Šiaulių pietiniame valdžia kratosi medkirčių etiketės

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nau­jai įren­gia­mos aikš­te­lės au­to­mo­bi­liams atė­mė iš me­džių da­lį šak­nų. Kai ku­riems me­džiams jos už­den­gia­mos spe­cia­lia me­džia­ga.
Ap­ri­mus aist­roms dėl se­nų­jų Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pų, ne­su­ta­ri­mai per­si­kė­lė į pie­ti­nį ra­jo­ną. Lie­po­rių-Šven­tu­pio se­niū­nai­tis Vy­tau­tas Ka­bai­la feis­bu­ke pa­si­da­li­jo nuo­trau­ko­mis. Jo­se – nau­jai įren­gia­mos sto­vė­ji­mo aikš­te­lės Til­žės gat­vė­je, užau­gę me­džiai ne­nu­kirs­ti, ta­čiau stip­riai ap­ka­po­tos jų šak­nys. Mies­to val­džia ban­do kra­ty­tis med­kir­čių eti­ke­čių ir pa­si­ža­da ste­bė­ti ap­ge­nė­tus me­džius.

"Ap­kir­po" šak­nis

"Šiau­liuo­se ša­lia Til­žės gat­vės, Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ne, au­go ir nie­kam neužk­liu­vo re­to gro­žio kle­vas. Bet me­džių skriau­di­mo ma­ni­ja mies­te ne­pa­len­kė ir šio me­džio", – ra­šo V. Ka­bai­la.

Jis nu­ro­do, kad me­džiui pa­lik­tas ne dau­giau kaip vie­nas kvad­ra­ti­nis met­ras pie­vos, to­dėl nu­kirs­tos pen­kis-sep­ty­nis met­rus be­si­drie­ku­sios kle­vo šak­nys.

V. Ka­bai­la gy­ve­na prie­šais nau­jai įren­gia­mas au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les. Pas­te­bė­jęs "ap­kar­py­tas" šak­nis, jas nu­fo­tog­ra­fa­vo, įdė­jo į feis­bu­ką.

Se­niū­nai­tis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, kad gy­ven­to­jams nau­jos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos – rei­ka­lin­gos. Au­to­mo­bi­liai da­bar sto­vi ir ant kie­mo ša­li­gat­vių. Ta­čiau V. Ka­bai­lą ne­ra­mi­na įren­giant vie­tas ža­lo­ja­mi me­džiai.

"Žmo­nės ar­ba ne­gal­vo­ja nie­ko, ar kom­pe­ten­ci­jos trūks­ta apie vai­ruo­to­jų ir gy­ven­to­jų po­rei­kius", – sa­ko V. Ka­bai­la.

Šiau­lie­tis iš­kvie­tė po­li­ci­ją. At­vy­kę pa­rei­gū­nai pa­klau­sė, ar bus krei­pia­ma­si į Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių gy­vo­sios gam­tos ap­sau­gos ins­pek­ci­ją. Krei­pė­si, to­dėl po­li­ci­ja jo­kių veiks­mų ne­siė­mė.

Pir­ma­die­nį Lie­po­rių-Šven­tu­pio se­niū­nai­tis pa­ra­šė raš­tus Šiau­lių me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui ir ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kui Rai­mon­dui Šiukš­te­riui.

Iš nie­kur at­sa­ky­mo į raš­tus ne­ga­vęs.

Tie­sa, A. Vi­soc­kas so­cia­li­nia­me tink­le ant­ra­die­nį pa­si­da­li­no V. Ka­bai­los įra­šu ir pri­dė­jo: "Sa­vi­val­dy­bė sie­kė iš­sau­go­ti me­džius. Da­bar au­to vie­tų bus ma­žiau, bet bus iš­sau­go­ti me­džiai. Tai yra fak­tas. "Me­džių my­lė­to­jai" nie­ko ne­ban­dė su­ži­no­ti ir mus už no­rą iš­sau­go­ti me­džius va­di­na me­džių žu­di­kais."

Po pa­si­da­li­ni­mu vie­nas šiau­lie­tis klau­sė: "Iš­sau­go­jot, kad nu­ka­po­tų šak­nis ir vi­si pa­ma­ty­tų, kad po sta­ty­bų nu­džiū­na?"

Me­ras at­sa­kė: "Ti­ki­mės, jog jie iš­gy­vens. Ly­giai toks pat vaiz­das bū­tų Bul­va­re. Aš ma­ny­čiau, jog šiuo at­ve­ju rei­kė­jo tą me­dį pjau­ti. Kad ir kaip sun­ku. Bet žmo­nės la­bai sten­gė­si ir pa­da­rė to­kį spren­di­mą."

Tre­čia­die­nį V. Ka­bai­la įkė­lė nuo­trau­kas su "ap­kar­py­to­mis" dar vie­no me­džio – lie­pos – šak­ni­mis.

"Ar­tė­jant mik­ro­ra­jo­no var­do 50-čiui, taip iš­reikš­da­mi sa­vo mei­lę ir at­si­da­vi­mą vie­tos gy­ven­to­jams, gar­sią­ją Lie­po­rių lie­pą nu­ta­rė pa­gerb­ti ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės po­li­ti­kai", – ra­šė šiau­lie­tis.

Sten­gė­si me­džius iš­sau­go­ti

"Pa­ban­dė­me iš­sau­go­ti – ga­vo­me dau­giau kal­ti­ni­mų", – "Šiau­lių kraš­tui" tei­gė me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius.

