Lietuvos regbio rinktinė debiutą "Trophy" divizione baigė pralaimėjimu

Vi­tos ir And­riaus JEV­TU­ŠEN­KŲ nuo­tr.
Lie­tu­vos vy­rų reg­bio rink­ti­nė (ža­lia ap­ran­ga) Eu­ro­pos čem­pio­na­to di­vi­zio­ne "Trop­hy" šeš­ta­die­nį Pa­ne­vė­žy­je 3:50 (3:24) pra­lai­mė­jo šio di­vi­zio­no vi­ce­čem­pio­nei Ny­der­lan­dų ko­man­dai.

Eks­pe­ri­men­ti­nės su­dė­ties Lie­tu­vos vy­rų reg­bio rink­ti­nė ga­vo ver­tin­gų pa­mo­kų ir pra­lai­mė­ji­mu bai­gė de­biu­ti­nį se­zo­ną ant­ra­ja­me pa­gal pa­jė­gu­mą Eu­ro­pos čem­pio­na­to di­vi­zio­ne – "Trop­hy".

Pas­ku­ti­nė­se šio cik­lo rung­ty­nė­se lie­tu­viai šeš­ta­die­nį Pa­ne­vė­žy­je 3:50 (3:24) pra­lai­mė­jo šio di­vi­zio­no vi­ce­čem­pio­nei Ny­der­lan­dų ko­man­dai.

Šio­se rung­ty­nė­se Lie­tu­vos ko­man­dos su­dė­ty­je bu­vo net sep­ty­ni nau­jo­kai, o iš vi­so ne­ga­lė­jo žais­ti net 16 pa­grin­di­nės su­dė­ties žai­dė­jų, ku­rie su reg­bio-7 rink­ti­ne ruo­šia­si Eu­ro­pos čem­pio­na­to eta­pams Kroa­ti­jo­je bei Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je.

Jau pir­mo­sio­mis rung­ty­nių mi­nu­tė­mis olan­dai at­li­ko rei­dą kai­riuo­ju kraš­tu ir iš­si­ver­žė į prie­kį. Vė­liau sėk­min­ga ata­ka at­sa­kė ir lie­tu­viai. Mū­siš­kiai iš pa­to­gios pa­dė­ties pa­si­rin­ko rea­li­zuo­ti bau­dos smū­gį ir jį tiks­liai at­li­ko Dai­nius Ta­mo­liū­nas. Vė­liau olan­dai pa­de­monst­ra­vo sa­vo meist­riš­ku­mą ir ata­ka­vo be­veik be klai­dų, taip įgy­da­mi 21 taš­ko pra­na­šu­mą (24:3).

Ant­ra­ja­me kė­li­ny­je bu­vo at­lik­ta daug kei­ti­mų ir Lie­tu­vos rink­ti­nė di­džiau­sią dė­me­sį sky­rė jau­ni­mo iš­ban­dy­mui. Per pa­sku­ti­nes 20 rung­ty­nių mi­nu­čių Ny­der­lan­dų rink­ti­nė su­ren­gė ke­le­tą sėk­min­gų ata­kų ir pa­di­di­no per­sva­rą. Rung­ty­nių pa­bai­go­je lie­tu­viai su­ge­bė­jo pri­spaus­ti ka­muo­lį įskai­ti­nia­me plo­te, bet Kęs­tu­tis Kar­baus­kas prieš pel­ny­da­mas taš­kus už­my­nė šo­ni­nę li­ni­ją.

"Esa­me lai­min­gi, kad ga­lė­jo­me de­biu­tuo­ti rink­ti­nė­je. Žai­di­mas bu­vo sma­gus. Pa­ma­tė­me, kad grei­čiai vi­sai ki­to­kie ne­gu bu­vo­me įpra­tę. Ko­man­da yra vi­siš­kai nau­ja, to­dėl rei­kia ge­res­nio su­si­žai­di­mo. Bu­vo­me sep­ty­ni nau­jo­kai, to­dėl rei­kia darniau žaisti. Vi­sa ki­ta ateis su lai­ku", – kal­bė­jo rink­ti­nė­je de­biu­ta­vęs Vil­niaus "Ge­le­ži­nio vil­ko" at­sto­vas Lau­ry­nas Mar­cin­kus.

Tuo tar­pu prie Lie­tu­vos rink­ti­nės tre­ne­rių šta­bo pri­si­jun­gęs Ita­li­jo­je rung­ty­niau­jan­tis Mant­vy­das Tve­ra­ga tei­gė, kad reg­bis su­si­de­da iš pa­pras­tų de­ta­lių, bet svar­bi kiek­vie­na pa­mo­ka.

"Reg­bis yra pa­pras­tas spor­tas – jei­gu tu pra­lai­mi dvi­ko­vas vie­nas prieš vie­ną, tai tu pra­lai­mi rung­ty­nes. Tai yra tech­ni­niai da­ly­kai. Jei­gu ne­su­ge­ba­me su­gau­ti žmo­nių, tai ne­ga­li­me nie­ko pa­da­ry­ti. Rei­kia pa­ge­rin­ti iš­me­ti­mus iš už­ri­bio, nes tai ga­li pa­ge­rin­ti si­tua­ci­ją. Ži­no­ma, kad tai ne­bu­vo mū­sų stip­riau­sia su­dė­tis, bet vi­si at­sto­vau­ja­me Lie­tu­vai ir no­ri­me tik lai­mė­ti", – kal­bė­jo M. Tve­ra­ga.

Lie­tu­vos rink­ti­nė, pir­mą kar­tą žai­du­si šia­me di­vi­zio­ne, su vie­na per­ga­le ir ke­tu­riais pra­lai­mė­ji­mais (5 tšk.) užė­mė penk­tą­ją vie­tą ir įgy­ven­di­no svar­biau­sią tiks­lą – iš­li­ko "Trop­hy" di­vi­zio­ne. Ja­me nu­ga­lė­jo ir į eli­ti­nį di­vi­zio­ną pa­te­ko Por­tu­ga­li­ja (25 tšk.). Ny­der­lan­dai (18 tšk.) užė­mė ant­rą­ją vie­tą.