„Šiaulių Monmartro Respublika“ kvies neskubėti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Fes­ti­va­lį "Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka" rek­la­muo­jan­čiuo­se fil­mu­kuo­se šar­min­gai vai­di­na Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­riai Mo­ni­ka Šal­ty­tė ir Juo­zas Bin­do­kas.
Rugp­jū­čio 7–11 die­no­mis Šiau­liuo­se su­si­lies dai­lė ir mu­zi­ka – vyks sep­ty­nio­lik­ta­sis fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“. Dai­lės fes­ti­va­lio ple­ne­re da­ly­vaus 25 dai­li­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Olan­di­jos ir Uk­rai­nos, fes­ti­va­lis pa­sieks Jo­niš­kį bei Ža­ga­rę. Fes­ti­va­lio „vi­ni­mi“ or­ga­ni­za­to­riai va­di­na švie­sos ir mu­zi­kos per­for­man­sus su vi­deop­ro­jek­ci­jo­mis „Mon­mart­ro nak­ty­se“.

Di­džiuo­ja­si dai­li­nin­kais

Va­kar fes­ti­va­lį Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­re „Laip­tų ga­le­ri­ja“ pri­sta­tė ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė, ga­le­ri­jos ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Ri­čar­das Ja­ku­tis, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Žmo­nių ge­ro­vės ir ug­dy­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Le­saus­kie­nė bei šio de­par­ta­men­to Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė.

Šie­met fes­ti­va­lis bu­vo pa­skelb­tas rep­re­zen­ta­ci­niu mies­to ren­gi­niu, jam or­ga­ni­zuo­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė sky­rė 19 400 eu­rų. Dar 9 300 eu­rų fes­ti­va­lis ga­vo iš Kul­tū­ros ta­ry­bos.

Fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“ vyks sep­ty­nio­lik­tą­jį kar­tą, tad, pa­sak J. Ali­šaus­kie­nės, tu­ri ir aiš­kų for­ma­tą, ir tiks­li­nę au­di­to­ri­ją. Ga­le­ri­jos di­rek­to­rė ak­cen­ta­vo, kad fes­ti­va­lis – dai­lės, net ir mu­zi­ki­niai va­ka­rai bus su­sie­ti su dai­le.

Pir­mą kar­tą fes­ti­va­lio ple­ne­re da­ly­vaus 25 dai­li­nin­kai iš ke­tu­rių ša­lių: Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Uk­rai­nos, Olan­di­jos.

„To­kio ly­gio dai­li­nin­kų, man at­ro­do, Šiau­liuo­se dar nė­ra bu­vę“, – džiau­gė­si J. Ali­šaus­kie­nė. Dau­gu­ma kū­rė­jų at­vyks­ta iš Vil­niaus – Da­lia Kas­čiū­nai­tė, Ri­čar­das Bart­ke­vi­čius, Gin­ta­ras Pa­le­mo­nas Ja­no­nis, Ži­vi­lė Ja­su­ty­tė, Gied­rė Riš­ku­tė ir ki­ti.

Iš Uk­rai­nos at­vyks­ta dai­li­nin­kas, ta­py­to­jas, gra­fi­kas, kny­gų di­zai­ne­ris Mat­vei Vais­berg. Po ple­ne­ro Šiau­liuo­se dai­li­nin­kas skris į Niu­jor­ką, kur bus pri­sta­ty­ta jo 28 pa­veiks­lų pa­ro­da "Sie­na", skir­ta Mai­da­nui. Pa­sak R. Ja­ku­čio, dai­li­nin­kas už šį kū­ri­nį yra ga­vęs vi­sas Uk­rai­nos pre­mi­jas.

„Ko­lek­ci­nin­kams gar­bė tu­rė­ti jo pa­veiks­lą“, – dai­li­nin­ką įver­ti­no R. Ja­ku­tis.

Kar­tu su M. Vais­berg fes­ti­va­ly­je da­ly­vaus ir gar­si Uk­rai­nos me­no­ty­ri­nin­kė Iri­na Žmu­liu­ki­na bei pei­za­žis­tas, dai­li­nin­kas ir is­to­ri­kas Oleg Pron­ten­ko.

Šiau­liams at­sto­vaus Gra­ži­na Ar­laus­kai­tė-Ving­rie­nė, Si­gi­tas Pran­cui­tis, Ire­na ir Vi­lius Šliu­že­liai, Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė.

Ren­gi­niai ir erd­vės

Pa­sak J. Ali­šaus­kie­nės, „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“ yra ne­sku­bė­ji­mo fes­ti­va­lis: dai­lei ir kla­si­ki­nei mu­zi­kai rei­kia ra­maus su­sto­ji­mo, su­ge­bė­ti ki­tą ma­ty­ti ir klau­sy­ti.

