Iššūkiai nesustabdė "Saulės žiedo"

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šiandien festivalio pradžios koncertas surengtas PPC "Saulės miestas". Dalyvavo ansambliai iš Čilės, Portugalijos ir Ispanijos.
VIII tarp­tau­ti­niame folk­lo­ro kon­kur­se-fes­ti­va­lyje "Sau­lės žie­das" da­ly­vauja 11 ša­lių ko­lek­ty­vai. Fes­ti­va­lio di­rek­to­rius Ze­no­nas RI­PINS­KIS sa­ko, kad iš­šū­kių vi­sa­da bū­na, kai or­ga­ni­zuo­ji aukš­to ly­gio tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį. Bet šie me­tai ypa­tin­gi: sa­lės nė­ra, bul­va­re trin­ke­lės iš­tru­pė­ju­sios, o su­ras­ti nak­vy­nę – tik­ra sėk­mė.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kon­kur­so-fes­ti­va­lio "Sau­lės žie­das" di­rek­to­rius Ze­no­nas Ri­pins­kis sa­ko, kad ren­giant fes­ti­va­lį iš­šū­kiai neiš­ven­gia­mi. Vie­nas jų – ar pil­nes­nį šaukš­tą da­ly­viui pa­dė­ti, ar, pa­vyz­džiui, skel­bi­mų dau­giau iš­ka­bin­ti. "Tu­ri ras­ti ba­lan­są, kad nie­kas ne­nu­ken­tė­tų", – sa­ko Z. Ri­pins­kis.

Iš­šū­kių ne­trūks­ta

– Su ko­kiais iš­šū­kiais ten­ka su­si­dur­ti or­ga­ni­zuo­jant aukš­to ran­go tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį?

– Fes­ti­va­lis toks da­ly­kas, kad iš­šū­kių vi­sa­da bū­na. Mums ypa­tin­gi šie me­tai, ka­dan­gi ten­ka įveik­ti ir tuos, ku­rių ne­nu­ma­tėm. Ne­nu­ma­tė­me, kad ne­tu­rė­si­me Kul­tū­ros cent­ro. Šiau­liai ne­tu­ri ki­tos sa­lės reng­ti to­kio ran­go kon­kur­sus.

Ki­tas iš­šū­kis – ap­gy­ven­di­ni­mas. Dar vie­nas – trans­por­tas. Rei­kia pa­kan­ka­mai daug au­to­bu­sų, o vai­ruo­to­jai va­sa­rą ato­sto­gau­ja. Dė­kin­gi UAB "Bus­tu­ras", ku­ri su­ti­ko bū­ti fes­ti­va­lio ve­žė­ju ir pa­da­rė vis­ką ką ga­lė­jo, kad vi­si da­ly­viai bū­tų at­vež­ti ir nu­vež­ti, kur rei­kia.

Ki­ti iš­šū­kiai – fi­nan­si­niai. Il­gai ne­tu­rė­jo­me vie­no pro­jek­to pa­tvir­ti­ni­mo iš Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos, vie­no pa­grin­di­nių mū­sų fes­ti­va­lio rė­mė­jo, ne­ži­no­jo­me, ko­kios bus skir­tos lė­šos Lie­pos 6 die­nos pro­gra­mai. Pri­siė­mė­me ri­zi­ką ir šven­ti­nei die­nai pa­ren­gė­me pui­kią pro­gra­mą, at­va­žiuos Sau­lius Pet­rei­kis su an­samb­liu "World or­chest­ra", gru­pė "Žal­va­ri­nis", bus pa­si­dai­na­vi­mai su Lo­re­ta Sun­gai­lie­ne ir kon­kur­so "Auk­so paukš­tė" lau­rea­tais, už­sie­nio ko­lek­ty­vus ve­ši­me kon­cer­tuo­ti į ap­skri­ties mies­te­lius, Tel­šius ir Pas­va­lio ra­jo­ną (Vaš­kus).

– Mi­nė­jo­te, kad vie­nas iš iš­šū­kių – ap­gy­ven­di­ni­mas. Ko­dėl?

