Šiaulių pietiniame valdžia kratosi medkirčių etiketės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nau­jai įren­gia­mos aikš­te­lės au­to­mo­bi­liams atė­mė iš me­džių da­lį šak­nų. Kai ku­riems me­džiams jos už­den­gia­mos spe­cia­lia me­džia­ga.
Ap­ri­mus aist­roms dėl se­nų­jų Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pų, ne­su­ta­ri­mai per­si­kė­lė į pie­ti­nį ra­jo­ną. Lie­po­rių-Šven­tu­pio se­niū­nai­tis Vy­tau­tas Ka­bai­la feis­bu­ke pa­si­da­li­jo nuo­trau­ko­mis. Jo­se – nau­jai įren­gia­mos sto­vė­ji­mo aikš­te­lės Til­žės gat­vė­je, užau­gę me­džiai ne­nu­kirs­ti, ta­čiau stip­riai ap­ka­po­tos jų šak­nys. Mies­to val­džia ban­do kra­ty­tis med­kir­čių eti­ke­čių ir pa­si­ža­da ste­bė­ti ap­ge­nė­tus me­džius.

"Ap­kir­po" šak­nis

"Šiau­liuo­se ša­lia Til­žės gat­vės, Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ne, au­go ir nie­kam neužk­liu­vo re­to gro­žio kle­vas. Bet me­džių skriau­di­mo ma­ni­ja mies­te ne­pa­len­kė ir šio me­džio", – ra­šo V. Ka­bai­la.

Jis nu­ro­do, kad me­džiui pa­lik­tas ne dau­giau kaip vie­nas kvad­ra­ti­nis met­ras pie­vos, to­dėl nu­kirs­tos pen­kis-sep­ty­nis met­rus be­si­drie­ku­sios kle­vo šak­nys.

V. Ka­bai­la gy­ve­na prie­šais nau­jai įren­gia­mas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les. Pas­te­bė­jęs "ap­kar­py­tas" šak­nis, jas nu­fo­tog­ra­fa­vo, įdė­jo į feis­bu­ką.

Se­niū­nai­tis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad gy­ven­to­jams nau­jos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos – rei­ka­lin­gos. Au­to­mo­bi­liai da­bar sto­vi ir ant kie­mo ša­li­gat­vių. Ta­čiau V. Ka­bai­lą ne­ra­mi­na įren­giant vie­tas ža­lo­ja­mi me­džiai.

"Žmo­nės ar­ba ne­gal­vo­ja nie­ko, ar kom­pe­ten­ci­jos trūks­ta apie vai­ruo­to­jų ir gy­ven­to­jų po­rei­kius", – sa­ko V. Ka­bai­la.

Šiau­lie­tis iš­kvie­tė po­li­ci­ją. At­vy­kę pa­rei­gū­nai pa­klau­sė, ar bus krei­pia­ma­si į Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ją. Krei­pė­si, to­dėl po­li­ci­ja jo­kių veiks­mų ne­siė­mė.

Pir­ma­die­nį Lie­po­rių-Šven­tu­pio se­niū­nai­tis pa­ra­šė raš­tus Šiau­lių me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui ir ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kui Rai­mon­dui Šiukš­te­riui.

Iš nie­kur at­sa­ky­mo į raš­tus ne­ga­vęs.

Tie­sa, A. Vi­soc­kas so­cia­li­nia­me tink­le ant­ra­die­nį pa­si­da­li­no V. Ka­bai­los įra­šu ir pri­dė­jo: "Sa­vi­val­dy­bė sie­kė iš­sau­go­ti me­džius. Da­bar au­to vie­tų bus ma­žiau, bet bus iš­sau­go­ti me­džiai. Tai yra fak­tas. "Me­džių my­lė­to­jai" nie­ko ne­ban­dė su­ži­no­ti ir mus už no­rą iš­sau­go­ti me­džius va­di­na me­džių žu­di­kais."

Po pa­si­da­li­ni­mu vie­nas šiau­lie­tis klau­sė: "Iš­sau­go­jot, kad nu­ka­po­tų šak­nis ir vi­si pa­ma­ty­tų, kad po sta­ty­bų nu­džiū­na?"

Me­ras at­sa­kė: "Ti­ki­mės, jog jie iš­gy­vens. Ly­giai toks pat vaiz­das bū­tų Bul­va­re. Aš ma­ny­čiau, jog šiuo at­ve­ju rei­kė­jo tą me­dį pjau­ti. Kad ir kaip sun­ku. Bet žmo­nės la­bai sten­gė­si ir pa­da­rė to­kį spren­di­mą."

Tre­čia­die­nį V. Ka­bai­la įkė­lė nuo­trau­kas su "ap­kar­py­to­mis" dar vie­no me­džio – lie­pos – šak­ni­mis.

