Rankomis susikibo ir seniūnijose, ir sostinėje

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Į Bal­ti­jos ke­lio at­kar­pą Paįs­try­je at­va­žia­vo 4 au­to­bu­sai iš Šiau­lių ra­jo­no.
Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio su­kak­tį pa­mi­nė­jo pla­čiai – nuo ma­žiau­sių ra­jo­no se­niū­ni­jų iki Vil­niaus Ge­di­mi­no pi­lies bokš­to.

Rugp­jū­čio 23-iosios ren­gi­niai pra­si­dė­jo Kur­šė­nų šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je šven­to­mis Mi­šio­mis. Po Mi­šių su­reng­ta ei­se­na prie Re­zis­ten­tų pa­mink­lo. Is­to­ri­nius fak­tus apie Bal­ti­jos ke­lią su­si­rin­ku­siems pri­mi­nė is­to­ri­jos mo­ky­to­jas Ar­vy­das Šči­po­kas. Šven­tės vie­tą pa­puo­šė gy­vų gė­lių ki­li­mas, ku­rį su­kū­rė kur­šė­niš­kės As­ta Ur­be­lie­nė, Jo­ne­ta Fi­lins­kė, Vi­da Ra­gaus­kie­nė, Do­vi­lė Na­nic­kai­tė. Į dan­gų bu­vo pa­leis­ta 30 bal­tų ba­lan­džių.

Pir­mie­ji į Bal­ti­jos ke­lio Gy­vą­ją gran­di­nę Vil­niu­je iš­vy­ko 50 ra­jo­no žmo­nių au­to­bu­sas. Prie jų pri­si­jun­gė ne­ma­žas bū­rys ir Vil­niu­je gy­ve­nan­čių kraš­tie­čių. 15 va­lan­dą 4 au­to­bu­sai pa­ju­dė­jo į is­to­ri­nę Šiau­lių ra­jo­nui Bal­ti­jos ke­lio at­kar­pą ties Paįst­riu, Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne. Čia Šiau­lių ra­jo­no žmo­nės pri­si­mi­nė pir­mą­jį Bal­ti­jos ke­lią, jo at­mi­ni­mui pa­sta­ty­tą kry­žių ka­ra­vy­ką ir jo sta­ty­to­jus, bu­vu­sius Pa­ven­čių cuk­raus fab­ri­ko dar­buo­to­jus.

Apie 500 žmo­nių su­si­rin­ko su­si­kib­ti Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė­je, Gin­kū­nų, Gruz­džių, Rau­dė­nų, Meš­kui­čių ir ki­tų se­niū­ni­jų žmo­nės.

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Nuot­rau­ko­mis iš se­niū­ni­jų, kur žmo­nės taip pat su­si­ki­bo ran­ko­mis, bu­vo da­li­ja­ma­si ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės feis­bu­ko pa­sky­ro­je. Gruz­džiai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.