jur­gio baž­ny­čios erd­ves – rugp­jū­čio 9 d. 18 val. vyks kon­cer­tas „Me­nų pa­ky­lė­ti“ su Vals­ty­bi­niu Vil­niaus kvar­te­tu, so­lis­te As­ta Krikš­čiū­nai­te.

Fes­ti­va­lio pa­ro­dos, kon­cer­tai per­si­kels ir į Ža­ga­rę, Jo­niš­kį.

Rugp­jū­čio 11 die­ną 17 val. Jo­niš­kio Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je fes­ti­va­lį vai­ni­kuos dai­lės kla­si­ko Au­gus­ti­no Sa­vic­ko (1919–2012) pa­ro­da ir Čiur­lio­nio kvar­te­to kon­cer­tas.