Kitą savaitę skleisis "Saulės žiedas"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kon­kur­so-fes­ti­va­lio "Sau­lės žie­das" di­rek­to­rius Ze­no­nas Ri­pins­kis sa­kė, kad šie­met or­ga­ni­zuo­jant su­si­dur­ta su ne­ma­žais iš­šū­kiais dėl gat­vių ir kul­tū­ros cent­ro re­no­va­ci­jos.
Lie­pos 3–7 die­no­mis Šiau­liuo­se vyks VIII tarp­tau­ti­nis folk­lo­ro kon­kur­sas-fes­ti­va­lis "Sau­lės žie­das". Kas ant­rus me­tus vyks­tan­čia­me tra­di­ci­nia­me ren­gi­ny­je da­ly­vaus apie 700 da­ly­vių iš Is­pa­ni­jos, Či­lės, Por­tu­ga­li­jos, Veng­ri­jos, Len­ki­jos, Tur­ki­jos, In­di­jos, Ser­bi­jos, Slo­va­ki­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos.

Kon­kur­sai vyks Šiau­liuo­se ir Rad­vi­liš­ky­je

"Mū­sų tiks­las bu­vo pa­kvies­ti ko­lek­ty­vus iš tų ša­lių, ku­rios ar­ba la­bai se­niai pas mus bu­vo, ar­ba ku­rios iš vi­so dar nė­ra bu­vusios. Tarp nau­jų šie­met bus Či­lės an­samb­lis, se­niai be­bu­vo ko­lek­ty­vai iš Ser­bi­jos, Veng­ri­jos. No­rė­tų­si pa­kvies­ti ko­lek­ty­vų iš to­li­mes­nių ša­lių, bet joms ne vi­sa­da pa­vyks­ta gau­ti fi­nan­sa­vi­mą, ne vi­sa­da pa­vyks­ta kon­ku­ruo­ti ir su ki­tais fes­ti­va­liais, vyks­tan­čiais Va­ka­rų Eu­ro­po­je. Ta­čiau da­ly­vių šie­met ne­trūks, bus apie 300 iš už­sie­nio ir 400 iš Lie­tu­vos", – va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sakė Ze­no­nas Ri­pins­kis, kon­kur­so-fes­ti­va­lio "Sau­lės žie­das" di­rek­to­rius.

Tai rep­re­zen­ta­ci­nis Šiau­lių ren­gi­nys, ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė jam sky­rė 56 tūks­tan­čius eu­rų. Taip pat lau­kia­ma Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos spren­di­mo dėl fi­nan­sa­vi­mo su­mos.

Z. Ri­pins­kis sa­kė, kad šie­met tu­rė­jo ne­ma­žai iš­šū­kių dėl re­no­vuo­ja­mų Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ro pa­tal­pų, to­dėl šo­kių kon­kur­sas vyks Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­re (lie­pos 4 d. 11–16 val.). Folk­lo­ro kon­kur­sas vyks Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re (lie­pos 5 d. 10–16 val.). Įė­ji­mas – ne­mo­ka­mas.

Da­rius Dak­nys, ren­gi­nio me­no va­do­vas, pri­sta­tė, kad vi­si ko­lek­ty­vai var­žy­sis 6 ka­te­go­ri­jo­se: tra­di­ci­nio folk­lo­ro šo­kių, sti­li­zuo­tų šo­kių, inst­ru­men­ti­nės mu­zi­kos, tra­di­ci­nio dai­na­vi­mo, so­lo inst­ru­men­ta­lis­tų ir so­lo vo­ka­lis­tų. Pa­si­ro­dy­mus ver­tins tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja. Šie­met ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė bus et­no­mu­zi­ko­lo­gė dr. Lo­re­ta Sun­gai­lie­nė, tarp ko­mi­si­jos na­rių bus FI­DAF at­sto­vas Eu­ro­pos ša­lims Gab­riel Fron­te­ra Mest­ra iš Is­pa­ni­jos. Pri­zi­nis kon­kur­so-fes­ti­va­lio fon­das – 5 600 eu­rų. Grand Prix – 1 500 eu­rų. Uni­ka­lius pri­zus kon­kur­so nu­ga­lė­to­jams ir pri­zi­nin­kams pa­ga­mi­no ke­ra­mi­kė Ire­na Šliu­že­lie­nė.

Vi­si ki­ti fes­ti­va­lio ren­gi­niai, kon­cer­tai, pa­si­ro­dy­mai vyks tra­di­ci­nė­se vie­to­se: Di­džio­jo­je sce­no­je prie Kaš­to­nų alė­jos, Vil­niaus gat­vės bul­va­re, pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­re "Sau­lės mies­tas". Jei­gu bus blo­gas oras, va­ka­ri­niai kon­cer­tai iš Di­džio­sios sce­nos bus per­kel­ti į Šiau­lių kon­cer­tų sa­lę "Sau­lė".

Z. Ri­pins­kis pa­si­džiau­gė, kad pa­vy­ko su­si­tar­ti su ran­go­vais nu­kel­ti ant­ros bul­va­ro at­kar­pos re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pra­džią po fes­ti­va­lio.

Pu­sę sa­vai­tės skam­bės įvai­rių ša­lių mu­zi­ka

Fes­ti­va­lis star­tuos lie­pos 3 die­ną 18.30 val. iš­kil­min­ga da­ly­vių ei­se­na nuo "Šiau­lių" vieš­bu­čio link Kaš­to­nų alė­jos. 19 val. Di­džio­jo­je sce­no­je vyks ati­da­ry­mo kon­cer­tas, ku­ria­me pa­si­ro­dys vi­sų ša­lių ko­lek­ty­vai.

