Regbio ir žolės riedulio akademiją palieka ilgametis direktorius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Sva­jū­nas Mi­kal­čius pa­si­rin­ko išei­ti iš dar­bo, bet ne­bend­ra­dar­biau­ti su klu­bo "Gint­ra" pre­zi­den­tu.

Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Sva­jū­nas Mi­kal­čius įstai­gai va­do­vau­ja pa­sku­ti­nę sa­vai­tę. Atos­to­gau­jan­tį mies­to me­rą pa­va­duo­jan­tis vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius jau pa­si­ra­šė po­tvar­kį at­leis­ti S. Mi­kal­čių iš pa­rei­gų nuo rugp­jū­čio 9 die­nos jam pa­čiam pra­šant.

Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­ja prieš me­tus dar va­di­no­si spor­to mo­kyk­la „Kle­vas“. S. Mi­kal­čius jo­je dir­bo nuo 2000 me­tų. iš pra­džių tre­ne­riu, po ke­lių me­tų ta­po di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ir be­veik 12 me­tų iš­dir­bo spor­to mo­kyk­los va­do­vu.

Pak­laus­tas, ko­dėl pa­lie­ka aka­de­mi­ją, di­rek­to­rius bu­vo konk­re­tus: „Per va­do­vų ver­ti­ni­mą aš su­si­lau­kiau iš sky­riaus ve­dė­jo prie­kaiš­tų dėl blo­go dar­bo – pra­sto bend­ra­vi­mo su „Gint­ros“ klu­bo pre­zi­den­tu Gin­ta­ru Ra­da­vi­čiu­mi. Aš pa­sa­kiau, kad su žmo­nė­mis, ku­rie yra nu­si­kal­tę ir gal­būt grobs­to mies­to biu­dže­tą, aš sten­giuo­si ne­bend­ra­dar­biau­ti. Jų už­duo­ties įvyk­dy­ti ne­ga­liu, to­dėl pa­si­rin­kau išei­ti iš dar­bo“.

Pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti šią si­tua­ci­ją pa­rei­gas pa­lie­kan­tis va­do­vas ne­pa­no­ro.

1996 me­ta­si G. Ra­da­vi­čius ga­lu­ti­ne ir ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi bu­vo nu­teis­tas už pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi val­dant Šiau­lių are­ną.

Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas ne­la­bai no­rė­jo su­tik­ti su išei­nan­čio va­do­vo ar­gu­men­tais. Jis ak­cen­ta­vo, kad va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sio įstai­gų va­do­vų ver­ti­ni­mo me­tu S. Mi­kal­čiaus dar­bas bu­vo įver­tin­tas la­bai ge­rai ir už tai jis ga­vo pa­pil­do­mą kin­ta­mo­sios da­lies at­ly­gi­ni­mą.

„Mes pa­si­ge­do­me di­rek­to­riaus bend­ra­dar­bia­vi­mo su klu­bu, ku­ria­me yra ko­man­da, da­ly­vau­jan­ti Eu­ro­pos pir­me­ny­bė­se. Ko­man­da yra rep­re­zen­ta­ci­nė, at­sto­vau­ja mies­tą ir jai pui­kiai se­ka­si Eu­ro­pos tau­rės var­žy­bo­se. Keis­tai at­ro­do, kai vis­kas su­ve­da­ma į vie­ną as­me­nį. Tai tie­siog dar­bi­nis gin­čas. Mo­kyk­lo­je ren­gia­mi jau­ni spor­ti­nin­kai, jie ir tu­ri pa­tek­ti į rep­re­zen­ta­ci­nes ko­man­das“, – ko­men­ta­vo G. Ja­siū­nas.

Me­ro pa­va­duo­to­jas D. Griš­ke­vi­čius sa­kė, kad kol kas Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jai lai­ki­nai va­do­vaus Šiau­lių spor­to cent­ro „Du­by­sa“ di­rek­to­rius Ai­va­ras Stroc­kis.