Šiauliuose sutikti "Trophy" diviziono čempionai

Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos nuo­tr.
Su per­ga­le "Trop­hy" di­vi­zio­ne į Šiau­lius su­grį­žu­sius Lie­tu­vos reg­bio-7 rink­ti­nės žai­dė­jus svei­ki­no bū­rys ger­bė­jų ir ar­ti­mų­jų.
Eu­ro­pos čem­pio­na­to "Trop­hy" di­vi­zio­ne trium­fa­vu­sią ir po tre­jų me­tų per­trau­kos į eli­ti­nį "Grand Prix" di­vi­zio­ną su­grį­žu­sią Lie­tu­vos vy­rų reg­bio-7 rink­ti­nę Šiau­liuo­se, reg­bio sta­dio­ne, pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę pa­si­ti­ko bū­rys ger­bė­jų ir ar­ti­mų­jų. Prieš tai reg­bi­nin­kai pa­si­tik­ti Vil­niaus oro uos­te.

Lie­tu­vos regbi­nin­kai ke­lią link čem­pio­nų tau­rės ir bi­lie­to į ki­tų me­tų eli­ti­nį "Grand Prix" di­vi­zio­ną p­ra­dė­jo bir­že­lio 15–16 die­no­mis Zag­re­be (Kroa­ti­ja) su­reng­ta­me pir­ma­ja­me "Trop­hy" di­vi­zio­no eta­pe. Ja­me Pat­ric­ko Ros­so-Al­le­no auk­lė­ti­niai užė­mė tre­čią­ją vie­tą.

Po sa­vai­tės įvy­ku­sia­me ant­ra­ja­me eta­pe Bos­ni­jo­je ir Her­ca­go­vi­no­je mū­sų ša­lies rink­ti­nei rei­kė­jo ne tik užim­ti pir­mą­ją vie­tą, bet dar iki fi­na­lo įveik­ti pa­grin­di­nius kon­ku­ren­tus ko­vo­je dėl čem­pio­nų ti­tu­lo – bel­gus. Lie­tu­viai šią už­duo­tį įvyk­dė pus­fi­na­ly­je (21:15), o fi­na­le bu­vo įveik­ti ir uk­rai­nie­čiai (24:19).

Su­su­ma­vus dvie­jų eta­pų re­zul­ta­tus, Lie­tu­vos rink­ti­nė kar­tu su uk­rai­nie­čiais ir bel­gais su­rin­ko po 36 taš­kus, ta­čiau dėl ge­res­nio pel­ny­tų ir pra­leis­tų įvar­čių skir­tu­mo lie­tu­viai ta­po šių me­tų "Trop­hy" di­vi­ziono čem­pio­nais.

Iš­ko­vo­ję pir­mą­ją vie­tą, mū­sų ša­lies ma­žo­jo reg­bio rink­ti­nės at­sto­vai kar­tu pel­nė ir ke­lia­la­pį į olim­pi­nį at­ran­kos tur­ny­rą Pran­cū­zi­jo­je. Turnyras bus ren­gia­mas lie­pos 13–14 die­no­mis Ko­lom­jė mies­te. Į eli­ti­nį "Grand Prix" di­vi­zio­ną ki­tais me­tais lie­tu­viai grįš pir­mą kar­tą nuo 2016-ųjų.

"La­bai di­džiuo­juo­si bū­da­mas šių vy­ru­kų tre­ne­ris. Vis dar jau­čiuo­si lyg sap­ne. Da­bar rei­kia šiek tiek lai­ko, kad nu­si­sto­vė­tų emo­ci­jos", – sa­kė čem­pio­nų tre­ne­ris Pat­ric­kas Ros­sas-Al­le­nas.

"Ši per­ga­le bu­vo kaž­kas ne­ti­kė­to. Pir­ma­ja­me eta­pe ne­nu­ke­lia­vo­me iki fi­na­lo, ta­čiau ant­ra­ja­me tu­re vi­si su­si­kau­pė­me ir tu­rė­jo­me vie­ną tiks­lą – lai­mė­ti. Tu­rė­jo­me nu­ke­liau­ti iki fi­na­lo. Tą ir pa­da­rė­me. Bu­vo sun­ku tuo pa­ti­kė­ti", – kal­bė­jo vie­nas iš ko­man­dos ly­de­rių Jo­nas Mi­kal­čius.