"Ar­tė­jant mik­ro­ra­jo­no var­do 50-čiui, taip iš­reikš­da­mi sa­vo mei­lę ir at­si­da­vi­mą vie­tos gy­ven­to­jams, gar­sią­ją Lie­po­rių lie­pą nu­ta­rė pa­gerb­ti ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai", – ra­šė šiau­lie­tis.

Sten­gė­si me­džius iš­sau­go­ti

"Pa­ban­dė­me iš­sau­go­ti – ga­vo­me dau­giau kal­ti­ni­mų", – "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Jis pri­dū­rė, kad pro­jek­tuo­to­jai pir­mi­nia­me va­rian­te siū­lė aikš­te­lė­se su­for­muo­ti 249 vie­tas au­to­mo­bi­liams. Ta­čiau pa­va­sa­rį Sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šė ko­re­guo­ti pro­jek­tą ir iš­sau­go­ti 20 me­džių, tarp ku­rių – mi­nė­tie­ji kle­vas ir lie­pa. Įren­gia­mų vie­tų su­ma­žė­jo iki 226.

Vi­ce­me­ras pa­ti­ki­no, jog me­džių šak­nys, kad ne­nu­džiū­tų, da­bar už­deng­tos geo­teks­ti­le.

"Ar jis (kle­vas – aut. pa­st.) pa­tirs kaž­ko­kį pa­pil­do­mą stre­są? Aiš­ku, kad pa­tirs – ne­rei­kia ap­si­gau­di­nė­ti", – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius. Jis pa­pil­dė, kad, jei me­džiams bū­tų ski­ria­ma dau­giau plo­to, aikš­te­lė­se ne­ga­lė­tų pra­si­lenk­ti au­to­mo­bi­liai.

Vi­ce­me­ro tei­gi­mu, ap­ge­nė­tų me­džių si­tua­ci­ją ste­bės spe­cia­lis­tai.

Ar­ba au­to­mo­bi­liai, ar­ba me­džiai

Til­žės gat­vė­je iš vi­so at­si­ras iki 180 nau­jų vie­tų au­to­mo­bi­liams. Da­lis nau­jų aikš­te­lių kom­pen­suos pus­šim­tį bu­vu­sių sto­vė­ji­mo vie­tų Til­žės gat­vės kelk­raš­ty­je.

Ši gat­vė pri­klau­so B ka­te­go­ri­jai. To­kiuo­se ke­liuo­se au­to­mo­bi­lius lei­džia­ma sta­ty­ti izo­liuo­to­se aikš­te­lė­se ar­ba spe­cia­lio­se juos­to­se.

Sa­vi­val­dy­bė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ren­gia, nes dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams lie­ka vis ma­žiau vie­tos kie­muo­se sa­vo trans­por­to prie­mo­nėms. Vie­tų trūks­ta net ir pe­rė­mus nuo­mo­tas aikš­te­les.

"Di­džiau­sia dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­lų pro­ble­ma – au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos. Tai vi­sų mies­tų pro­ble­ma, ne išim­tis ir Šiau­liai", – tei­gė D. Griš­ke­vi­čius.

Vi­ce­me­ras tei­gė, kad to­liau Sa­vi­val­dy­bė spręs au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo pro­ble­mą Ra­sos ir Aukš­ta­ba­lio gat­vė­se.

"Ka­da vyks pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, gy­ven­to­jai tu­rės pa­tys priim­ti spren­di­mą, ko­kią ver­ty­bę pa­sii­ma: ar ža­lio­jo­je zo­no­je įsi­ren­gia sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ar pa­lie­ka vi­sus me­džius", – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius.

Skau­di­na "med­kir­čių" epi­te­tas

Vi­ce­me­ras sa­ko, kad su­si­rū­pi­nu­sie­ji me­džiais žei­džia spe­cia­lis­tus, va­din­da­mi juos med­kir­čiais. Jo žo­džiais, dau­giau­sia skun­dų Sa­vi­val­dy­bė gau­na bū­tent dėl ne­su­teik­tų lei­di­mų kirs­ti me­džius.

D. Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gat­vė­je Lie­po­riuo­se nebus leis­ta iš­kirs­ti vie­nos ei­lės lie­pų, esan­čių ga­ra­žų pu­sė­je.

Kirtimą vykdyti prašiusi bendrovė "Litgrid" argumentavo, kad me­džiai sto­vi ar­ti aukš­tos įtam­pos tink­lų ir pa­ten­ka į aukš­tos įtam­pos ap­sau­gos zo­ną. Taip ga­li kel­ti pa­vo­jų žmo­nių svei­ka­tai.

