Regbio ir žolės riedulio akademiją palieka ilgametis direktorius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Sva­jū­nas Mi­kal­čius pa­si­rin­ko išei­ti iš dar­bo, bet ne­bend­ra­dar­biau­ti su klu­bo "Gint­ra" pre­zi­den­tu.

Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Sva­jū­nas Mi­kal­čius įstai­gai va­do­vau­ja pa­sku­ti­nę sa­vai­tę. Atos­to­gau­jan­tį mies­to me­rą pa­va­duo­jan­tis vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius jau pa­si­ra­šė po­tvar­kį at­leis­ti S. Mi­kal­čių iš pa­rei­gų nuo rugp­jū­čio 9 die­nos jam pa­čiam pra­šant.

Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­ja prieš me­tus dar va­di­no­si spor­to mo­kyk­la „Kle­vas“. S. Mi­kal­čius jo­je dir­bo nuo 2000 me­tų. iš pra­džių tre­ne­riu, po ke­lių me­tų ta­po di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju ir be­veik 12 me­tų iš­dir­bo spor­to mo­kyk­los va­do­vu.

Pak­laus­tas, ko­dėl pa­lie­ka aka­de­mi­ją, di­rek­to­rius bu­vo konk­re­tus: „Per va­do­vų ver­ti­ni­mą aš su­si­lau­kiau iš sky­riaus ve­dė­jo prie­kaiš­tų dėl blo­go dar­bo – pra­sto bend­ra­vi­mo su „Gint­ros“ klu­bo pre­zi­den­tu Gin­ta­ru Ra­da­vi­čiu­mi. Aš pa­sa­kiau, kad su žmo­nė­mis, ku­rie yra nu­si­kal­tę ir gal­būt grobs­to mies­to biu­dže­tą, aš sten­giuo­si ne­bend­ra­dar­biau­ti. Jų už­duo­ties įvyk­dy­ti ne­ga­liu, to­dėl pa­si­rin­kau išei­ti iš dar­bo“.

Pla­čiau pa­ko­men­tuo­ti šią si­tua­ci­ją pa­rei­gas pa­lie­kan­tis va­do­vas ne­pa­no­ro.

1996 me­ta­si G. Ra­da­vi­čius ga­lu­ti­ne ir ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi bu­vo nu­teis­tas už pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi val­dant Šiau­lių are­ną.

Spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­ta­ras Ja­siū­nas ne­la­bai no­rė­jo su­tik­ti su išei­nan­čio va­do­vo ar­gu­men­tais. Jis ak­cen­ta­vo, kad va­sa­rio mė­ne­sį vy­ku­sio įstai­gų va­do­vų ver­ti­ni­mo me­tu S. Mi­kal­čiaus dar­bas bu­vo įver­tin­tas la­bai ge­rai ir už tai jis ga­vo pa­pil­do­mą kin­ta­mo­sios da­lies at­ly­gi­ni­mą.

„Mes pa­si­ge­do­me di­rek­to­riaus bend­ra­dar­bia­vi­mo su klu­bu, ku­ria­me yra ko­man­da, da­ly­vau­jan­ti Eu­ro­pos pir­me­ny­bė­se. Ko­man­da yra rep­re­zen­ta­ci­nė, at­sto­vau­ja mies­tą ir jai pui­kiai se­ka­si Eu­ro­pos tau­rės var­žy­bo­se. Keis­tai at­ro­do, kai vis­kas su­ve­da­ma į vie­ną as­me­nį. Tai tie­siog dar­bi­nis gin­čas. Mo­kyk­lo­je ren­gia­mi jau­ni spor­ti­nin­kai, jie ir tu­ri pa­tek­ti į rep­re­zen­ta­ci­nes ko­man­das“, – ko­men­ta­vo G. Ja­siū­nas.

