Mototurizmo ralyje – Kuršėnų komanda su rajono meru

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Mo­tora­lio Kur­šė­nų ko­man­da vie­na­me iš punk­tų. Ant­ras iš kai­rės – Šiau­lių ra­jo­no me­ras Antanas Be­za­ras.
Šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me "Ry­ter­na mo­dul Mo­to­tou­rism ral­ly" jau ant­ri me­tai da­ly­va­vo mo­to­cik­lų ger­bė­jų ko­man­da iš Kur­šė­nų.

Kar­tu su Ro­lan­du Ma­tu­liu, To­mu Gu­da­vi­čiu­mi, Vai­da Gu­da­vi­čie­ne, Mo­ni­ka Mi­lieš­kai­te ir Vy­gan­du Mi­lieš­ka va­žia­vo ir Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras. Šiais me­tais ra­lis bu­vo skir­tas Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui ir vie­to­var­džių me­tams. Ra­ly­je da­ly­va­vo mo­to­cik­li­nin­kai iš vi­sos Lie­tu­vos.

Ra­lio die­nos ry­tą da­ly­viai ga­vo že­mė­la­pį su ra­lio punk­tais po vi­są Lie­tu­vą. Kur­šė­niš­kiai ke­lio­nę pra­dė­jo ap­lan­ky­da­mi Ša­ky­no­je, kur bu­vo vie­nas iš ra­lio punk­tų už­ko­duo­tu pa­va­di­ni­mu "Be­veik kaip dvy­nės". O tos dvy­nės – tai Ša­ky­nos baž­ny­čia ir kop­ly­čia se­no­sio­se ka­pi­nė­se prie Ša­ky­nos.

Ki­tas ap­lan­ky­tas punk­tas – "Re­git­ra". Čia mo­to­cik­li­nin­kai tu­ri pa­de­monst­ruo­ti sa­vo va­žia­vi­mo įgū­džius (­va­žiuo­ti "aš­tuo­niu­kę").

To­liau – Šiau­lių van­dens bokš­tas, čia 1989 me­tais su­ple­vė­sa­vo Lie­tu­vos tris­pal­vė. Vė­liau Kur­šė­nų ko­man­da ap­lan­kė ra­lio punk­tą Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re ir ap­žvel­gė dro­žė­jo Ed­mun­do Gau­bo kū­ry­bos eks­po­zi­ci­ją. Ki­tas punk­tas – Bai­so­ga­la su sa­vo iš­skir­ti­nė­mis is­to­ri­jo­mis apie "bai­sius ga­lus", vė­liau – De­vyn­duo­niai, ku­riuo­se pa­si­ti­ko vie­ti­nė bend­ruo­me­nė su vai­šė­mis ir pa­sa­ko­ji­mais apie sa­vo kraš­tą. Iš ten – į Kė­dai­nius su sa­vo ki­no stu­di­ja.

Pas­ku­ti­ny­sis punk­tas – Kau­no avia­ci­jos mu­zie­jus, ku­ria­me sto­vi lėk­tu­vas, bars­tęs gė­les Bal­ti­jos ke­ly­je, ir fi­ni­šas Birš­to­ne. Anot ra­lio da­ly­vių, šių me­tų ra­lis – tai neį­kai­no­ja­ma pa­tir­tis, kai ma­lo­nu­mas va­žiuo­ti mo­to­cik­lu su­si­jun­gė su Lie­tu­vos pa­ži­ni­mu ir is­to­ri­nių įvy­kių pri­si­mi­ni­mais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.