"Saulės žiedas" skleidėsi ir lyjant

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ener­gin­gas Por­tu­ga­li­jos, Me­dei­ros sa­los, folk­lo­ro gru­pės "Mon­te Ver­de" šo­kis.
Trečiadienį Šiau­liuo­se pra­si­dė­jo VIII tarp­tau­ti­nis folk­lo­ro kon­kur­sas-fes­ti­va­lis "Sau­lės žie­das". Pir­mie­ji fes­ti­va­lio pra­džios kon­cer­te rit­min­gą mu­zi­ką ir įtrau­kian­čius šo­kius žiū­ro­vams do­va­no­jo an­samb­liai iš Či­lės, Por­tu­ga­li­jos, Is­pa­ni­jos.

Lie­tus kei­tė fes­ti­va­lio pla­nus. Pra­džios kon­cer­tas iš "Sau­lės te­ra­sos" per­si­kė­lė į PPC "Sau­lės mies­to" vi­dų. Bet ge­ra fes­ti­va­lio sve­čių nuo­tai­ka ne­su­li­jo.

Pir­mie­ji mu­zi­ka ir šo­kiu pa­svei­ki­no Pie­tų Či­lės uni­ver­si­te­to liau­dies šo­kių an­samb­lio ("Bal­let folk­lo­ri­co de la uni­ver­si­dad Aust­ral de Chi­le") na­riai.

An­samb­liui – 40 me­tų, nuo pat pra­džių jam va­do­vau­ja pro­fe­so­rius Ju­lio Ma­rian­gel To­le­do.

An­samb­lis puo­se­lė­ja tra­di­ci­nę Či­lės ir Lo­ty­nų Ame­ri­kos kul­tū­rą, ak­ty­viai da­ly­vau­ja fes­ti­va­liuo­se, yra ap­lan­kęs 123 už­sie­nio mies­tus.

Gru­pę su­da­ro apie 30 at­li­kė­jų: dės­ty­to­jai, stu­den­tai, ki­ti uni­ver­si­te­to at­sto­vai bei Val­di­vi­jos bend­ruo­me­nės na­riai.

"Esu su­ža­vė­tas, la­bai ge­ri įspū­džiai, – po pa­si­ro­dy­mo sa­kė an­samb­lio mu­zi­kan­tas Ma­tias Mar­ti­nez Gu­tier­rez. – Pui­kus jaus­mas da­ly­tis sa­vo kul­tū­ra su ki­tais. Juk jūs mums esa­te ki­to­je pa­sau­lio pu­sė­je!"

Kal­ban­tis nuo či­lie­čio vei­do ne­din­go šyp­se­na – kaip ir gro­jant.

Ma­tias Mar­ti­nez Gu­tier­rez yra in­ži­nie­rius, o gro­ja nuo vai­kys­tės. Mu­zi­ka jam su­tei­kia ga­li­my­bę ke­liau­ti, da­ly­tis ge­ro­mis emo­ci­jo­mis ir pa­žin­ti ki­tas kul­tū­ras. An­samb­ly­je gro­ja pen­ke­rius me­tus, įsi­jun­gė stu­di­jų me­tais.

Ke­liau­ti mėgs­tan­tis či­lie­tis Lie­tu­vo­je lan­ko­si pir­mą kar­tą. Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja, šyp­so­si mu­zi­kan­tas, nė­ra tos ša­lys, apie ku­rias gal­vo­ja­ma vyks­tant į Eu­ro­pą: įpras­ta kal­bė­ti apie Is­pa­ni­ją, Pran­cū­zi­ją ar Veng­ri­ją.

"Bet man čia la­bai, la­bai pa­tin­ka, pui­kus gam­to­vaiz­dis, daug na­cio­na­li­nių par­kų", – džiau­gė­si Ma­tias Mar­ti­nez Gu­tier­rez.

Pa­žin­tį su Bal­ti­jos ša­li­mis jis pra­dė­jo nuo Ry­gos, vė­liau da­ly­va­vo tarp­tau­ti­nia­me liau­diš­kos mu­zi­kos ir šo­kių fes­ti­va­ly­je "Eže­rų sie­tu­va" Ig­na­li­no­je.

