Šiaulių ir Telšių apskritims – vienas Vyriausybės atstovas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
As­ta Ja­siū­nie­nė dėl reor­ga­ni­za­ci­jos ne­te­ko Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Šiau­lių ap­skri­ty­je pa­rei­gų, bet su­lau­kė pa­siū­ly­mo dirb­ti vy­res­nią­ja pa­ta­rė­ja Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­go­je.
Vy­riau­sy­bė reor­ga­ni­za­vo sa­vo at­sto­vų ap­skri­ty­se tar­ny­bas, per­pus ma­žin­da­ma Vy­riau­sy­bės at­sto­vų skai­čių. Nau­jas pa­rei­gū­nas taps Vy­riau­sy­bės at­sto­vu Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se. Kol kas jis ne­pas­kir­tas, o bu­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė ta­po vy­res­nią­ja pa­ta­rė­ja.

Kol kas pa­skir­ti tik du

Vy­riau­sy­bės at­sto­vės Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se pa­rei­gas lai­ki­nai pa­ves­ta ei­ti Dai­vai Ke­re­keš, Vy­riau­sy­bės at­sto­vei Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu reor­ga­ni­zuo­ta de­šimt Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bų, vei­ku­sių kiek­vie­no­je ap­skri­ty­je. Nuo lie­pos 2 die­nos jos su­jung­tos į vie­ną Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gą, ku­rios bu­vei­nė yra Vil­niu­je.

Sei­mas to­kiai reor­ga­ni­za­ci­jai pri­ta­rė dar per­nai rug­sė­jį, priim­da­mas Sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo pa­tai­sas. Ta­da mo­ty­vuo­ta, jog no­ri­ma api­brėž­ti efek­ty­ves­nio Vy­riau­sy­bės at­sto­vų dar­bo bei įves­ti jų ka­den­ci­jas.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­ga tu­rės pa­da­li­nius, ku­rių veik­los te­ri­to­ri­ja su­taps su ati­tin­ka­mo Vy­riau­sy­bės at­sto­vo veik­los te­ri­to­ri­ja ir ku­riuo­se dar­bas ga­lės bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo­to­li­niu bū­du.

Priim­tais pa­kei­ti­mais bu­vo pa­keis­tas ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vo tei­si­nis sta­tu­sas. Nus­ta­ty­ta, kad Vy­riau­sy­bės at­sto­vas yra vals­ty­bės pa­rei­gū­nas, Vy­riau­sy­bės ski­ria­mas į pa­rei­gas pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai ne dau­giau kaip 2 ka­den­ci­joms iš ei­lės.

Da­bar per­pus ma­žė­ja Vy­riau­sy­bės at­sto­vų, nes kiek­vie­nas iš jų nuo šiol ku­ruos po dvi ap­skri­tis, vyk­dy­da­mas sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­nę prie­žiū­rą.

Kol kas yra pa­skir­ti tik du Vy­riau­sy­bės at­sto­vai iš pen­kių. Vy­riau­sy­bės at­sto­vu Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se pa­skir­tas tei­si­nin­kas Ju­lius Ar­laus­kas, Vy­riau­sy­bės at­sto­ve Klai­pė­dos ir Tau­ra­gės ap­skri­ty­se – Dai­va Ke­re­keš, ku­ri iki reor­ga­ni­za­ci­jos dir­bo Vy­riau­sy­bės at­sto­ve Klai­pė­dos ap­skri­ty­je.

Ski­ria­mi be kon­kur­so

D. Ke­re­keš lai­ki­nai pa­ves­ta ei­ti ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos va­do­vės pa­rei­gas.

„Šiau­lių kraš­tui“ ji ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ka­da ga­li bū­ti pa­skir­tas nuo­la­ti­nis Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Šiau­lių ir Tel­šių ap­skri­ty­se bei kur jis įsi­kurs: Šiau­liuo­se ar Tel­šiuo­se?

„Tai Vy­riau­sy­bės kom­pe­ten­ci­ja – sa­kė ji. – Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko tei­ki­mu Vy­riau­sy­bė ski­ria at­sto­vus pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai – ski­ria be kon­kur­so.“

Iki šiol Vy­riau­sy­bės at­sto­vai į pa­rei­gas bu­vo ski­ria­mi kon­kur­so bū­du ir tu­rė­jo vals­ty­bės kar­je­ros tar­nau­to­jo sta­tu­są.

„Reor­ga­ni­za­ci­jos tiks­las bu­vo ma­žin­ti ma­žų biu­dže­ti­nių įstai­gų skai­čių, tar­ny­bo­se dir­bo po 3–8 žmo­nes, da­bar val­dy­mas cent­ra­li­zuo­ja­mas, – sa­kė D. Ke­re­keš. – Bet dar­buo­to­jų skai­čius ne­si­kei­tė, jie li­ko to­se pa­čio­se dis­lo­ka­ci­jos vie­to­se – bu­vu­sių Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bų pa­tal­po­se. Mus ga­li­ma ras­ti tais pa­čiais ad­re­sais ir tais pa­čiais te­le­fo­nais.“

Ji pa­brė­žė, jog į nau­ją įstai­gą per­kel­ti dirb­ti vi­si bu­vu­sių de­šim­ties tar­ny­bų dar­buo­to­jai. Ne­li­ko be dar­bo ir bu­vu­sie­ji Vy­riau­sy­bės at­sto­vai. Jiems nau­jo­jo­je įstai­go­je bu­vo pa­siū­ly­tos vy­res­nių­jų pa­ta­rė­jų pa­rei­gos.

Vy­res­nią­ja pa­ta­rė­ja pra­dė­jo dirb­ti As­ta Ja­siū­nie­nė, bu­vu­si Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je.

„Pas­ku­ti­nę dar­bo die­ną ga­vau pa­siū­ly­mą pe­rei­ti į vy­res­nio­jo pa­ta­rė­jo pa­rei­gas ir su­ti­kau“, – sa­kė „Šiau­lių kraš­tui“ A. Ja­siū­nie­nė.

Iš bu­vu­sių Vy­riau­sy­bės at­sto­vų vie­nin­te­lė klai­pė­die­tė D. Ke­re­keš su­lau­kė pa­siū­ly­mo to­liau ei­ti šias pa­rei­gas.

Kol ku­ria­ma Vy­riau­sy­bės at­sto­vų įstai­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė, Vy­riau­sy­bės at­sto­vų ap­skri­ty­se ir įstai­go­je dir­ban­čių vals­ty­bės tar­nau­to­jų kon­tak­tus bei ak­tua­lią in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti dar vei­kian­čio­se bu­vu­sių Vy­riau­sy­bės at­sto­vų tar­ny­bų in­ter­ne­to sve­tai­nė­se.