Latviai pakvietė šokti

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
"Sau­lės žie­do" da­ly­vius ir žiū­ro­vus džiu­gi­na tre­jų me­tų Ma­re, ku­riai pa­skir­tos rit­mo mu­ši­mo barš­ku­čiu pa­rei­gos.
Ket­vir­ta­die­nį tę­sė­si VIII tarp­tau­ti­nis folk­lo­ro kon­kur­sas-fes­ti­va­lis "Sau­lės žie­das". Po­pie­tę Šiau­lių Vil­niaus gat­vės bul­va­re, prie Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro, pa­si­ro­dė sve­čiai iš Lat­vi­jos – tra­di­ci­nės mu­zi­kos ka­pe­la "Dzi­ga".

Kon­cer­to pra­džio­je de­be­sys gra­sė lie­tu­mi, ta­čiau vė­liau iš­si­sklai­dė. "Orai yra to­kie, ko­kie yra", – juo­kė­si Da­ce Balt­ka­ja, an­samb­lio "Dzi­ga" va­do­vė. Ji sa­kė, kad žvar­bes­nis oras pa­si­ro­dy­ti yra pa­lan­kes­nis, mat dė­vė­ti tau­ti­nį kos­tiu­mą iš vil­nos, esant karš­čiams, – la­bai ne­pa­to­gu.

Ko­lek­ty­vas iš Re­zek­nės į Šiau­lius at­vy­ko ne pir­mą kar­tą. "Kiek­vie­ną kar­tą su­ran­da­me kaž­ką nau­jo – už­mez­ga­me nau­jus kon­tak­tus", – pa­sa­ko­jo an­samb­lio "Dzi­ga" va­do­vė.

Šiau­lie­čiai bul­va­re klau­sė­si ka­pe­los at­lie­ka­mų Lat­ga­los liau­dies dai­nų, šo­kių mu­zi­kos, kar­tu šo­ko.

At­lie­ka­ma mu­zi­ka bu­vo ar­ti­ma lie­tu­vių liau­dies me­lo­di­joms. D. Balt­ka­ja sa­ko, kad lie­tu­viai ir lat­viai tu­ri bend­rų sa­vy­bių – švel­nu­mą, ty­lu­mą. "Kai mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­se skam­ba gar­si ir tran­ki, pa­vyz­džiui, būg­nų mu­zi­ka, mes tu­ri­me gar­sius bal­sus", – sa­ko ka­pe­los va­do­vė.

"Sau­lės žie­do" žiū­ro­vai pa­ste­bė­jo ma­žą tau­ti­niu kos­tiu­mu pa­si­puo­šu­sią mer­gai­tę lat­vių gre­to­se. Tai an­samb­lio per­ku­si­nin­kės ir dai­ni­nin­kės Sand­ros duk­ra Ma­re.

Nors jai tik tre­ji, ji – vi­sa­ver­tė ko­lek­ty­vo na­rė, mu­ša į tak­tą barš­ku­čiu. An­samb­lio na­riai mer­gai­tės dar­bą ver­ti­na kaip emo­ci­nį pa­lai­ky­mą.

Ko­lek­ty­vo na­rių vai­kai įsi­trau­kia į ko­lek­ty­vo veik­lą. Tai – tra­di­ci­ja.

"Vie­ną va­ka­rą per sa­vai­tę, kai re­pe­tuo­ja­me, pra­de­da­me nuo va­ka­rie­nės. Vi­si an­samb­lio na­riai su vai­kais su­sė­da prie di­de­lio sta­lo – val­go ir bend­rau­ja. Vai­kai taip ir pri­si­jun­gia", – pa­sa­ko­ja an­samb­lio va­do­vė.

An­samb­lis "Dzi­ga" įkur­tas 1991-ai­siais ir sie­kia po­pu­lia­rin­ti Lat­ga­los re­gio­no liau­dies šo­kius ir mu­zi­ką. Dau­ge­lį liau­dies dai­nų yra su­rin­kę pa­tys ka­pe­los na­riai. Jie ren­gia folk­lo­ro eks­pe­di­ci­jas po Lat­ga­lą, su­rink­tą mu­zi­ką įra­šė į aš­tuo­nis al­bu­mus.

Ko­lek­ty­ve gro­ja sep­ty­ni na­riai. Kai ku­rie į re­pe­ti­ci­jas va­žiuo­ja tris­de­šimt ki­lo­met­rų. Kiek­vie­nas gro­ja ma­žiau­siai tri­mis mu­zi­kos inst­ru­men­tais. Kank­lės, cim­bo­lai, būg­nas, flei­ta, akor­deo­nas, smui­kas, per­ku­si­jos – to­kia ka­pe­los inst­ru­men­ti­nė su­dė­tis.

"Dzi­ga" tu­ri ir šo­kių gru­pę, ku­riai va­do­vau­ja se­niau­sias su va­do­ve ko­lek­ty­vo na­rys Il­mars. Tie­sa, į "Sau­lės žie­dą" at­vy­ko tik inst­ru­men­ta­lis­tai.

Prie Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro pa­si­ro­dė ir "Sau­lės žie­do" sve­čiai iš Slo­va­ki­jos, Veng­ri­jos, Či­lės ir Lie­tu­vos ko­lek­ty­vai. Šian­dien, 15 va­lan­dą, šok­ti šiau­lie­čius kvies an­samb­liai iš Ser­bi­jos, Lat­vi­jos, In­di­jos, taip pat mū­sų ša­lies.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.