Fes­ti­va­lis rugp­jū­čio 7 die­ną pra­si­dės teat­ra­li­zuo­tu ati­da­ry­mu – dai­li­nin­kų pri­si­sta­ty­mu Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio so­de ir „Laip­tų“ ga­le­ri­jos sa­lė­je. Da­ly­vius kon­cer­tu svei­kins Šiau­lių pu­čia­mų­jų inst­ru­men­tų or­kest­ras.

Ati­da­ry­mo pa­ro­da – Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­rea­tės Da­lios Kas­čiū­nai­tės ta­py­ba „Juoda/balta“, ją pri­sta­tys me­no­ty­ri­nin­kė dr. Da­nu­tė Zo­vie­nė.

Pran­cū­ziš­ką nuo­tai­ką kurs Ra­sos Ra­pa­ly­tės ir Dau­man­to Slip­kaus pran­cū­ziš­kos mu­zi­kos kon­cer­tas.

Rugp­jū­čio 8 die­ną D. Kas­čiū­nai­tė „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je ves meist­riš­ku­mo pa­mo­ką „Mas­ter Class“ dai­li­nin­kams – ple­ne­ro da­ly­viams. Po jos Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio so­de star­tuos vie­šas ple­ne­ras „Mė­ly­na ir 2 ki­tos spal­vos“, ja­me ap­si­lan­ky­ti kvie­čia­mi vi­si šiau­lie­čiai, mies­to sve­čiai.

Va­ka­re Vals­ty­bi­nis Vil­niaus kvar­te­tas at­liks kon­cer­tą-per­for­man­są – Mo­des­to Mu­sorgs­kio „Pa­ro­dos pa­veiks­lė­liai“ (pa­gal Vik­to­ro Hart­ma­no kū­ry­bą), jį pri­sta­tys men­to­rius Vik­to­ras Ge­ru­lai­tis.

Su­te­mus pra­si­dės švie­sų per­for­man­sas ir vi­deop­ro­jek­ci­ja „Pran­cū­zų imp­re­sio­nis­tai“. Pran­cū­ziš­kus rit­mus gros „Rit­mas ki­taip“. Bus ap­švies­tas ir „Laip­tų“ ga­le­ri­jos pa­sta­tas, ir se­na­sis Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio na­mas.

Rugp­jū­čio 9 die­ną fes­ti­va­lis iš ga­le­ri­jos erd­vių per­si­kels į Šv. Jur­gio baž­ny­čią, kur vyks baž­ny­čios erd­vei pri­tai­ky­tas per­for­man­sas „Me­nų pa­ky­lė­ti“. Jį at­liks Vals­ty­bi­nis Vil­niaus kvar­te­tas ir As­ta Krikš­čiū­nai­tė (vo­ka­las).

Va­ka­re Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio („Laip­tų“ ga­le­ri­jos) so­das vėl kvies va­ka­ro­ti. Pas­ta­tai nu­švis švie­so­mis bei vi­deop­ro­jek­ci­ja "Lie­tu­vos ar­si­nin­kai". Lie­tu­viš­kus ro­man­sus at­liks folk­lo­ro an­samb­lio „Sal­du­vė“.

Rugp­jū­čio 10 die­ną ple­ne­ro da­ly­viai ke­liaus į Ža­ga­rę, čia dai­li­nin­kai Ža­ga­rės re­gio­ni­nia­me par­ke do­va­nos vie­šo ple­ne­ro me­tu su­kur­tus dar­bus.

Ža­ga­rės dva­ro rū­mų te­ra­so­je vyks vy­rų an­samb­lio „Quo­rum“ kon­cer­tas.

Fes­ti­va­lis rugp­jū­čio 11 die­ną baig­sis Au­gus­ti­no Sa­vic­ko (1919–2012) ta­py­bos pa­ro­dos, skir­tos dai­li­nin­ko 100-me­čiui pa­žy­mė­ti, ati­da­ry­mu Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je Jo­niš­ky­je. Pa­ro­dą pri­sta­tys D. Zo­vie­nė.

Fes­ti­va­lį už­da­rys Čiur­lio­nio kvar­te­to ir Do­vi­lės Ka­zo­nai­tės (vo­ka­las) kon­cer­tas Rau­do­no­jo­je si­na­go­go­je.

Pir­ma­sis fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro Res­pub­li­ka“ vy­ko 2002 me­tais. Per vi­sus fes­ti­va­lio gy­va­vi­mo me­tus ple­ne­re yra da­ly­va­vę apie 200 dai­li­nin­kų.