"Regbio akademijos-Vairo" komanda laimėjo pirmajame ture

Vi­tos ir And­riaus JEV­TU­ŠEN­KŲ nuo­tr.
Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nių (14–15 me­tų) reg­bio čem­pio­na­to I tu­ras, ku­ria­me nu­ga­lė­jo Šiau­lių "Reg­bio aka­de­mi­jos-Vai­ro" ko­man­da.

Šiau­liuo­se vy­ko Lie­tu­vos jau­nių (14–15 me­tų) reg­bio čem­pio­na­to I tu­ras, ku­ria­me da­ly­va­vo sep­ty­nios ko­man­dos iš Šiau­lių, Vil­niaus, Pa­ne­vė­žio ir Kau­no.

I tu­ro nu­ga­lė­to­ja ta­po Šiau­lių "Reg­bio aka­de­mi­jos-Vai­ro" ko­man­da. Ji pus­fi­na­ly­je 26:0 nu­ga­lė­jo Kau­no "SM Tau­rą-Ąžuo­lą", o fi­na­le 19:14 įvei­kė Šiau­lių "Reg­bio aka­de­mi­jos-Zok­nių" ko­man­dą.

Tre­čią­ją vie­tą užė­mė "SM Tau­ras-Ąžuo­las", ku­ris ma­ža­ja­me fi­na­le 22:10 nu­ga­lė­jo Vil­niaus "SM Tau­ro-VRA" klu­bą.

Re­zul­ta­ty­viau­siu žai­dė­ju pri­pa­žin­tas 35 tašk­us pel­nęs Da­nie­lius Ge­čus iš "Reg­bio aka­de­mi­jos-Zok­nių" eki­pos.