– Nuo pat 2005 me­tų, kai pra­dė­tas reng­ti fes­ti­va­lis, da­ly­vius ap­gy­ven­di­na­me stu­den­tų bend­ra­bu­čiuo­se, už tai esa­me dė­kin­gi Šiau­lių uni­ver­si­te­tui. Bet da­bar vie­tų ir ten ne­pa­kan­ka, nes li­ko tik vie­nas bend­ra­bu­tis, ku­ria­me ga­li­ma priim­ti 240 žmo­nių, o pas mus šie­met vien už­sie­nie­čių at­va­žiuo­ja 300, dar kai ku­riems Lie­tu­vos ko­lek­ty­vams rei­kės su­teik­ti nak­vy­nę. Su­si­da­ro di­de­lis skai­čius. Dar at­vyks­ta tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja, jos na­rius rei­kia ap­gy­ven­din­ti. Ge­rai, kad vieš­bu­tį re­zer­va­vo­me sau­sio mė­ne­sį. Ki­tur Šiau­liuo­se vieš­bu­čiuo­se nė­ra pa­kan­ka­mai vie­tų, la­bai daug jų užė­mę NA­TO ka­riš­kiai.

Šiau­liai su­si­du­ria su pro­ble­ma, kad no­ri­me šven­čių, ren­gi­nių, ta­čiau ži­no­me, kad ne­ga­lė­si­me įgy­ven­din­ti kai ku­rių są­ly­gų. Dėl vieš­bu­čių pro­ble­mos Šiau­liuo­se ne­ga­lės vyk­ti ir UE­FA mo­te­rų Čem­pio­nių ly­gos at­ran­kos tur­ny­ras.

– Ne kar­tą esa­te sa­kęs, kad Šiau­liuo­se vie­na di­džiau­sių pro­ble­mų, kad nė­ra ge­ros kon­cer­tų sa­lės.

– Per 30 me­tų Šiau­liuo­se ne­pas­ta­ty­tas nė vie­nas kul­tū­ros ob­jek­tas. Kai pa­ma­tai, ko­kios ki­to­se ša­ly­se kon­cer­tų sa­lės, ne­tu­ri net ką pri­dur­ti.

Pa­vyz­dys – Re­zek­nės mies­tas, kur gy­ve­na 65 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų ir jie tu­ri pui­kią kon­cer­tų sa­lę su ge­riau­sia akus­ti­ka Lat­vi­jo­je. Vi­si or­kest­rai, ge­riau­si at­li­kė­jai ver­žia­si ten kon­cer­tuo­ti, mies­te jau­čia­mas pa­gy­vė­ji­mas. To lin­kė­čiau ir Šiau­liams.

Tar­ki­me, jei­gu bus liū­tis, vė­jas, mes ne­tu­ri­me, kur per­kel­ti ren­gi­nių. Ban­dy­si­me į kon­cer­tų sa­lę "Sau­lė", bet tai – pa­pil­do­mos iš­lai­dos.

Šo­kių kon­kur­si­nę pro­gra­mą per­kė­lė­me į Rad­vi­liš­kį. Vi­sus fes­ti­va­lio da­ly­vius dvi die­nas tu­rė­si­me ten vež­ti ir par­vež­ti, ir vėl pa­pil­do­mos iš­lai­dos. Esa­me dė­kin­gi Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­rui, kad jie su­ti­ko bū­ti par­tne­riais ir ne­pra­šo pi­ni­gų už sa­lės nuo­mą.

Iš pra­džių gal­vo­jo­me apie Kur­šė­nų kul­tū­ros na­mus su pui­kia sa­le, ku­ri po re­no­va­ci­jos tu­rė­jo at­si­da­ry­ti ge­gu­žės mė­ne­sį, bet vis­kas nu­si­tę­sė į ru­de­nį.

Dai­na­vi­mo ir inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos kon­kur­sas vyks Šiau­lių dra­mos teat­re. Ir čia, ir Rad­vi­liš­ky­je įė­ji­mas bus ne­mo­ka­mas.

Kai kas nors pa­sa­ko, kad mes di­de­lį fi­nan­sa­vi­mą gau­na­me, tai rei­kia žiū­rė­ti, kiek vis­kas kai­nuo­ja, vien da­ly­vių mai­ti­ni­mas 30 tūks­tan­čių eu­rų at­sie­na.

– Ren­gi­niai vyks ne tik sce­no­se, bet ir pės­čių­jų bul­va­re. Ar ne­sut­ruk­dys ten vyks­tan­tys dar­bai?

– Džiau­gia­mės, kad Sa­vi­val­dy­bė su­si­ta­rė su ran­go­vais ir ati­dė­jo bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos pra­džią, pra­tęs­tas ir lau­ko ka­vi­nių dar­bo lai­kas, kad žmo­nėms bū­tų kur nuei­ti, pa­sė­dė­ti.