Pab­ju­ręs oras či­lie­čiui ne­su­kė­lė rū­pes­čių: Či­lės šiau­rė­je va­sa­ra tai­p pat bū­na ir sau­lė­ta, ir lie­tin­ga, ir vė­si.

"Fes­ti­va­lio lū­kes­čiai? Da­ly­tis ge­ra nuo­tai­ka! Mes šyp­so­mės ir gro­da­mi, ir šok­da­mi. No­ri­me, kad mė­gau­tu­mė­tės mū­sų mu­zi­ka. Kad ir bū­tų keis­ta, tarp mū­sų ir jū­sų folk­lo­ro yra ne­ma­žai pa­na­šu­mų!" – įžvel­gė Ma­tias Mar­ti­nez Gu­tier­rez.

Por­tu­ga­li­jos, Me­dei­ros sa­los, folk­lo­ro gru­pė "Mon­te Ver­de" į fes­ti­va­lio pra­džios kon­cer­tą at­ke­lia­vo net su lop­šiu ant kar­ties.

An­samb­lis įkur­tas 1967 me­tais, bet sa­vo veik­lą bu­vo nu­trau­kęs ir vėl at­gi­mė 2002 me­tais. "Mon­te Ver­de" (me­no va­do­vai – Ale­xand­re Rod­ri­gues, Hen­ri­que Tei­xei­ra, di­rek­to­rius Mar­co Men­don­ça) kas­met da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­niuo­se folk­lo­ro fes­ti­va­liuo­se sa­vo ša­ly­je ir už­sie­ny­je.

Akį aki­mirks­niu pa­trau­kia an­samb­lio na­rys Ne­lio su neįp­ras­tu inst­ru­men­tu. Mu­zi­kan­tas trink­te­li laz­da į grin­dis: prie jos pri­tvir­tin­tos lė­lės su­kauk­ši.

Pen­ke­rius me­tus an­samb­liui pri­klau­san­tis Ne­lio skai­čiuo­ja: lan­kė­si Bul­ga­ri­jo­je, Grai­ki­jo­je, Ru­si­jo­je, da­bar – dar vie­na nau­ja pa­tir­tis.

Joks oras, sa­kė Ne­lio, an­samb­lie­čiams ne­truk­dys pa­ro­dy­ti ge­riau­sia, ką mo­ka: "Esu lai­min­gas čia ir da­bar!"

Por­tu­ga­lai į šo­kio sū­ku­rį įtrau­kė ir žiū­ro­vus, iš­mo­ky­da­mi tra­di­ci­nio po­rtu­ga­lų šo­kio žings­nių. Jung­ti­nis šo­kis bu­vo pa­ly­dė­tas ova­ci­jo­mis.

Pra­džios kon­cer­tą už­bai­gė tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se aukš­tų įver­ti­ni­mų su­lau­kę ener­gin­gie­ji is­pa­nai iš Za­mo­ros "Don San­cho" (me­no va­do­vas An­to­nio Mar­tin). Folk­lo­ro an­samb­lis po­pu­lia­ri­na Kas­ti­li­jos re­gio­no folk­lo­rą.

Vi­sų tri­jų ša­lių pa­si­ro­dy­mai su­lau­kė ne tik plo­ji­mų, bet ir šūks­nių "bra­vo!"

Pir­mo­ji fes­ti­va­lio die­na bai­gė­si ati­da­ry­mo kon­cer­tu, ja­me da­ly­va­vo an­samb­liai iš Či­lės, Veng­ri­jos, In­di­jos, Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Por­tu­ga­li­jos, Ser­bi­jos, Slo­va­ki­jos, Is­pa­ni­jos, Tur­ki­jos ir Lie­tu­vos.

Fes­ti­va­lis "Sau­lės žie­das" tę­sis iki lie­pos 7 die­nos.

Komentarai

hey    Ket, 2019-07-04 / 09:37
daugiau reiketu tokiu festivaliu Siauliams, galetu placiau prasiplesti Big Band'u ir Ant rubeziaus festivaliai, norisi siaulieciams,kuo daugiau pasaulio pamatyti

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.