Me­ro pa­va­duo­to­jas D. Griš­ke­vi­čius sa­kė, kad kol kas Šiau­lių reg­bio ir žo­lės rie­du­lio aka­de­mi­jai lai­ki­nai va­do­vaus Šiau­lių spor­to cent­ro „Du­by­sa“ di­rek­to­rius Ai­va­ras Stroc­kis.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-08-06 / 09:35
1996 metais Šiaulių arenos dar nebuvo, na gal tik Vidos galvoje brandinosi.
Absurdų absurdas    Ant, 2019-08-06 / 10:02
ką galima pasakyti daugiau, jei toks žmogus priverstas ieškotis darbo kitur?
Nesuprantama    Ant, 2019-08-06 / 10:26
Nesuprantama,kodėl sąžiningi ir gerai dirbantys žmonės turi palikti darbo vietą.Dirbo gerai ir mokyklos mokiniai gerbė ir mylėjo. Labai vertino.Buvo vaikams pavyzdys.Ir komandos varžybose laimėdavo prizines vietas. Matyt Radavičiui neleido švaistyti valstybės lėšų, savo naudai.Todėl ir nereikalingas,kad nesidalino.
nu jo    Ant, 2019-08-06 / 11:19
Pasirodo, vien už tai, kad nebendrauji su "pateptuoji" , gali būti priverstas išeiti iš darbo. Stebuklai.
miestietis    Ant, 2019-08-06 / 11:43
Gal labai nesuklysiu pasakydamas, kad Svajūnas truputį karščiuojasi darydamas tokius žingsnius, tuo griaudamas savo karjerą. Gal jis ir teisus dėl požiūrio į arenos vadą, ir čia jo gerbtinas apsisprendimas, bet bendrauti vistiek reikia dėl savo tarnybinių pareigų. Reikia suprasti- arenos vadas nėra kriminalinis nusikaltėlis, o tik kaltas dėl finansinių- darbinių reikalų, dėl kurių labai dažnas verslininkas turi reikalų su Temide, tuo labiau, jog visas, pabrėžiu- visas, prielaidas ir sąlygas kombinuoti, suteikė tuometiniai savivaldybės vadovai- patys žinote kas tais laikais karaliavo genadiškai ir damuliškai.
Šiauliai    Ant, 2019-08-06 / 23:27
Taip jau gyvenime bùna. Saźinè ir teisybè bùna sutrypta. Labai apgailestaujama kai toks puikus vadovas ir nuostabus zmogus dar geresnis psichologas turi trauktis ir duoti kelia kitiems.
kraštietė    Tre, 2019-08-07 / 15:52
Iš postų patys neišeina, o į valdžios pastabas reikia reaguoti (jos iš visuomenės poreikių ateina). Futbolo ir plaukimo direktoriai, kiek pamenu, per teismus kovojo, kad sugrįžtų. Taigi, panašu, kad susirado geresnę vietelę, o išeidamas dar pakeršyti sugalvojo. Nepadoru, pats savo vardą susiteršė.
kraštietei    Tre, 2019-08-07 / 16:21
Parašėt, nes kilo noras parašyti, o kad nesąmonę suraitėt, tai net nepamastėt. Ir kam jis čia keršija? Gal Gintarui? Nieko sau kerštas, net juokinga skaityti tokias nesąmones.
kraštietė    Tre, 2019-08-07 / 23:45

In reply to by kraštietei

Smagu, kad kažkam juokinga. Sutinku, gal ir ne keršija , matyt, tik sąskaitas suveda, pasinaudodamas viešumu. Ir iš komentarų "gausos" atrodo, kad niekam tai ir nerūpi. Tai gal ir nediskutuokim.
Antanas    Sek, 2019-08-11 / 11:43
Šis žmogus visiškai nesiskaite su treneriais, kurie pareikšdavo savo nuomone direktoriui dėl sporto strategijos, ūkiniu SM reikalų ir tt Kėlė viena sporto šaka - regbi , zoles riedulis jam buvo antraeilis dalykas ir treneriu darbo valandas skirdavo regbiui ... Atleido daug zoles riedulio specialistu, treneriu , kurie atidavė visa gyvenimą mylimai sporto sakai, paprasčiausiai jam , kaip visagaliui , jie maiše ... Nesuprantamas ir nepaaiškinamas puikios zoles riedulio specialistės Irinos Dildienes atleidimas iš darbo ?! Galu gale atsiminkite jo konfliktus su miesto regbio klubais, stabdymas ir gesinimas zoles riedulio klubu veikla, viską perimant į savo rankas... Direktorius neturėjo jokio autoriteto tarp treneriu ir sporto sakos aktyvistu, visuomeninku, taip ir priėjo liepto gala pats.. Šalies regbio ir zoles riedulio federacijos jokių komentaru nepareiškė dėl šio “puikaus ir sąžiningo organizatoriaus “ išėjimo iš darbo, manau ir nebus ...
Mindaugas    Pen, 2019-09-06 / 11:57
Ne toks sąžiningas, seniai laukiau kada jį pakeis. Negali būti direktorius vienos sporto atstovas kaip jis mylėjo tik regbį. Šiauliai buvo žolės riedulio miestas, o jis jį beveik sunaikino. Pasižiūrėkit s.m klevas internetinį puslapį vien tik regbis,o kur žoles riedulys. Nėra informacijos apie varžybas, rezultatus. Linkiu naujam direktoriui mylėti visas sporto šakas vienodai. Sėkmes. O kad negali dirbti su teistais tai kaip jo pavaduotojas ūkio reikalais.
uzsienietis    Pen, 2020-02-21 / 06:19
siulau visus sportininkus atleisti.....vistiek naudos is ju nera.ir ydarbinti saltkalvius.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.