Bu­vo ir ne vi­sai ma­lo­nių mo­men­tų. Pap­ra­šė­me dar­bi­nin­kų, kad P. Vi­šins­kio aikš­tė­je pa­keis­tų ke­lias iš­tru­pė­ju­sias ply­te­les. Mums ban­dė aiš­kin­ti, kad nė­ra kuo pa­keis­ti. Te­ko nuei­ti, kur jos su­krau­tos, nu­fo­tog­ra­fuo­ti ir pa­ro­dy­ti, kad yra kuo pa­keis­ti. Ma­tė­me, kad iš­tru­pė­ju­sios ply­te­lės pa­žy­mė­tos, ti­ki­mės, kad bus pa­keis­tos. Ne­no­rė­tu­me, kad šo­kė­jai iš­si­suk­tų ko­jas. Už­sie­nio ko­lek­ty­vai ga­li at­si­sa­ky­ti da­ly­vau­ti.

Gai­la, kad gat­vės, aikš­tė re­mon­tuo­ja­ma. Iki ki­to fes­ti­va­lio, rei­kia ti­kė­tis, jau bus baig­ta.

Ma­tė­me, kad iš­tru­pė­ju­sios ply­te­lės pa­žy­mė­tos, ti­ki­mės, kad bus pa­keis­tos. Ne­no­rė­tu­me, kad šo­kė­jai iš­si­suk­tų ko­jas. Už­sie­nio ko­lek­ty­vai ga­li at­si­sa­ky­ti da­ly­vau­ti.

At­si­rink­ti pa­de­da tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos

– Ko­kių at­si­lie­pi­mų iš­girs­ta­te iš da­ly­vių, ku­rie at­vyks­ta čia kon­cer­tuo­ti?

– Įvai­rių nuo­mo­nių te­ko gir­dė­ti. Vi­sa­da an­ke­tuo­ja­me da­ly­vius ir jie pa­si­sa­ko, kad pa­ti­ko lie­tu­viš­kas mais­tas, gam­ta, drau­giš­ki žmo­nės. Dėl ap­gy­ven­di­ni­mo są­ly­gų, aiš­ku, ga­lė­tų bū­ti ge­riau.

FI­DAF or­ga­ni­za­ci­ja ge­riau­siems me­tų fes­ti­va­liams ski­ria no­mi­na­ci­jas. Vie­na iš ei­lu­čių yra ap­gy­ven­di­ni­mas, ir mes kol kas pre­ten­duo­ti ne­ga­li­me, nors FI­DAF Vyk­do­ma­ja­me ko­mi­te­te mū­sų fes­ti­va­lį pa­mi­nė­jo kaip la­bai aukš­to ly­gio, la­bai ge­rai or­ga­ni­zuo­tą, su aiš­kiais kri­te­ri­jais, ta­čiau trūks­ta ge­ro ap­gy­ven­di­ni­mo.

– Ar fes­ti­va­lio da­ly­vių skai­čius kin­ta?

– Da­ly­vių skai­čius vi­sa­da pa­na­šus. Dau­giau­siai yra bu­vę iš 14 ša­lių, da­bar bus iš 11. Ke­lios ša­lys ne­ga­lė­jo at­vyk­ti. Kvie­tė­me ko­lek­ty­vus iš Sa­kart­ve­lo ir In­do­ne­zi­jos, bet jie ne­ga­vo fi­nan­sa­vi­mo.

Dėl In­di­jos il­gai ne­ži­no­jo­me, ka­da at­vyks­ta, pa­si­ro­do, jų pa­grin­di­nis mu­zi­kan­tas ne­ga­vo vi­zos. Ko­lek­ty­vas at­vyks­ta, bet be vie­no žmo­gaus.

La­bai daug pa­siū­ly­mų tu­ri­me iš Af­ri­kos (Al­žy­ro, Ma­ro­ko, Ga­nos), ta­čiau ga­li­me pa­si­kvies­ti tik tuos ko­lek­ty­vus, ku­rie ga­vę Šen­ge­no vi­zas at­va­žiuo­ja į Eu­ro­po­je vyks­tan­čius ki­tus fes­ti­va­lius. Jei­gu no­rė­tu­me pa­tys juos čia at­si­vež­ti, rei­ka­lin­gas fi­nan­sa­vi­mas. Tur­tin­gos ša­lys, to­kios kaip Vo­kie­ti­ja, Pran­cū­zi­ja, Is­pa­ni­ja, Por­tu­ga­li­ja, Liuk­sem­bur­gas, Bel­gi­ja, Olan­di­ja pa­čios fi­nan­suo­ja da­lį ar­ba vi­sas da­ly­vių ke­lio­nės iš­lai­das. Tai at­si­per­ka, pri­trau­kia­ma dau­giau žiū­ro­vų.

