"Saulės žiedo" dalyviai gyrė žmones ir lietuvišką maistą

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Folk­lo­ro an­samb­lis "Dji­do" iš Ser­bi­jos žiū­ro­vus su­ža­vė­jo sa­vo tem­pe­ra­men­tu ir ug­nin­gais šo­kiais.
Va­kar Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­re vy­ko tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lio "Sau­lės žie­das" šo­kė­jų gru­pių kon­kur­sas. Ja­me var­žė­si sti­li­zuo­to ir tra­di­ci­nio folk­lo­ro šo­kių ko­lek­ty­vai iš Lie­tu­vos, Eu­ro­pos, Azi­jos ir Pie­tų Ame­ri­kos.

Kon­kur­sui šo­kė­jai pa­ruo­šė po 15 mi­nu­čių pro­gra­mą. Skam­bant gy­vai mu­zi­kai šo­ko ir lė­tus, ir grei­tus šo­kius, ban­dė at­skleis­ti sa­vo meist­riš­ku­mą tarp­tau­ti­nei ko­mi­si­jai iš Is­pa­ni­jos, Veng­ri­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos, ko­dėl bū­tent jie ver­ti "Sau­lės žie­do" Grand Prix.

Ko­lek­ty­vo iš Tur­ki­jos "Ya­lo­va Bah­ce­se­hir Col­le­ge Ana­to­lion High School" na­riai prieš sa­vo pa­si­ro­dy­mą sa­kė jau­čia­si už­tik­rin­ti, nes tai – ne pir­mas jų kon­kur­sas, be to, daug ruo­šė­si ir re­pe­ta­vo.

Pak­laus­ti, ar pa­tin­ka Lie­tu­va, džiau­gė­si, kad lie­tu­viai la­bai drau­giš­ki, šyp­so­si ir bend­rau­ja. Jų net ne­gąs­di­na de­šimt laips­nių vė­ses­nis oras nei na­muo­se, nes šo­kė­jai bu­vo tam pa­si­ruo­šę, pa­žiū­rė­ję orų pro­gno­zes. Tur­kams la­bai pa­ti­ko lie­tu­viš­kas mais­tas. "Mes bu­vo­me kon­kur­se Pran­cū­zi­jo­je, tai ne­ga­li­ma net ly­gin­ti jū­sų mais­to su jų. At­ro­do, kad jie nie­ko ne­kep­da­vo. Čia mais­tas la­bai ska­nus, ypač sriu­bos", – sa­kė Tur­ki­jos ko­lek­ty­vo at­sto­vas.

Folk­lo­ro an­samb­liui "Don San­cho" iš Is­pa­ni­jos kon­kur­se svar­biau­sia ge­rai pra­leis­ti lai­ką, pa­ro­dy­ti tau­ti­nius šo­kius ir su­lauk­ti pa­lai­ky­mo iš pub­li­kos. Is­pa­nai sa­kė, kad lie­tu­viš­ka va­sa­ra jiems pri­me­na is­pa­niš­ką žie­mą.

An­samb­lis iš Slo­va­ki­jos "Sa­bi­nov­čan" į Lie­tu­vą at­vy­ko pir­mą kar­tą. Ge­rą įspū­dį slo­va­kams pa­li­ko Šiau­liai, žmo­nės, su ku­riais te­ko bend­rau­ti, mais­tas. Gru­pei ska­niau­si lie­tu­viš­ki bul­vi­niai bly­nai.

An­samb­lio na­riai pri­si­mi­nė, kaip pir­ma­die­nio kon­cer­te Šiau­liuo­se šo­kant pra­dė­jo smar­kiai ly­ti, la­bai daug žmo­nių išė­jo iš kon­cer­to, bet tie, ku­rie li­ko, jiems gar­siai plo­jo – tai at­pir­ko slo­va­kų pa­stan­gas.