Jis pri­dū­rė, kad pro­jek­tuo­to­jai pir­mi­nia­me va­rian­te siū­lė aikš­te­lė­se su­for­muo­ti 249 vie­tas au­to­mo­bi­liams. Ta­čiau pa­va­sa­rį Sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šė ko­re­guo­ti pro­jek­tą ir iš­sau­go­ti 20 me­džių, tarp ku­rių – mi­nė­tie­ji kle­vas ir lie­pa. Įren­gia­mų vie­tų su­ma­žė­jo iki 226.

Vi­ce­me­ras pa­ti­ki­no, jog me­džių šak­nys, kad ne­nu­džiū­tų, da­bar už­deng­tos geo­teks­ti­le.

"Ar jis (kle­vas – aut. pa­st.) pa­tirs kaž­ko­kį pa­pil­do­mą stre­są? Aiš­ku, kad pa­tirs – ne­rei­kia ap­si­gau­di­nė­ti", – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius. Jis pa­pil­dė, kad, jei me­džiams bū­tų ski­ria­ma dau­giau plo­to, aikš­te­lė­se ne­ga­lė­tų pra­si­lenk­ti au­to­mo­bi­liai.

Vi­ce­me­ro tei­gi­mu, ap­ge­nė­tų me­džių si­tua­ci­ją ste­bės spe­cia­lis­tai.

Ar­ba au­to­mo­bi­liai, ar­ba me­džiai

Til­žės gat­vė­je iš vi­so at­si­ras iki 180 nau­jų vie­tų au­to­mo­bi­liams. Da­lis nau­jų aikš­te­lių kom­pen­suos pus­šim­tį bu­vu­sių sto­vė­ji­mo vie­tų Til­žės gat­vės kelk­raš­ty­je.

Ši gat­vė pri­klau­so B ka­te­go­ri­jai. To­kiuo­se ke­liuo­se au­to­mo­bi­lius lei­džia­ma sta­ty­ti izo­liuo­to­se aikš­te­lė­se ar­ba spe­cia­lio­se juos­to­se.

Sa­vi­val­dy­bė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ren­gia, nes dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams lie­ka vis ma­žiau vie­tos kie­muo­se sa­vo trans­por­to prie­mo­nėms. Vie­tų trūks­ta net ir pe­rė­mus nuo­mo­tas aikš­te­les.

"Di­džiau­sia dau­gia­bu­čių na­mų kvar­ta­lų pro­ble­ma – au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo vie­tos. Tai vi­sų mies­tų pro­ble­ma, ne išim­tis ir Šiau­liai", – tei­gė D. Griš­ke­vi­čius.

Vi­ce­me­ras tei­gė, kad to­liau Sa­vi­val­dy­bė spręs au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo pro­ble­mą Ra­sos ir Aukš­ta­ba­lio gat­vė­se.

"Ka­da vyks pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, gy­ven­to­jai tu­rės pa­tys priim­ti spren­di­mą, ko­kią ver­ty­bę pa­sii­ma: ar ža­lio­jo­je zo­no­je įsi­ren­gia sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ar pa­lie­ka vi­sus me­džius", – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius.

Skau­di­na "med­kir­čių" epi­te­tas

Vi­ce­me­ras sa­ko, kad su­si­rū­pi­nu­sie­ji me­džiais žei­džia spe­cia­lis­tus, va­din­da­mi juos med­kir­čiais. Jo žo­džiais, dau­giau­sia skun­dų Sa­vi­val­dy­bė gau­na bū­tent dėl ne­su­teik­tų lei­di­mų kirs­ti me­džius.

D. Griš­ke­vi­čius in­for­ma­vo, kad Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gat­vė­je Lie­po­riuo­se nebus leis­ta iš­kirs­ti vie­nos ei­lės lie­pų, esan­čių ga­ra­žų pu­sė­je.

Kirtimą vykdyti prašiusi bendrovė "Litgrid" argumentavo, kad me­džiai sto­vi ar­ti aukš­tos įtam­pos tink­lų ir pa­ten­ka į aukš­tos įtam­pos ap­sau­gos zo­ną. Taip ga­li kel­ti pa­vo­jų žmo­nių svei­ka­tai.

Feis­bu­ke apie įren­gia­mą aikš­te­lę ir ge­nė­ja­mus me­džius ra­šy­da­mas D. Griš­ke­vi­čius, no­rin­čiuo­sius kvie­tė pri­si­dė­ti prie me­džių so­di­ni­mo. "Ru­de­nį ga­lė­si­me nu­veik­ti pra­smin­gų dar­bų!" – ra­gi­no vi­ce­me­ras.

Gal me­ro pa­va­duo­to­jas jau tu­ri pla­ną, kas, kaip ir kur bus so­di­na­ma?

Jis at­sa­kė, kad tai – jo, kaip pi­lie­čio, pa­siū­ly­mas sa­vo lė­šo­mis pa­so­din­ti me­džių.

"Rei­kia ne tik žo­džiais tė­vy­nę my­lė­ti, bet ir konk­re­čiais dar­bais, – sa­kė D. Griš­ke­vi­čius. – Ga­lė­si­me kreip­tis į Sa­vi­val­dy­bę tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, pa­klaus­ti, ku­rio­je vie­to­je ga­li­me so­din­ti. Ti­kiu, kad kaž­kiek me­džių pa­so­din­sim."

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lie­po­rių-Šven­tu­pio se­niū­nai­tis Vy­tau­tas Ka­bai­la ste­bi­si, ko­dėl me­džių šak­nims pa­lik­ta ne dau­giau nei vie­nas kvad­ra­ti­nis met­ras plo­to.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius ne­sup­ran­ta su­si­rū­pi­nu­sių­jų me­džiais: "Pa­ban­dė­me iš­sau­go­ti – ga­vo­me dau­giau kal­ti­ni­mų."