Šiau­liuo­se taip pat at­si­per­ka, jei­gu at­vyks­ta 300 už­sie­nie­čių, dar Lie­tu­vos ko­lek­ty­vai, kur apie 400 žmo­nių, į mies­tą at­ve­ža pi­ni­gus. Sa­vi­val­dy­bės skir­ti 65 tūks­tan­čiai eu­rų su­grįš su kau­pu. Vien mo­kes­čių kiek su­mo­kė­si­me, nes vi­sas pa­slau­gas per­ka­me iš Šiau­lių įmo­nių.

– Kaip vyks­ta da­ly­vių paieš­ka, at­ran­ka?

– Da­ly­vių paieš­ką leng­vi­na tai, kad pri­klau­so­me tarp­tau­ti­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rio­se su įvai­rių ša­lių va­dy­bi­nin­kais ap­si­kei­čia­me pa­siū­ly­mais. Dau­gu­mo­je ša­lių fes­ti­va­liai vyks­ta kas­met, o pas mus kas ant­rus me­tus, tai šiek tiek mus iš­mu­ša iš vė­žių. Pa­vyz­džiui, Bra­zi­li­jos va­dy­bi­nin­kas ve­ža ki­tais me­tais ko­lek­ty­vą į Len­ki­ją, klau­sia, gal ir pas mus ga­lė­tų at­vež­ti, o pas mus fes­ti­va­lis bus tik dar ki­tais me­tais.

Pri­vi­lio­ti ko­lek­ty­vams rei­kia ir "sal­dai­nu­kų", o ką mes ga­li­me pa­siū­ly­ti? Ap­gy­ven­di­ni­mas bend­ra­bu­ty­je, mies­tas pra­ktiš­kai be kon­cer­tų sa­lės.

At­si­rink­da­mi ko­lek­ty­vus per­žiū­ri­me vaiz­do me­džia­gą, žiū­ri­me, ko­kiuo­se fes­ti­va­liuo­se yra da­ly­va­vę, kon­sul­tuo­ja­mės su ko­le­go­mis iš tų ša­lių. Bū­na to­kių gru­pių, ku­rių nie­kas ne­ži­no, su to­kio­mis pa­ta­ria ne­su­si­dė­ti, ypač at­sar­giai rei­kia ver­tin­ti gru­pes iš Azi­jos ša­lių, nes dau­ge­lis taip no­ri pa­tek­ti į Eu­ro­pą. Ne tik mes esa­me ant to­kio kab­liu­ko kaž­ka­da už­ki­bę.

La­bai no­rė­jo iš Al­žy­ro pas mus at­vyk­ti, gal bū­tų ir vi­zas ga­vę, bet kad juos iš­si­kvies­ti ir pa­dė­ti tvar­ky­ti vi­zas, rei­kė­tų vi­sam ko­lek­ty­vui vyk­ti į Egip­tą, kur yra mū­sų am­ba­sa­da.

Či­lės ir Por­tu­ga­li­jos gru­pėms, kad at­vyk­tų pas mus, tu­rė­jo­me su­ras­ti dar ki­tų ne­to­lie­se vyks­tan­čių fes­ti­va­lių, nes dėl vie­no fes­ti­va­lio jiems čia vyk­ti neap­si­mo­ka. Tai­gi, jie da­ly­va­vo ką tik pa­si­bai­gu­sia­me fes­ti­va­ly­je Aukš­tai­ti­jo­je "Eže­rų sie­tu­va", po to vyks į fes­ti­va­lį Lat­vi­jo­je. Su "Eže­rų sie­tu­vos" fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riais te­ko tar­tis, kad jie fes­ti­va­lį iš lie­pos pa­bai­gos at­kel­tų į bir­že­lio pa­bai­gą.

Lie­tu­vo­je ga­lė­tų bū­ti fes­ti­va­lių al­jan­sas, tuo­met ga­lė­tu­me dau­giau ką da­ly­viams pa­siū­ly­ti.

Mes ne­kvie­čia­me tų pa­čių gru­pių, vis nau­ji re­gio­nai, nau­ji ko­lek­ty­vai, nau­jos spal­vos. Sten­gia­mės, kad plės­tų­si da­ly­vių geog­ra­fi­ja, nuo 2005 me­tų pas mus yra da­ly­va­vę jau per 40 ša­lių. Vis sun­kiau da­ro­si at­si­rink­ti, ko dar ne­bu­vo.