Lie­pos 4–5 d. nuo 15 val. prie Šiau­lių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro vyks kon­cer­tai-šo­kių mo­ky­mai, 17–18 val. – kon­cer­tai "Sau­lės mies­to" Sau­lės te­ra­so­je, 18.30 val. – ma­si­nis "Sau­lės žie­do" šo­kis prie Di­džio­sios sce­nos, 19 val. – fes­ti­va­lio kon­cer­tai Di­džio­jo­je sce­no­je.

Lie­pos 5 d. kon­cer­to me­tu vyks kon­kur­so lau­rea­tų ap­do­va­no­ji­mas. Po kon­cer­to, 22 val., Vil­niaus gat­vės bul­va­re pra­si­dės "Sau­lės žie­do" kul­tū­ros ir me­no nak­tis su nak­ti­šo­kiais, per­for­man­sais, mu­zi­ka, dai­le, skai­ty­mais ir lė­lių teat­ro vai­di­ni­mais.

Lie­pos 6 die­ną sve­čiai iš už­sie­nio kon­cer­tuos Šiau­lių ap­skri­ties ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se. Lat­vi­jos ir Či­lės ko­lek­ty­vai pa­si­ro­dys Kur­šė­nuo­se (12 val.) ir Ša­ky­no­je (16 val.), Ser­bi­jos – Kur­tu­vė­nuo­se (15 val.) ir Kur­šė­nuo­se (20.30 val.), Lat­vi­jos ir Por­tu­ga­li­jos ko­lek­ty­vai – Rad­vi­liš­ky­je (18 val.), Tur­ki­jos – Vaš­kuo­se (18.30 val.), Veng­ri­jos – Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je (20 val.), Is­pa­ni­jos – Tel­šiuo­se (20 val.), Slo­va­ki­jos – Pak­ruo­jy­je (20 val.), Len­ki­jos – Kel­mė­je (21 val.), In­di­jos – Bai­so­ga­lo­je (21 val.).

Lie­tu­vos ko­lek­ty­vai šią šven­ti­nę die­ną kon­cer­tuos "Sau­lės mies­te" (13–14 val.) ir Di­džio­jo­je sce­no­je (17–22.30 val.). Šven­ti­nio kon­cer­to pro­gra­mo­je be ki­ta ko bus kom­po­zi­to­riaus, mul­tiinst­ru­men­ta­lis­to Sau­liaus Pet­rei­kio ir jo an­samb­lio "World or­chest­ra" kon­cer­tas. Iki 21 val. vyks pa­si­dai­na­vi­mai su dr. L. Sun­gai­lie­ne ir folk­lo­ro an­samb­liais, o 21 val. vi­suo­ti­nai bus gie­da­ma "Tau­tiš­ka gies­mė". Po to – gru­pės "Žal­va­ri­nis" kon­cer­tas.

Lie­pos 7 d. 14 val. Šiau­lių Šv. Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je vyks kon­cer­tas "Die­vui ir žmo­gui", 16–17 val. – kon­cer­tas Sau­lės te­ra­so­je, 19 val. Di­džio­jo­je sce­no­je – bai­gia­ma­sis fes­ti­va­lio kon­cer­tas ir Grand Prix tei­ki­mas.

Šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį bul­va­re veiks tau­to­dai­lės ir ama­tų mu­gė.

Padės sa­va­no­riai

Ed­vi­nas Bud­rai­tis, sa­va­no­rių koor­di­na­to­rius, pa­sa­ko­jo, kad šiam ren­gi­niui už­si­re­gist­ra­vo pus­šim­tis sa­va­no­rių. Ren­gi­nio me­tu jie vil­kės rau­do­nais mar­ški­nė­liais su fes­ti­va­lio lo­go­ti­pu ir pa­dės da­ly­viams su­sio­rien­tuo­ti mies­te, su­spė­ti į kon­cer­tus, ly­dės į mai­ti­ni­mo įstai­gas, pa­dės va­ka­ro­nių me­tu įtrauk­ti žiū­ro­vus į veik­las.

Kiek­vie­nos už­sie­nio ša­lies ko­lek­ty­vams skir­ti du nuo­la­ti­niai sa­va­no­riai-gi­dai. Jie pa­si­tiks at­vyks­tan­čius da­ly­vius oro uos­te ir pa­ly­dės iš­vyks­tant, bus kar­tu vi­so fes­ti­va­lio me­tu.

Vi­si už­sie­nio ša­lių da­ly­viai bus ap­gy­ven­din­ti 4-aja­me Šiau­lių uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­ty­je. Į kon­cer­tus da­ly­vius veš bend­ro­vė "Bus­tu­ras".

Ren­gi­nio in­for­ma­ci­ją ga­li­ma ras­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je bei "Fa­ce­book" pa­sky­ro­je ir fes­ti­va­lio tink­la­la­py­je www.sau­les­zie­das.su.lt.

 Šie­met tu­rė­jo ne­ma­žai iš­šū­kių dėl re­no­vuo­ja­mų Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ro pa­tal­pų, to­dėl šo­kių kon­kur­sas vyks Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­re.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Kon­kur­so-fes­ti­va­lio "Sau­lės žie­das" or­ga­ni­za­to­riai (iš kai­rės) Ze­no­nas Ri­pins­kis, Da­rius Dak­nys, Adas Vi­liu­šis ir Ed­vi­nas Bud­rai­tis pri­sta­ty­da­mi ar­tė­jan­tį ren­gi­nį sa­kė, kad tai uni­ka­li ga­li­my­bė su­si­pa­žin­ti su įvai­rių ša­lių mu­zi­ka ir kul­tū­ra, iš­vys­ti daug ne­mo­ka­mų kon­cer­tų, ku­rie tę­sis 5 die­nas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.