Feis­bu­ke apie įren­gia­mą aikš­te­lę ir ge­nė­ja­mus me­džius ra­šy­da­mas D. Griš­ke­vi­čius, no­rin­čiuo­sius kvie­tė pri­si­dė­ti prie me­džių so­di­ni­mo. "Ru­de­nį ga­lė­si­me nu­veik­ti pra­smin­gų dar­bų!" – ra­gi­no vi­ce­me­ras.

Gal me­ro pa­va­duo­to­jas jau tu­ri pla­ną, kas, kaip ir kur bus so­di­na­ma?

Jis at­sa­kė, kad tai – jo, kaip pi­lie­čio, pa­siū­ly­mas sa­vo lė­šo­mis pa­so­din­ti me­džių.

"Rei­kia ne tik žo­džiais tė­vy­nę my­lė­ti, bet ir konk­re­čiais dar­bais, – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius. – Ga­lė­si­me kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bę tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­klaus­ti, ku­rio­je vie­to­je ga­li­me so­din­ti. Ti­kiu, kad kaž­kiek me­džių pa­so­din­sim."

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­po­rių-Šven­tu­pio se­niū­nai­tis Vy­tau­tas Ka­bai­la ste­bi­si, ko­dėl me­džių šak­nims pa­lik­ta ne dau­giau nei vie­nas kvad­ra­ti­nis met­ras plo­to.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ne­sup­ran­ta su­si­rū­pi­nu­sių­jų me­džiais: "Pa­ban­dė­me iš­sau­go­ti – ga­vo­me dau­giau kal­ti­ni­mų."

Komentarai

Siaip    Pen, 2019-07-26 / 11:44
Siauliu valdzios knisimais jau turetu susirupinti STT, nes lesos svaistomos taip betiksliai, kad galima itarti arba visiska nekompetensija (peraugancia i idiotiskuma) arba pinigu plovima. Stai, kitoje puseje Iris parduotuves, knise, knise, tiese vamzdzius, priveze zemes, islygino, pasejo zole. Uzvakar rausia is naujo, zeme isveza, kazka kasa.
Irena    Pen, 2019-07-26 / 13:06
Kam reikejo vežti žemę, ją lyginti, sėti žolę, jei žinojo, kad ten bus įrenginėjamos mašinų st. aikštelės. Žmonės dirbo, jiems buvo mokamas atlyginimas.Kažkoks debilizmas
Siaulietis    Pen, 2019-07-26 / 13:07
Šiaulių valdžia geriausia per visa nepriklausomybes laikotarpi. Didžiausios sėkmės! Miestas pagaliau pradėjo vytis Vilnių ir Kauną.
Sandoris tarp „SPLIUS" ir „Cgates" neįvyks    Pen, 2019-07-26 / 16:14
Sandoris tarp „SPLIUS" ir „Cgates" neįvyks
dainu gatves gyventoja    Pen, 2019-07-26 / 18:20
Kas pagaliau pasalins tuos gremezdas konteinerius ,kurie darko zalia veja ir salia salygatvio isideste net trys.Kur zalieji???Kai masinos ratas ant zoles uzvaziuoja tuoj baudzia ,o cia net didziausi gremezdos darko zalia veja ,vaizda gadina.Pagal taisykles jie turi buti tik ne ant zoles
Šiaulietė    Šeš, 2019-07-27 / 11:32
Rūpestingieji „ medžių saugotojai”, gal jau baikit kabinėtis dėl medžių išsaugojimo!!! Jau koktu darosi... Džiaukimės, jog pagaliau pajudėjo mašinų parkavimo klausimas. Neliks senų medžių, bus nauji. Soduose, sodybose taip pat atnaujinam vaismedžius, vaiskrūmius, dekoratyvinius medelius ir t.t. Tad, nepersirūpinkite perdaug, visur turi būti balancas.
Grinkevičiaus g. 4 gyventojai    Sek, 2019-07-28 / 14:04
Šaunuoliai, kad ten daro auto stovėjimo aikštelę. Pagaliau išgirdo mus, gyventojus. Šitoj vietoj - reikėjo kirsti visus medžius. Šalia parkas, tai lai eina kabaila su visa savo šaika ten ir linksminasi, ten medžių užteks visiems. Dėkoju Grinkevičiaus g. 4 visų vairuojančių namo gyventojų vardu, ačiū Merui Artūrui Visockui, ačiū vicemerui Domui Griškevičiui už šitą labai reikalingą aikštelę.
Runkeliam, kuriem viskas tik į gerą    Pir, 2019-07-29 / 09:29
Slogu turėtų būti ir Šiaulių universitetui. Studentų čia sumažėjo 28 proc. Šiam universitetui taip pat nepavyko pritraukti tų studentų, kurie už studijas būtų pasirengę sumokėti patys. Pastarųjų sumažėjo net daugiau nei perpus – 58 proc.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.