Yra ša­lių, ku­rios ne­tu­ri folk­lo­ro tra­di­ci­jų ar­ba jos nyks­tan­čios, pa­vyz­džiui, olan­dai, bel­gai la­bai ma­žai tu­ri folk­lo­ro ko­lek­ty­vų. La­bai stip­rios folk­lo­ro tra­di­ci­jos Bul­ga­ri­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Če­ki­jo­je, Bal­ka­nų ša­ly­se, Ita­li­jo­je.

– Ko­kių nuo­ty­kių yra pa­si­tai­kę per tuo me­tus?

– Prieš dve­jus me­tus at­va­žia­vo ru­sai au­to­bu­su. Pa­ke­liui su­sto­jo prie miš­ke­lio Bal­ta­ru­si­jo­je, ir du vai­ki­nai at­va­žia­vo su įsi­siur­bu­sio­mis er­kė­mis. Iš kar­to te­ko vež­ti į prii­ma­mą­jį.

Yra bu­vę, kad vie­nas da­ly­vis pa­są va­žiuo­da­mas į oro uos­tą au­to­bu­se pa­li­ko. Lai­mei, pa­vy­ko su­si­skam­bin­ti su vai­ruo­to­ju ir gru­pės va­do­vas lė­kė su tak­si paim­ti pa­so.

La­bai daug gelbs­ti sa­va­no­riai gi­dai. Kiek­vie­nai gru­pei yra skir­ti du žmo­nės. Jie ly­di nuo at­vy­ki­mo iki iš­vy­ki­mo, rū­pi­na­si, kad da­ly­viai lai­ku nu­vyk­tų į kon­cer­tus, lai­ku pa­val­gy­tų, spren­džia įvai­riau­sias pro­ble­mas.

– Ar jau tu­ri­te min­čių ki­tam fes­ti­va­liui?

– Mel­džia­mės, kad tu­rė­tu­me kon­cer­tų sa­lę Šiau­liuo­se. Tu­riu pla­nų, vie­ną die­ną iš­vež­ti da­ly­vius į Pa­lan­gą. Jie pa­ma­ty­tų jū­rą, ga­lė­tų pus­die­nį pa­si­bū­ti lais­vai, ta­da – pa­ra­das mies­to gat­vė­mis ir va­ka­ri­nis kon­cer­tas nau­jo­jo­je Pa­lan­gos kon­cer­tų sa­lė­je. Bet tam ir­gi rei­ka­lin­gas išanks­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas. Da­bar Pa­lan­gos kon­cer­tų sa­lė tu­ri ope­ra­to­rių, jam rei­kia mo­kė­ti, o kai­nos di­de­lės. Kai su­si­du­ri su lo­gis­ti­ka, no­rus kar­tais ten­ka ati­dė­ti į šo­nus.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-07-03 / 13:32
Lenkiu savo žilą ir pliką galvą prieš Z. Ripinskį ir jo patiriamą vargų vargą, nes aš taip nesugebėčiau savęs kankinti.
Svečias    Tre, 2019-07-03 / 13:35
Ir kaip nenusvyra rankos??? Bet gal po 2 metų kitas festivalis vyks jau atnaujintame Suncity'e? Saulės mieste su naujom trinkelėm ir nauja sale?
Vincas    Tre, 2019-07-03 / 21:03
mero komanda aiškina, kad Šiauliai modernėja ir gražėja, nors nei vieno prasmingo kultūros objekto nepastatė, nėra normalios koncertų salės, nei sutvarkyto parko, nei miesto žalumos. Narcizai, svarbu, kad yra patys sau gražūs. Betonas, tik betonas mus lydi.... Medžių ir tų nebelieka.
Rudenė    Tre, 2019-07-03 / 23:15
Didelė pagarba p. Ripinskiui, sugebančiam iš trupinėlių sukurti gražius renginius. O požiūris į kultūrą, vargiai, ar pasikeis-tiesiog jo nėra ten, kur turėtų būti
Virginijus    Sek, 2019-07-07 / 17:51
dauguma Lietuvos miestų turi puikias lauko estradas -Telsiai, taurage kaunas net kelias, o mūsų puiki parko estrada apleista ,nėra net planuojama rekonstruoti vargsta mūsų žmes po kelias val spiezdamiesi bulvare tarp parduotuvių, kantrūs mūsų piliečiai , bet valdžia begėdė .Žiūrovas

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.